Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 05. februar 2018, kl:18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat.
 3. Økonomi.
 4. Regnskab 2017
 5. Budget 2018.
 6. Bordet rundt
 7. Visioner
 8. Generalforsamling

Deltagere:

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Kaj Johansen,  

Niels Jørgen Pedersen, Tage Brostrøm, Hans Henrik Nielsen, John Henriksen, Jesper Hansen, Flemming Brandt.    

 1. Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets første bestyrelsesmøde.

 1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 23. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

 1. Økonomi

Kirsten gennemgik det foreløbige regnskab for 2017.

Resultat for 2017 udviser et overskud på 46.469,50 Kr. mod budget 25.325 Kr.

Det må siges at være et meget tilfredsstillende resultat.

Budgettet for 2018 :  Overskud på 39.020 Kr. Budgettet er forsigtigt lagt.

Leasingkontrakten på vores kopimaskine udløber i 2018. Den har kostet 35.000 Kr om året at lease. I 2018 købes maskinen for 5.000 Kr. Samlet udgift i 2018 bliver 23.000 Kr, herefter er maskinen vores og vil ikke belaste regnskabet, ud over service, toner og papir. 

Kommentarer fra afdelingerne vedr. regnskabet

Skydning ( Kaj ) :

Patronregnskab kontrolleres.

Motion og samvær (Tage) :

Brugt ca. 14.000 Kr. over budget til renovering af petanque-hallen. Pengene er dog givet godt             

 1. Tage kan ikke rigtig genkende tallene i sit eget regnskab med tallene i afdelings-

regnskabet. Opsætningen af afdelingsregnskabet skal diskuteres mellem Tage, Nina og Kirsten.

Der er en mindre difference mellem afdelingsregnskab og Tages regnskab. Det kan skyldes periodeafgrænsning.

Badminton ( Hans-Henrik ) :

Regnskabet er tæt på budget. ”Diverse indtægt” på 16 Kr. kan ikke forklares.

Bowling ( Jesper ) : 

På grund af det lidt skæve holdantal, bliver banelejen 4.300 Kr dyrere end budgetteret. Ellers følger regnskab og budget hinanden.

Fodbold ( Bjarne ) :

Dommerhonoraret er reduceret med ca. 5.000 Kr, da der nu kun bruges en dommer pr. spilleaften. Afspejler sig i et overskud på 8.398 Kr. mod budget 3.000 Kr.

 1. Bordet rundt

JR  (formand)

FS deltog ved repræsentantskabsmødet i Nyborg d. 18. november. Hele FU deltog, dog kun i mødet, da det er for dyrt at deltage i aftenfesten. Vi vil hellere bruge vores midler lokalt på idræt og sundhed. Ny vision for Forbundet skal vedtages frem til 2022.

Jan deltog i visionsmøde i Middelfart på baggrund af spørgeskemaer fra de lokale foreninger.

Resultatet herfra skal diskuteres på formandsmødet d. 14. og 15. april og ende op i en ny vision

frem til 2022.

Visionen skal endelig godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 24. november.

Ved samme lejlighed afleverede Jan pokalen som årets forening. FS er eneste forening, som har fået den tildelt to gange.

 1. 3/2 deltog Jan i et eventseminar på Nyborg Strand. Deltagerne skulle fortælle om de forskellige events i foreningerne, f.eks. ”Den hvide dame”, aftenfloorball og diverse virksomhedsarrangementer. ”Den hvide dame er en løb for kvinder, der foregår i Faxe kalkbrud.

Roskilde var meget interesseret i at høre om FS oplevelser vedr. samarbejdet med Selandia.

Jan har haft møde med ”Fabrikken” vedr. sponsorering af 1200 vand til Xtrem Mandehørm.

Sidste frist for tilmelding til seminaret d. 24/2 er d.19/2. Afdelingsformændene opfordres til at kontakte evt. relevante personer for deltagelse i seminaret. Jan skal have meddelelse, så invitation kan udsendes. Der er opfølgningsmøde d. 16/6.

Eventfolder og profilfolder er ved at blive fremstillet til FS. Finansieres med annoncer. Koster derved ikke FS noget.

-    Face-book-siden promoveres, og de forskellige events bliver boostet på passende tidspunkter.

        Jan har købt 250 kuglepenne med indskription, som kan deles ud ved udvalgte lejligheder. De koster ca. 1700 Kr.

-    Foreningen har pt. 2871 medlemmer, hvoraf 2333 er Selandiaelever.

 

BC  (næstformand og fodbold)

Fodboldafdelingen mangler folk. BC kører afdelingen. 10 hold er tilmeldt indendørsturneringen.

-    En person, Ismet Korckmaz, fra Sorø Kommune, som bl.a. arbejder med integration vil gerne lave                                                                                                      nogle aktiviteter for børn og unge sammen med FS. Han kunne ligeledes være et emne som ny  formand for fodboldafdelingen. Jan og Bjarne har haft et møde med Ismet. 

TB  (motion og samvær)       

Badminton kører tirsdag og torsdag. Kører fint.

-    Stavgang om tirsdagen kører OK. Ca. 16 deltagere.

 

Der mangler plads til gymnastikken i Slagelse Hallen. Aktiviteten er fyldt helt op. Var UV-hallen en mulighed om torsdagen?

HH  (badminton)

Badminton har en medlemstilbagegang fra 113 til 91 i år. Der er besat 27 baner mod 31 sidste år.

KJ  (skydning)

Forsvarsbrødrene, som tidligere har betalt leje af skydelokalet, er nu kommet ind under FS og skal nu i stedet betale aktivitetskontingent. Der er ca. 24 medlemmer.

Medlemstallet er i øvrigt stagnerende.

Fra skydeafdelingens side er renovering af skydebanen sat i bero.

På grund af ændret leverandør og abonnement er skydebanealarmen blevet billigere.

NJP (petanque)

Petanque har nu over 60 medlemmer. Medlemstallet er stigende.

Omegnsmedlemmer har fået lov til at være medlem i petanqueafdelingen for en halv sæson, da de ikke har faciliteter til indendørs petanque

Niels Jørgen skal til møde med tennisklubben, for at snakke husleje og placering af pavillon.

Petanque får muligvis sponsoreret 15.000 kr til en terrasse.

I uge 31 skulle gruset på de udendørs baner være udskiftet; men er endnu ikke blevet gjort.

Det er resten af lånet på 50.000 Kr., som bliver brugt til dette. De øvrige penge er brugt til renovering af indendørshallen.

JHe (Rigtige Mænd)

Der er tilmeldt ca. 17 til træning forskellige steder i naturen. Deltager ca. 10 pr. gang.

Arrangeret stævne d. 10. marts med fodbold i Vesthallen og skydning på Marievangsskolen.

                                                                                                                                                                                 

JHa ( Bowling ) 

- Tilmeldt 18 hold til forestående sæson.

          - Lederstaben reduceret til 3 personer fra tidligere 7. Det kører fint. Der er enkelte aftener, hvor det kan være et problem, da lederne selv spiller. Løses ved hjælp af menige medlemmer, der træder til ved behov.                                                                                                                              

 1. Visioner.

Jan opfordrede afdelingsformændene til at tænke visionært vedr. deres afdeling, f.eks vedr.

aktiviteter, og hvad der kan gøres for at få medlemsfremgang.

Hans Henrik overvejer mulighed for at arrangere badmintonstævner, f.eks. julestævne.

BC sender kontaktliste til Hans Henrik.

Tage overvejer stævner som optakt til sæsonstart.

Kunne krolf være en ny aktivitet i M&S regi?  Nuværende medlemmer kunne evt. starte.

 1. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i Vesthallen d. 7. marts kl. 19:00

Indkaldelse udarbejdet. Klar til afdelingsformændene for omdeling. Udsendes elektronisk

snarest og sættes på hjemmesiden.

I øvrigt er alle på valg villige til genvalg.

Næste bestyrelsesmøde : Mandag d. 22. oktober kl. 18:00

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk