Firmaidræt Slagelse

Medlemsskab og kontingenter

Medlemskab

Medlemskontingentet gælder for kalenderåret og betales kun 'en gang om året, uanset hvor mange aktiviteter du deltager i.

Herudover betales et aktivitetsgebyr til de aktuelle idrætsafdelinger.

Kontingent

Medlemskontingent der betales uanset alder for perioden
1/1 -31/12:

kr. 150,00 der betales sammen med aktivitetsgebyret.

Mødekalender for forretningsudvalget (FU) 2018.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

 05. FEB

16:00

Mødelokal/Vesthallen

Regnskab og budget

 09. APR

16:00

Mødelokal/Vesthallen

 

 11. JUN

15:00

Mødelokal/Vesthallen

 

03. SEP

15:00

Mødelokal/vesthallen

 

 22. OKT

15:00

Mødelokal/vesthallen

 

23.  NOV

18:00

Vesthallen

Julefrokost

Generalforsamling d. 07. marts 2018 kl. 1900 i Vesthallen

Mødekalender for bestyrelsen (Best) 2018.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

05. FEB

1800 - 2100

Vesthallen

Regnskab og budget

22. OKT

1800 - 2100

Vesthallen

 

23. NOV

1800 - ?

Vesthallen

Julefrokost

Julefrokost er for bestyrelsen samt påhæng.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 05. februar 2018, kl:18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat.
 3. Økonomi.
 4. Regnskab 2017
 5. Budget 2018.
 6. Bordet rundt
 7. Visioner
 8. Generalforsamling

Deltagere:

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Kaj Johansen,  

Niels Jørgen Pedersen, Tage Brostrøm, Hans Henrik Nielsen, John Henriksen, Jesper Hansen, Flemming Brandt.    

 1. Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets første bestyrelsesmøde.

 1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 23. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

 1. Økonomi

Kirsten gennemgik det foreløbige regnskab for 2017.

Resultat for 2017 udviser et overskud på 46.469,50 Kr. mod budget 25.325 Kr.

Det må siges at være et meget tilfredsstillende resultat.

Budgettet for 2018 :  Overskud på 39.020 Kr. Budgettet er forsigtigt lagt.

Leasingkontrakten på vores kopimaskine udløber i 2018. Den har kostet 35.000 Kr om året at lease. I 2018 købes maskinen for 5.000 Kr. Samlet udgift i 2018 bliver 23.000 Kr, herefter er maskinen vores og vil ikke belaste regnskabet, ud over service, toner og papir. 

Kommentarer fra afdelingerne vedr. regnskabet

Skydning ( Kaj ) :

Patronregnskab kontrolleres.

Motion og samvær (Tage) :

Brugt ca. 14.000 Kr. over budget til renovering af petanque-hallen. Pengene er dog givet godt             

 1. Tage kan ikke rigtig genkende tallene i sit eget regnskab med tallene i afdelings-

regnskabet. Opsætningen af afdelingsregnskabet skal diskuteres mellem Tage, Nina og Kirsten.

Der er en mindre difference mellem afdelingsregnskab og Tages regnskab. Det kan skyldes periodeafgrænsning.

Badminton ( Hans-Henrik ) :

Regnskabet er tæt på budget. ”Diverse indtægt” på 16 Kr. kan ikke forklares.

Bowling ( Jesper ) : 

På grund af det lidt skæve holdantal, bliver banelejen 4.300 Kr dyrere end budgetteret. Ellers følger regnskab og budget hinanden.

Fodbold ( Bjarne ) :

Dommerhonoraret er reduceret med ca. 5.000 Kr, da der nu kun bruges en dommer pr. spilleaften. Afspejler sig i et overskud på 8.398 Kr. mod budget 3.000 Kr.

 1. Bordet rundt

JR  (formand)

FS deltog ved repræsentantskabsmødet i Nyborg d. 18. november. Hele FU deltog, dog kun i mødet, da det er for dyrt at deltage i aftenfesten. Vi vil hellere bruge vores midler lokalt på idræt og sundhed. Ny vision for Forbundet skal vedtages frem til 2022.

Jan deltog i visionsmøde i Middelfart på baggrund af spørgeskemaer fra de lokale foreninger.

Resultatet herfra skal diskuteres på formandsmødet d. 14. og 15. april og ende op i en ny vision

frem til 2022.

Visionen skal endelig godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 24. november.

Ved samme lejlighed afleverede Jan pokalen som årets forening. FS er eneste forening, som har fået den tildelt to gange.

 1. 3/2 deltog Jan i et eventseminar på Nyborg Strand. Deltagerne skulle fortælle om de forskellige events i foreningerne, f.eks. ”Den hvide dame”, aftenfloorball og diverse virksomhedsarrangementer. ”Den hvide dame er en løb for kvinder, der foregår i Faxe kalkbrud.

Roskilde var meget interesseret i at høre om FS oplevelser vedr. samarbejdet med Selandia.

Jan har haft møde med ”Fabrikken” vedr. sponsorering af 1200 vand til Xtrem Mandehørm.

Sidste frist for tilmelding til seminaret d. 24/2 er d.19/2. Afdelingsformændene opfordres til at kontakte evt. relevante personer for deltagelse i seminaret. Jan skal have meddelelse, så invitation kan udsendes. Der er opfølgningsmøde d. 16/6.

Eventfolder og profilfolder er ved at blive fremstillet til FS. Finansieres med annoncer. Koster derved ikke FS noget.

-    Face-book-siden promoveres, og de forskellige events bliver boostet på passende tidspunkter.

        Jan har købt 250 kuglepenne med indskription, som kan deles ud ved udvalgte lejligheder. De koster ca. 1700 Kr.

-    Foreningen har pt. 2871 medlemmer, hvoraf 2333 er Selandiaelever.

 

BC  (næstformand og fodbold)

Fodboldafdelingen mangler folk. BC kører afdelingen. 10 hold er tilmeldt indendørsturneringen.

-    En person, Ismet Korckmaz, fra Sorø Kommune, som bl.a. arbejder med integration vil gerne lave                                                                                                      nogle aktiviteter for børn og unge sammen med FS. Han kunne ligeledes være et emne som ny  formand for fodboldafdelingen. Jan og Bjarne har haft et møde med Ismet. 

TB  (motion og samvær)       

Badminton kører tirsdag og torsdag. Kører fint.

-    Stavgang om tirsdagen kører OK. Ca. 16 deltagere.

 

Der mangler plads til gymnastikken i Slagelse Hallen. Aktiviteten er fyldt helt op. Var UV-hallen en mulighed om torsdagen?

HH  (badminton)

Badminton har en medlemstilbagegang fra 113 til 91 i år. Der er besat 27 baner mod 31 sidste år.

KJ  (skydning)

Forsvarsbrødrene, som tidligere har betalt leje af skydelokalet, er nu kommet ind under FS og skal nu i stedet betale aktivitetskontingent. Der er ca. 24 medlemmer.

Medlemstallet er i øvrigt stagnerende.

Fra skydeafdelingens side er renovering af skydebanen sat i bero.

På grund af ændret leverandør og abonnement er skydebanealarmen blevet billigere.

NJP (petanque)

Petanque har nu over 60 medlemmer. Medlemstallet er stigende.

Omegnsmedlemmer har fået lov til at være medlem i petanqueafdelingen for en halv sæson, da de ikke har faciliteter til indendørs petanque

Niels Jørgen skal til møde med tennisklubben, for at snakke husleje og placering af pavillon.

Petanque får muligvis sponsoreret 15.000 kr til en terrasse.

I uge 31 skulle gruset på de udendørs baner være udskiftet; men er endnu ikke blevet gjort.

Det er resten af lånet på 50.000 Kr., som bliver brugt til dette. De øvrige penge er brugt til renovering af indendørshallen.

JHe (Rigtige Mænd)

Der er tilmeldt ca. 17 til træning forskellige steder i naturen. Deltager ca. 10 pr. gang.

Arrangeret stævne d. 10. marts med fodbold i Vesthallen og skydning på Marievangsskolen.

                                                                                                                                                                                 

JHa ( Bowling ) 

- Tilmeldt 18 hold til forestående sæson.

          - Lederstaben reduceret til 3 personer fra tidligere 7. Det kører fint. Der er enkelte aftener, hvor det kan være et problem, da lederne selv spiller. Løses ved hjælp af menige medlemmer, der træder til ved behov.                                                                                                                              

 1. Visioner.

Jan opfordrede afdelingsformændene til at tænke visionært vedr. deres afdeling, f.eks vedr.

aktiviteter, og hvad der kan gøres for at få medlemsfremgang.

Hans Henrik overvejer mulighed for at arrangere badmintonstævner, f.eks. julestævne.

BC sender kontaktliste til Hans Henrik.

Tage overvejer stævner som optakt til sæsonstart.

Kunne krolf være en ny aktivitet i M&S regi?  Nuværende medlemmer kunne evt. starte.

 1. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i Vesthallen d. 7. marts kl. 19:00

Indkaldelse udarbejdet. Klar til afdelingsformændene for omdeling. Udsendes elektronisk

snarest og sættes på hjemmesiden.

I øvrigt er alle på valg villige til genvalg.

Næste bestyrelsesmøde : Mandag d. 22. oktober kl. 18:00

Vesthallen er en selvejende institution
med hjemsted i Slagelse kommune

Læs mere på Veshallens egen hjemmeside om:
www.slagelse.dk/Vesthallen

 • Vedtægter for Vesthallen.
 • Forretningsorden for bestyrelsen.
 • Referater fra bestyrelsesmøder. 

Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse

Formål
Institutionens formål er som ejer, at drive sportshallen "Vesthallen", til sportslige, kulturelle og almennyttige formål. 

Vesthallen er indviet i oktober 1972
Efter branden i 2001 er hallen udvidet, så den nu også rummer et boksecenter, og cafeteriet er gjort tilsvarende større - se billedet.

I 2004 blev omklædningsrummene renoveret og i 2006 fik fællestoiletterne samme omgang.

Hallen gennemgår løbende forbedringer, i den takt pengene rækker,
til gavn for hallens daglige brugere.
Det forpligter brugerne til at tage vare på hallen og dens inventar,
så der ikke skal bruges unødvendige penge til vedligeholdelse eller udbedring af hærværk.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og disponerer
over dens midler i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne
er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, men formanden forsøger
at opnå enighed blandt bestyrelsens medlemmer - i tilfælde af stemme-lighed bortfalder forslaget.

Læs mere på Veshallens egen hjemmeside: www.slagelse.dk/Vesthallen

Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 11. juni 2018, kl. 16:00.

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 09/04-18
 1. Bordet rundt.

- Herunder status ( organisation, events m.m.)

- Ny persondatalovgivning.

- Nye aktiviteter (Motionsfloorball, Samarbejde med B73 vedr. fodbold forældre.)

- Kommende events (aktivitetsdag ZBC, Sundhedsuge, ARPM, LMR og XM. )

- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

3   Økonomi.

 1. Aktivitetsdag i september.
 1. Pr og markedsføring

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC),  Flemming Rasmussen (FR),  Kirsten Larsen ( KL )

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

 

    Referatet fra sidste møde d. 09/04-18 blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Bordet rundt

  - Status organisation

Badminton

Indbydelse til den nye sæson udsendes ult. juni/primo juli.

Revideret flyer udsendes med indbydelsen.

   

Bowling

Organisation uændret. Sæson afsluttet med 16 hold.

Fodbold

Sommerturnering startet med 9 hold.

Organisationen endnu ikke helt på plads. Bjarne skal stadig bruge tid på fodboldafdelingen.

Der var nogle uoverensstemmelser mellem 2 hold ved fodboldaftenen d. 5/6.

Begge hold fik en advarsel. Der afvikles møde med holdledere, Ismet, Bjarne og Jan for imødegåelse af yderligere bataljer, samt en tydeliggørelse af vore regler og sanktioner på området.  

Motion og samvær.

Der har været indbrud i klubhuset ved tennisbanen, hvor der blev stjålet et mindre beløb i kontanter.

Den tidligere omtalte terrasse er nu færdig.

Skydning

Stadig for få medlemmer.

Forsvarsbrødrene er nu fuldgyldige medlemmer af skydeafdelingen.

Der har været sabotagealarm i skydelokalet på grund af fejl.

Langsommelig reaktion fra teknikers side, som først kom sent aften.

- Status events

     

Afholdte events :

 1. maj. Ladywalk.

                            3799 deltagere.

                            Der var i år for få til at pakke, hvilket kun er et internt problem.

                            Ny madleverandør kunne slet ikke leve op til samarbejdsaftale.

                            Der var kun kapacitet til de forudbestilte 800 menuer. Øvrige

                            deltagere kunne ikke købe, og hjælpere fik heller ikke noget.

                            Nogle deltagere kunne ikke finde rundt på ruten, hvilket gav en

                            del kritik.

                            Der skal være evalueringsmøde d. 5. juli.

                  

 1. juni. ”Rigtige Mænd”-løbet.

                            22 hold á 3 personer deltog.

                            Alt gik godt og deltagerne var godt tilfredse med løbet.

                            FS prøver om vi kan beholde materialerne, da vi kan bruge 

                            dem til andre events.

                            JR vil drøfte fremtiden for løbet med Forbundet.

Kommende events

 1. august Aktivitetsdag ZBC

                            Møde på skolen planlagt til d. 27/6, hvor afviklingen aftales.

11./12. oktober    Sundhedsuge

                            Stand på Selandia om torsdagen evt. med testudstyr vedr.

                            sundhed og evt. opsætning af fodboldbane.

                            Aktiviteter ved skolen om fredagen med eleverne.

                            Elever er i gang med at lave grej til brug på dagen.

Uge 41                Arbejdernes motionsdag.

                            Flere forskellige aktiviteter i tankerne.

                            Jan indkalder til møde med relevante personer, herunder

                             Sannie fra Forbundet.

  

29 september.     Xtrem mandehørm ( XM ) og Ladies Mud Race. ( LMR )                           

                            Der er pt. tilmeldt 600 deltagere til LMR, og 167 til    

                            XM . Tilmeldingen til XM vækker bekymring, hvorimod                             

                            tilmeldingen til LMR er rigtig fint.. Max. er 600 til LMR.

                            Der promoveres for XM på flere fronter.

7 september        Den 7/9 afholdes ES-cup i fodbold og rundbold på B73´s

                            baner.

                           

- Ny persondatalovgivning.

JR og Claus Reinhold fra Combinemedia har tilrettet hjemmesiden.

JR underskrevet aftale med Forbundet.

Der mangler en beskrivelse af hvordan vi behandler data og personoplysninger.

JR tager sig af dette.

- Nye aktiviteter

Motionsfloorball

FS søger tilskud fra Forbundet til etablering af aktiviteten og indkøb af 20 fods container til opbevaring af grej. Containeren koster ca. 15.000 Kr.

En intro-aften planlægges til august evt. med deltagelse fra Forbundet.

Der er reserveret haltid til aktiviteten fredage mellem 18 og 20 hele vinterhalvåret i Vesthallen.

Der findes ikke andre steder i byen med Motionsfloorball.

Fodbold for ældre.

B 73 og FS har planer om sammen at starte noget fodbold for ældre spillere. JR og BC arbejder, i samarbejde med B73, videre med sagen.

BC tager kontakt til B73, da de ikke har ladet høre fra sig.

- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

JR deltager ved mødet, hvor det væsentligste punkt er vedtagelse af ”Strategi 2022”

 1. Økonomi

Resultatopgørelse pr. 30/4.

Idrætsafdelinger :

Underskud   13.622,45 Kr

Tilskud og kontingenter :

Overskud  22.264,63 Kr

Ekstraordinære indtægter :

Underskud  4.826,25 Kr

Omkostninger :

Underskud  59.511,65 Kr

Resultat pr. 30/4 = underskud : 55.695,72 Kr.

Balance følger når den er tilrettet.

Økonomien forløber som tidligere år. Der forventes store indtægter i løbet af året, bl.a. kontingenter og indtægter fra events.

Der skal findes en afløser for Anne, som hidtil har lavet regnskab for Lady-walk, XM og LMR. Anne fortsætter året ud og vil hjælpe den nye i gang.

 1. Aktivitetsdag i september

Aktivitetsdagen d. 16. juni blev som bekendt aflyst.

JR tager en snak med Sannie fra Forbundet om gennemførelse af aktivitetsdagen i september. 

 1. Pr. og markedsføring

Vi vil fremover nedprioritere annoncering i dagspressen.

Sociale medier vil være det forum der vil blive brugt fremover.

Events og andre aktiviteter vil efter behov blive boostet på facebook med link til hjemmesiden.

Underkategorier

Nyheder fra foreningen Firmaidræt Slagelse

gereralforsamlingGeneralforsamling i Firmaidræt Slagelse

Bliv opdateret om de sidste nye tiltag i foreningen, samt indkaldelse til generalforsamlingen.


FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk