Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 03. september 2018, kl. 16:00.

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 11/06-18
 1. Bordet rundt.

- Herunder status (organisation, events m.m.)

- Ny persondatalovgivning. Hjemmesiden.

- Nye aktiviteter (Motionsfloorball, Samarbejde med B73 vedr.fodbold for 

   ældre)

- Kommende events (Sundhedsuge, ARPM, LMR og XM.)

- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

 1. Økonomi.
 1. Møde med Rigtige Mænd afdelingen kl. 17:30
 1. Pr. og markedsføring.

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL)

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 11/06-18 blev godkendt og underskrevet.

 1. Bordet rundt

  - Status organisation

JR

Idrætsafdelingerne kører tilfredsstillende.

Det haster med at finde formænd til fodbold og badminton, så de kan køre uden hjælp fra BC og FR.

Henvendelse fra evt. nye skytter tilgået Kaj.

Der er kommet henvendelse fra piger/damer, som er interesseret i at spille fodbold under FS. BC arbejder videre med det.

Henvendelse vedr. dart. Kunne blive en ny aktivitet på sigt.

BC

Udendørs fodbold sluttet d. 4/9. En del afbud i slutningen af sæsonen på grund af ferie osv., så i 2019 sluttes udendørssæsonen tidligere.

FS har fået betaling for eventen med Selandia i august.

Til næste år kan det komme på tale at FS skal arrangere lignende aktivitet for Selandia i Ringsted.

FR

Badmintonsæsonen er startet op d. 27. august.

Regninger udsendes medio september.

- Ny persondata lovgivning

   Hjemmesiden er sat op jvf. lovgivningen.  

   FS har lavet skriftlig aftale med Forbundet vedr. datahåndtering herunder  

   håndtering i Supernova.

- Nye aktiviteter.

   Motionsfloorball opstartes i Vesthallen første gang fredag d. 26. oktober   

   Kl. 18 til 20.

   Der arrangeres en intro-aften fredag d. 21. september i Vesthallen kl. 18:00.

   Flyer udsendt til relevante personer og aktiviteten boostet på hjemmesiden.

   Annonce sat i Sjællandske.

   Promoveres ligeledes via Motion og Samvær.

   Der søges tilskud fra Forbundet vedr. nye aktiviteter. Banen lånes i første

   omgang. Hvis aktiviteten lykkes købes banen.

   Økonomi vedr. aktiviteten konteres på konto 1180.

  Fodbold for ældre

  Her arbejder BC sammen med B73 for at få denne aktivitet op at stå.

   Ældre spillere fra SBI kunne også komme på tale.

- Kommende events

11./12. oktober    Sundhedsuge

                            Stand på ZBC om torsdagen evt. med testudstyr vedr.

                            sundhed, og opsætning af fodboldbane. 

                            Aktiviteter ved skolen om fredagen med eleverne.

                            Elever er i gang med at lave grej til brug på dagen, og der 

bruges grej fra Rigtige Mænd løbet. I alt 13 aktiviteter.

Uge 41                Arbejdernes motionsdag.

                            JR får afklaret med Kommunen d. 20. september vedr. aktiviteter d. 12. oktober på arbejdernes motionsdag.

                             RM afdelingen har fået brochurer til promovering af

                             dagen.

29 september.     Xtrem mandehørm ( XM ) og Ladies Mud Race. ( LMR )                           

                            Der er pt. tilmeldt 742 deltagere til LMR, og 405 til    

                            XM . Tilmeldingen til XM ser nu rimelig ud, hvorimod                             

                            tilmeldingen til LMR er rigtig fint. Der er nu udsolgt.

                            Der promoveres for XM på flere fronter.

                            ES-cup er stoppet pga. for lidt tilmelding.         

- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

  Jan og Pernille deltog i mødet.

  Strategiplanen 2022 blev vedtaget.

 1. Økonomi

Økonomien forløber som tidligere år. Der forventes store indtægter i løbet af året, bl.a. kontingenter og indtægter fra events.

Alt i alt ser det fornuftigt ud.

 1. Møde med Rigtige Mænd afdelingen

Referat af mødet foreligger. Se bilag. 

 1. Pr. og markedsføring

Events og andre aktiviteter vil efter behov blive boostet på facebook med link til hjemmesiden.

Annoncering via dagspresse skal aftales med JR.

Diverse materiale, f.eks. brochurer, til uddeling ved relevante lejligheder op-prioriteres.

 1. Diverse

      FU tilstræber at besøge de forskellige idrætsgrene en gang i mellem.

            F.eks. starter bowling op d. 24. oktober. Der vil FR komme en af gangene.

            JR besøger skydning. De skyder tirsdage.

            M&S skal også besøges.

            På baggrund af evalueringen d. 5/7 vedr. Ladywalk har FS og de øvrige 

            samarbejdspartnere opsagt aftalen med Næstved Firmaidræt vedr. samarbejdet   

            omkring eventen.

            Nye samarbejdspartnere er i tankerne.

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk