Firmaidræt Slagelse

Medlemsskab og kontingenter

Medlemskab

Medlemskontingentet gælder for kalenderåret og betales kun 'en gang om året, uanset hvor mange aktiviteter du deltager i.

Herudover betales et aktivitetsgebyr til de aktuelle idrætsafdelinger.

Kontingent

Medlemskontingent der betales uanset alder for perioden
1/1 -31/12:

kr. 150,00 der betales sammen med aktivitetsgebyret.

Mødekalender for forretningsudvalget (FU) 2018.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

 05. FEB

16:00

Mødelokal/Vesthallen

Regnskab og budget

 09. APR

16:00

Mødelokal/Vesthallen

 

 11. JUN

15:00

Mødelokal/Vesthallen

 

03. SEP

15:00

Mødelokal/vesthallen

 

 22. OKT

15:00

Mødelokal/vesthallen

 

23.  NOV

18:00

Vesthallen

Julefrokost

Generalforsamling d. 07. marts 2018 kl. 1900 i Vesthallen

Mødekalender for bestyrelsen (Best) 2018.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

05. FEB

1800 - 2100

Vesthallen

Regnskab og budget

22. OKT

1800 - 2100

Vesthallen

 

23. NOV

1800 - ?

Vesthallen

Julefrokost

Julefrokost er for bestyrelsen samt påhæng.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 05. februar 2018, kl:18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat.
 3. Økonomi.
 4. Regnskab 2017
 5. Budget 2018.
 6. Bordet rundt
 7. Visioner
 8. Generalforsamling

Deltagere:

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Kaj Johansen,  

Niels Jørgen Pedersen, Tage Brostrøm, Hans Henrik Nielsen, John Henriksen, Jesper Hansen, Flemming Brandt.    

 1. Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets første bestyrelsesmøde.

 1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 23. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

 1. Økonomi

Kirsten gennemgik det foreløbige regnskab for 2017.

Resultat for 2017 udviser et overskud på 46.469,50 Kr. mod budget 25.325 Kr.

Det må siges at være et meget tilfredsstillende resultat.

Budgettet for 2018 :  Overskud på 39.020 Kr. Budgettet er forsigtigt lagt.

Leasingkontrakten på vores kopimaskine udløber i 2018. Den har kostet 35.000 Kr om året at lease. I 2018 købes maskinen for 5.000 Kr. Samlet udgift i 2018 bliver 23.000 Kr, herefter er maskinen vores og vil ikke belaste regnskabet, ud over service, toner og papir. 

Kommentarer fra afdelingerne vedr. regnskabet

Skydning ( Kaj ) :

Patronregnskab kontrolleres.

Motion og samvær (Tage) :

Brugt ca. 14.000 Kr. over budget til renovering af petanque-hallen. Pengene er dog givet godt             

 1. Tage kan ikke rigtig genkende tallene i sit eget regnskab med tallene i afdelings-

regnskabet. Opsætningen af afdelingsregnskabet skal diskuteres mellem Tage, Nina og Kirsten.

Der er en mindre difference mellem afdelingsregnskab og Tages regnskab. Det kan skyldes periodeafgrænsning.

Badminton ( Hans-Henrik ) :

Regnskabet er tæt på budget. ”Diverse indtægt” på 16 Kr. kan ikke forklares.

Bowling ( Jesper ) : 

På grund af det lidt skæve holdantal, bliver banelejen 4.300 Kr dyrere end budgetteret. Ellers følger regnskab og budget hinanden.

Fodbold ( Bjarne ) :

Dommerhonoraret er reduceret med ca. 5.000 Kr, da der nu kun bruges en dommer pr. spilleaften. Afspejler sig i et overskud på 8.398 Kr. mod budget 3.000 Kr.

 1. Bordet rundt

JR  (formand)

FS deltog ved repræsentantskabsmødet i Nyborg d. 18. november. Hele FU deltog, dog kun i mødet, da det er for dyrt at deltage i aftenfesten. Vi vil hellere bruge vores midler lokalt på idræt og sundhed. Ny vision for Forbundet skal vedtages frem til 2022.

Jan deltog i visionsmøde i Middelfart på baggrund af spørgeskemaer fra de lokale foreninger.

Resultatet herfra skal diskuteres på formandsmødet d. 14. og 15. april og ende op i en ny vision

frem til 2022.

Visionen skal endelig godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 24. november.

Ved samme lejlighed afleverede Jan pokalen som årets forening. FS er eneste forening, som har fået den tildelt to gange.

 1. 3/2 deltog Jan i et eventseminar på Nyborg Strand. Deltagerne skulle fortælle om de forskellige events i foreningerne, f.eks. ”Den hvide dame”, aftenfloorball og diverse virksomhedsarrangementer. ”Den hvide dame er en løb for kvinder, der foregår i Faxe kalkbrud.

Roskilde var meget interesseret i at høre om FS oplevelser vedr. samarbejdet med Selandia.

Jan har haft møde med ”Fabrikken” vedr. sponsorering af 1200 vand til Xtrem Mandehørm.

Sidste frist for tilmelding til seminaret d. 24/2 er d.19/2. Afdelingsformændene opfordres til at kontakte evt. relevante personer for deltagelse i seminaret. Jan skal have meddelelse, så invitation kan udsendes. Der er opfølgningsmøde d. 16/6.

Eventfolder og profilfolder er ved at blive fremstillet til FS. Finansieres med annoncer. Koster derved ikke FS noget.

-    Face-book-siden promoveres, og de forskellige events bliver boostet på passende tidspunkter.

        Jan har købt 250 kuglepenne med indskription, som kan deles ud ved udvalgte lejligheder. De koster ca. 1700 Kr.

-    Foreningen har pt. 2871 medlemmer, hvoraf 2333 er Selandiaelever.

 

BC  (næstformand og fodbold)

Fodboldafdelingen mangler folk. BC kører afdelingen. 10 hold er tilmeldt indendørsturneringen.

-    En person, Ismet Korckmaz, fra Sorø Kommune, som bl.a. arbejder med integration vil gerne lave                                                                                                      nogle aktiviteter for børn og unge sammen med FS. Han kunne ligeledes være et emne som ny  formand for fodboldafdelingen. Jan og Bjarne har haft et møde med Ismet. 

TB  (motion og samvær)       

Badminton kører tirsdag og torsdag. Kører fint.

-    Stavgang om tirsdagen kører OK. Ca. 16 deltagere.

 

Der mangler plads til gymnastikken i Slagelse Hallen. Aktiviteten er fyldt helt op. Var UV-hallen en mulighed om torsdagen?

HH  (badminton)

Badminton har en medlemstilbagegang fra 113 til 91 i år. Der er besat 27 baner mod 31 sidste år.

KJ  (skydning)

Forsvarsbrødrene, som tidligere har betalt leje af skydelokalet, er nu kommet ind under FS og skal nu i stedet betale aktivitetskontingent. Der er ca. 24 medlemmer.

Medlemstallet er i øvrigt stagnerende.

Fra skydeafdelingens side er renovering af skydebanen sat i bero.

På grund af ændret leverandør og abonnement er skydebanealarmen blevet billigere.

NJP (petanque)

Petanque har nu over 60 medlemmer. Medlemstallet er stigende.

Omegnsmedlemmer har fået lov til at være medlem i petanqueafdelingen for en halv sæson, da de ikke har faciliteter til indendørs petanque

Niels Jørgen skal til møde med tennisklubben, for at snakke husleje og placering af pavillon.

Petanque får muligvis sponsoreret 15.000 kr til en terrasse.

I uge 31 skulle gruset på de udendørs baner være udskiftet; men er endnu ikke blevet gjort.

Det er resten af lånet på 50.000 Kr., som bliver brugt til dette. De øvrige penge er brugt til renovering af indendørshallen.

JHe (Rigtige Mænd)

Der er tilmeldt ca. 17 til træning forskellige steder i naturen. Deltager ca. 10 pr. gang.

Arrangeret stævne d. 10. marts med fodbold i Vesthallen og skydning på Marievangsskolen.

                                                                                                                                                                                 

JHa ( Bowling ) 

- Tilmeldt 18 hold til forestående sæson.

          - Lederstaben reduceret til 3 personer fra tidligere 7. Det kører fint. Der er enkelte aftener, hvor det kan være et problem, da lederne selv spiller. Løses ved hjælp af menige medlemmer, der træder til ved behov.                                                                                                                              

 1. Visioner.

Jan opfordrede afdelingsformændene til at tænke visionært vedr. deres afdeling, f.eks vedr.

aktiviteter, og hvad der kan gøres for at få medlemsfremgang.

Hans Henrik overvejer mulighed for at arrangere badmintonstævner, f.eks. julestævne.

BC sender kontaktliste til Hans Henrik.

Tage overvejer stævner som optakt til sæsonstart.

Kunne krolf være en ny aktivitet i M&S regi?  Nuværende medlemmer kunne evt. starte.

 1. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i Vesthallen d. 7. marts kl. 19:00

Indkaldelse udarbejdet. Klar til afdelingsformændene for omdeling. Udsendes elektronisk

snarest og sættes på hjemmesiden.

I øvrigt er alle på valg villige til genvalg.

Næste bestyrelsesmøde : Mandag d. 22. oktober kl. 18:00

Vesthallen er en selvejende institution
med hjemsted i Slagelse kommune

Læs mere på Veshallens egen hjemmeside om:
www.slagelse.dk/Vesthallen

 • Vedtægter for Vesthallen.
 • Forretningsorden for bestyrelsen.
 • Referater fra bestyrelsesmøder. 

Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse

Formål
Institutionens formål er som ejer, at drive sportshallen "Vesthallen", til sportslige, kulturelle og almennyttige formål. 

Vesthallen er indviet i oktober 1972
Efter branden i 2001 er hallen udvidet, så den nu også rummer et boksecenter, og cafeteriet er gjort tilsvarende større - se billedet.

I 2004 blev omklædningsrummene renoveret og i 2006 fik fællestoiletterne samme omgang.

Hallen gennemgår løbende forbedringer, i den takt pengene rækker,
til gavn for hallens daglige brugere.
Det forpligter brugerne til at tage vare på hallen og dens inventar,
så der ikke skal bruges unødvendige penge til vedligeholdelse eller udbedring af hærværk.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og disponerer
over dens midler i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne
er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, men formanden forsøger
at opnå enighed blandt bestyrelsens medlemmer - i tilfælde af stemme-lighed bortfalder forslaget.

Læs mere på Veshallens egen hjemmeside: www.slagelse.dk/Vesthallen

Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 03. september 2018, kl. 16:00.

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 11/06-18
 1. Bordet rundt.

- Herunder status (organisation, events m.m.)

- Ny persondatalovgivning. Hjemmesiden.

- Nye aktiviteter (Motionsfloorball, Samarbejde med B73 vedr.fodbold for 

   ældre)

- Kommende events (Sundhedsuge, ARPM, LMR og XM.)

- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

 1. Økonomi.
 1. Møde med Rigtige Mænd afdelingen kl. 17:30
 1. Pr. og markedsføring.

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL)

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 11/06-18 blev godkendt og underskrevet.

 1. Bordet rundt

  - Status organisation

JR

Idrætsafdelingerne kører tilfredsstillende.

Det haster med at finde formænd til fodbold og badminton, så de kan køre uden hjælp fra BC og FR.

Henvendelse fra evt. nye skytter tilgået Kaj.

Der er kommet henvendelse fra piger/damer, som er interesseret i at spille fodbold under FS. BC arbejder videre med det.

Henvendelse vedr. dart. Kunne blive en ny aktivitet på sigt.

BC

Udendørs fodbold sluttet d. 4/9. En del afbud i slutningen af sæsonen på grund af ferie osv., så i 2019 sluttes udendørssæsonen tidligere.

FS har fået betaling for eventen med Selandia i august.

Til næste år kan det komme på tale at FS skal arrangere lignende aktivitet for Selandia i Ringsted.

FR

Badmintonsæsonen er startet op d. 27. august.

Regninger udsendes medio september.

- Ny persondata lovgivning

   Hjemmesiden er sat op jvf. lovgivningen.  

   FS har lavet skriftlig aftale med Forbundet vedr. datahåndtering herunder  

   håndtering i Supernova.

- Nye aktiviteter.

   Motionsfloorball opstartes i Vesthallen første gang fredag d. 26. oktober   

   Kl. 18 til 20.

   Der arrangeres en intro-aften fredag d. 21. september i Vesthallen kl. 18:00.

   Flyer udsendt til relevante personer og aktiviteten boostet på hjemmesiden.

   Annonce sat i Sjællandske.

   Promoveres ligeledes via Motion og Samvær.

   Der søges tilskud fra Forbundet vedr. nye aktiviteter. Banen lånes i første

   omgang. Hvis aktiviteten lykkes købes banen.

   Økonomi vedr. aktiviteten konteres på konto 1180.

  Fodbold for ældre

  Her arbejder BC sammen med B73 for at få denne aktivitet op at stå.

   Ældre spillere fra SBI kunne også komme på tale.

- Kommende events

11./12. oktober    Sundhedsuge

                            Stand på ZBC om torsdagen evt. med testudstyr vedr.

                            sundhed, og opsætning af fodboldbane. 

                            Aktiviteter ved skolen om fredagen med eleverne.

                            Elever er i gang med at lave grej til brug på dagen, og der 

bruges grej fra Rigtige Mænd løbet. I alt 13 aktiviteter.

Uge 41                Arbejdernes motionsdag.

                            JR får afklaret med Kommunen d. 20. september vedr. aktiviteter d. 12. oktober på arbejdernes motionsdag.

                             RM afdelingen har fået brochurer til promovering af

                             dagen.

29 september.     Xtrem mandehørm ( XM ) og Ladies Mud Race. ( LMR )                           

                            Der er pt. tilmeldt 742 deltagere til LMR, og 405 til    

                            XM . Tilmeldingen til XM ser nu rimelig ud, hvorimod                             

                            tilmeldingen til LMR er rigtig fint. Der er nu udsolgt.

                            Der promoveres for XM på flere fronter.

                            ES-cup er stoppet pga. for lidt tilmelding.         

- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

  Jan og Pernille deltog i mødet.

  Strategiplanen 2022 blev vedtaget.

 1. Økonomi

Økonomien forløber som tidligere år. Der forventes store indtægter i løbet af året, bl.a. kontingenter og indtægter fra events.

Alt i alt ser det fornuftigt ud.

 1. Møde med Rigtige Mænd afdelingen

Referat af mødet foreligger. Se bilag. 

 1. Pr. og markedsføring

Events og andre aktiviteter vil efter behov blive boostet på facebook med link til hjemmesiden.

Annoncering via dagspresse skal aftales med JR.

Diverse materiale, f.eks. brochurer, til uddeling ved relevante lejligheder op-prioriteres.

 1. Diverse

      FU tilstræber at besøge de forskellige idrætsgrene en gang i mellem.

            F.eks. starter bowling op d. 24. oktober. Der vil FR komme en af gangene.

            JR besøger skydning. De skyder tirsdage.

            M&S skal også besøges.

            På baggrund af evalueringen d. 5/7 vedr. Ladywalk har FS og de øvrige 

            samarbejdspartnere opsagt aftalen med Næstved Firmaidræt vedr. samarbejdet   

            omkring eventen.

            Nye samarbejdspartnere er i tankerne.

Underkategorier

Nyheder fra foreningen Firmaidræt Slagelse

gereralforsamlingGeneralforsamling i Firmaidræt Slagelse

Bliv opdateret om de sidste nye tiltag i foreningen, samt indkaldelse til generalforsamlingen.


FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk