Firmaidræt Slagelse

Medlemsskab og kontingenter

Medlemskab

Medlemskontingentet gælder for kalenderåret og betales kun 'en gang om året, uanset hvor mange aktiviteter du deltager i.

Herudover betales et aktivitetsgebyr til de aktuelle idrætsafdelinger.

Kontingent

Medlemskontingent der betales uanset alder for perioden
1/1 -31/12:

kr. 150,00 der betales sammen med aktivitetsgebyret.

Mødekalender for forretningsudvalget (FU) 2018.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

 05. FEB

16:00

Mødelokal/Vesthallen

Regnskab og budget

 09. APR

16:00

Mødelokal/Vesthallen

 

 11. JUN

16:00

Mødelokal/Vesthallen

 

 27. AUG

16:00

Mødelokal/vesthallen

 

 22. OKT

16:00

Mødelokal/vesthallen

 

23.  NOV

18:00

Vesthallen

Julefrokost

Generalforsamling d. 07. marts 2018 kl. 1900 i Vesthallen

Mødekalender for bestyrelsen (Best) 2018.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

05. FEB

1800 - 2100

Vesthallen

Regnskab og budget

22. OKT

1800 - 2100

Vesthallen

 

23. NOV

1800 - ?

Vesthallen

Julefrokost

Julefrokost er for bestyrelsen samt påhæng.

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 05. februar 2018, kl:18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat.
 3. Økonomi.
 4. Regnskab 2017
 5. Budget 2018.
 6. Bordet rundt
 7. Visioner
 8. Generalforsamling

Deltagere:

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Kaj Johansen,  

Niels Jørgen Pedersen, Tage Brostrøm, Hans Henrik Nielsen, John Henriksen, Jesper Hansen, Flemming Brandt.    

 1. Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets første bestyrelsesmøde.

 1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 23. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

 1. Økonomi

Kirsten gennemgik det foreløbige regnskab for 2017.

Resultat for 2017 udviser et overskud på 46.469,50 Kr. mod budget 25.325 Kr.

Det må siges at være et meget tilfredsstillende resultat.

Budgettet for 2018 :  Overskud på 39.020 Kr. Budgettet er forsigtigt lagt.

Leasingkontrakten på vores kopimaskine udløber i 2018. Den har kostet 35.000 Kr om året at lease. I 2018 købes maskinen for 5.000 Kr. Samlet udgift i 2018 bliver 23.000 Kr, herefter er maskinen vores og vil ikke belaste regnskabet, ud over service, toner og papir. 

Kommentarer fra afdelingerne vedr. regnskabet

Skydning ( Kaj ) :

Patronregnskab kontrolleres.

Motion og samvær (Tage) :

Brugt ca. 14.000 Kr. over budget til renovering af petanque-hallen. Pengene er dog givet godt             

 1. Tage kan ikke rigtig genkende tallene i sit eget regnskab med tallene i afdelings-

regnskabet. Opsætningen af afdelingsregnskabet skal diskuteres mellem Tage, Nina og Kirsten.

Der er en mindre difference mellem afdelingsregnskab og Tages regnskab. Det kan skyldes periodeafgrænsning.

Badminton ( Hans-Henrik ) :

Regnskabet er tæt på budget. ”Diverse indtægt” på 16 Kr. kan ikke forklares.

Bowling ( Jesper ) : 

På grund af det lidt skæve holdantal, bliver banelejen 4.300 Kr dyrere end budgetteret. Ellers følger regnskab og budget hinanden.

Fodbold ( Bjarne ) :

Dommerhonoraret er reduceret med ca. 5.000 Kr, da der nu kun bruges en dommer pr. spilleaften. Afspejler sig i et overskud på 8.398 Kr. mod budget 3.000 Kr.

 1. Bordet rundt

JR  (formand)

FS deltog ved repræsentantskabsmødet i Nyborg d. 18. november. Hele FU deltog, dog kun i mødet, da det er for dyrt at deltage i aftenfesten. Vi vil hellere bruge vores midler lokalt på idræt og sundhed. Ny vision for Forbundet skal vedtages frem til 2022.

Jan deltog i visionsmøde i Middelfart på baggrund af spørgeskemaer fra de lokale foreninger.

Resultatet herfra skal diskuteres på formandsmødet d. 14. og 15. april og ende op i en ny vision

frem til 2022.

Visionen skal endelig godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 24. november.

Ved samme lejlighed afleverede Jan pokalen som årets forening. FS er eneste forening, som har fået den tildelt to gange.

 1. 3/2 deltog Jan i et eventseminar på Nyborg Strand. Deltagerne skulle fortælle om de forskellige events i foreningerne, f.eks. ”Den hvide dame”, aftenfloorball og diverse virksomhedsarrangementer. ”Den hvide dame er en løb for kvinder, der foregår i Faxe kalkbrud.

Roskilde var meget interesseret i at høre om FS oplevelser vedr. samarbejdet med Selandia.

Jan har haft møde med ”Fabrikken” vedr. sponsorering af 1200 vand til Xtrem Mandehørm.

Sidste frist for tilmelding til seminaret d. 24/2 er d.19/2. Afdelingsformændene opfordres til at kontakte evt. relevante personer for deltagelse i seminaret. Jan skal have meddelelse, så invitation kan udsendes. Der er opfølgningsmøde d. 16/6.

Eventfolder og profilfolder er ved at blive fremstillet til FS. Finansieres med annoncer. Koster derved ikke FS noget.

-    Face-book-siden promoveres, og de forskellige events bliver boostet på passende tidspunkter.

        Jan har købt 250 kuglepenne med indskription, som kan deles ud ved udvalgte lejligheder. De koster ca. 1700 Kr.

-    Foreningen har pt. 2871 medlemmer, hvoraf 2333 er Selandiaelever.

 

BC  (næstformand og fodbold)

Fodboldafdelingen mangler folk. BC kører afdelingen. 10 hold er tilmeldt indendørsturneringen.

-    En person, Ismet Korckmaz, fra Sorø Kommune, som bl.a. arbejder med integration vil gerne lave                                                                                                      nogle aktiviteter for børn og unge sammen med FS. Han kunne ligeledes være et emne som ny  formand for fodboldafdelingen. Jan og Bjarne har haft et møde med Ismet. 

TB  (motion og samvær)       

Badminton kører tirsdag og torsdag. Kører fint.

-    Stavgang om tirsdagen kører OK. Ca. 16 deltagere.

 

Der mangler plads til gymnastikken i Slagelse Hallen. Aktiviteten er fyldt helt op. Var UV-hallen en mulighed om torsdagen?

HH  (badminton)

Badminton har en medlemstilbagegang fra 113 til 91 i år. Der er besat 27 baner mod 31 sidste år.

KJ  (skydning)

Forsvarsbrødrene, som tidligere har betalt leje af skydelokalet, er nu kommet ind under FS og skal nu i stedet betale aktivitetskontingent. Der er ca. 24 medlemmer.

Medlemstallet er i øvrigt stagnerende.

Fra skydeafdelingens side er renovering af skydebanen sat i bero.

På grund af ændret leverandør og abonnement er skydebanealarmen blevet billigere.

NJP (petanque)

Petanque har nu over 60 medlemmer. Medlemstallet er stigende.

Omegnsmedlemmer har fået lov til at være medlem i petanqueafdelingen for en halv sæson, da de ikke har faciliteter til indendørs petanque

Niels Jørgen skal til møde med tennisklubben, for at snakke husleje og placering af pavillon.

Petanque får muligvis sponsoreret 15.000 kr til en terrasse.

I uge 31 skulle gruset på de udendørs baner være udskiftet; men er endnu ikke blevet gjort.

Det er resten af lånet på 50.000 Kr., som bliver brugt til dette. De øvrige penge er brugt til renovering af indendørshallen.

JHe (Rigtige Mænd)

Der er tilmeldt ca. 17 til træning forskellige steder i naturen. Deltager ca. 10 pr. gang.

Arrangeret stævne d. 10. marts med fodbold i Vesthallen og skydning på Marievangsskolen.

                                                                                                                                                                                 

JHa ( Bowling ) 

- Tilmeldt 18 hold til forestående sæson.

          - Lederstaben reduceret til 3 personer fra tidligere 7. Det kører fint. Der er enkelte aftener, hvor det kan være et problem, da lederne selv spiller. Løses ved hjælp af menige medlemmer, der træder til ved behov.                                                                                                                              

 1. Visioner.

Jan opfordrede afdelingsformændene til at tænke visionært vedr. deres afdeling, f.eks vedr.

aktiviteter, og hvad der kan gøres for at få medlemsfremgang.

Hans Henrik overvejer mulighed for at arrangere badmintonstævner, f.eks. julestævne.

BC sender kontaktliste til Hans Henrik.

Tage overvejer stævner som optakt til sæsonstart.

Kunne krolf være en ny aktivitet i M&S regi?  Nuværende medlemmer kunne evt. starte.

 1. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i Vesthallen d. 7. marts kl. 19:00

Indkaldelse udarbejdet. Klar til afdelingsformændene for omdeling. Udsendes elektronisk

snarest og sættes på hjemmesiden.

I øvrigt er alle på valg villige til genvalg.

Næste bestyrelsesmøde : Mandag d. 22. oktober kl. 18:00

Vesthallen er en selvejende institution
med hjemsted i Slagelse kommune

Læs mere på Veshallens egen hjemmeside om:
www.slagelse.dk/Vesthallen

 • Vedtægter for Vesthallen.
 • Forretningsorden for bestyrelsen.
 • Referater fra bestyrelsesmøder. 

Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse

Formål
Institutionens formål er som ejer, at drive sportshallen "Vesthallen", til sportslige, kulturelle og almennyttige formål. 

Vesthallen er indviet i oktober 1972
Efter branden i 2001 er hallen udvidet, så den nu også rummer et boksecenter, og cafeteriet er gjort tilsvarende større - se billedet.

I 2004 blev omklædningsrummene renoveret og i 2006 fik fællestoiletterne samme omgang.

Hallen gennemgår løbende forbedringer, i den takt pengene rækker,
til gavn for hallens daglige brugere.
Det forpligter brugerne til at tage vare på hallen og dens inventar,
så der ikke skal bruges unødvendige penge til vedligeholdelse eller udbedring af hærværk.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og disponerer
over dens midler i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne
er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, men formanden forsøger
at opnå enighed blandt bestyrelsens medlemmer - i tilfælde af stemme-lighed bortfalder forslaget.

Læs mere på Veshallens egen hjemmeside: www.slagelse.dk/Vesthallen

Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 09. april 2018, kl. 16:00.

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 05/02-18
 1. Bordet rundt.

- Status (organisation, events m.m.)

- Ny persondatalovgivning.

- Nye aktiviteter (motionsfloorball, fodbold for ældre I samarbejde med B73)

- Formandsmødet d. 14. og 15. april.

3   Økonomi.

 1. Aktivitetsdag d.16/6-18
 1. Pr og markedsføring

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL)

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

 

    Referatet fra sidste møde d. 05/02-18 blev godkendt og underskrevet. Kommentar: Stadig en udfordring at finde sponsorer til de forskellige events.

 

 1. Bordet rundt

  JR

- Status organisation

Badminton

Hans-Henrik stopper som badmintonformand, idet han flytter til Stenlille.

FR har kontaktet Tage, om der er en af hans spillere der kunne tænke sig at blive ny badmintonformand.

Susanne får besked af FR. Selv om hun stopper i FS, har hun lovet at hjælpe med opstart af den nye sæson.

FR laver oplæg til indbydelsen.

Bowling

Den nye organisation er nu på plads, med 3 nye udvalgsmedlemmer.

Fodbold

Endeligt tilsagn fra Ismet Korkmaz om at blive ny formand for fodboldafdelingen

Det er planen at Ismet skal på trænerkursus i 2019. Der afholdes møde med deltagelse af Carsten fra Forbundet, Ismet, Bjarne og Jan efter sommerferien for nærmere planlægning af dette.

Der er lidt udfordringer med at finde hold nok til sommerturneringen.

Motion og samvær.

Afdelingen kører stadig godt.

Tage Brostrøm har i øvrigt snart været i Firmaidrætten i 50 år, med opstart i Kalundborg i 1968. Stort tillykke.

Skydning

Der kommer nye sikkerhedsbestemmelser vedr. skydning. JR har afleveret materiale til Kaj.

Afdelingen er præget af for få medlemmer. Skydning præsenteres som en eksisterende aktivitet på aktivitetsdagen d. 16/6.

Rigtige Mænd

Afdelingen er i gang. Der er pt. 9 betalende medlemmer. Målet er 30.

KL har lavet en medlemsliste, som sendes til afdelingen og til JR. Det er herefter afdelingen, der har det videre ansvar for medlemslisten, så den altid et up to date.

- Status events

Forestående events :

 1. maj. Ladywalk.

                            Pt. tilmeldt ca. 500 deltagere.

                            Ruterne er i år ændret en lille smule. (7 og 12 Km.)

                            Det er 10. gang det afholdes.

 1. juni. ”Rigtige Mænd”-løbet.

                            8 hold pt. tilmeldt. Derudover forventes hold fra Kommunen og

                            vores egen Rigtige Mænd afdeling. Målet er over 30 hold med

                            3 deltagere på hvert hold.

           

29 september.     Xtrem mandehørm ( XM ) og Ladies Mud Race. (LMR)                           

                            Der er pt. tilmeldt 516 deltagere til LMR, og 80 til    

                            XM . Tilmeldingen til XM vækker en

                            smule bekymring, hvorimod tilmeldingen til LMR er OK.

                            ( max. er 600 )

                            Events med erhvervsskolerne fortsætter i 2018 som i

                            de forgangne år.

- Ny persondatalovgivning.

Pr. 25. maj træder en ny og skærpet persondatalovgivning i kraft.

Det betyder at man som forening skal have en politik for hvordan man håndterer og opbevarer personlige data på medlemmerne. Det skal ligeledes dokumenteres at lovgivningen overholdes.

JR og Claus Reinhold fra Combinemedia vil tilrette hjemmesiden.

Der vil ligeledes komme mere info ved formandsmødet hvor JR og KL deltager.

Det er ikke så slemt, som det lyder. Har man overholdt loven fra 2006 er der ikke de store ændringer.

- Nye aktiviteter

Motionsfloorball

BC er ved at undersøge pris på udstyr til aktiviteten og muligheden for tilskud fra Forbundet. Banderne fylder temmelig meget, så derfor overvejes det at købe en brugt 20 fods container til opbevaring af bander og diverse andre ting. BC undersøger pris.

Vi kunne evt. starte op uden bander.

Floorball-foreningen tager 500 Kr. i kontingent for medlemskab.

Vores pris kommer formentlig til at ligge omkring 450 Kr.

Fodbold for ældre.

B 73 og FS har planer om sammen at starte noget fodbold for ældre spillere. JR og BC arbejder, i samarbejde med B73, videre med sagen.

B 73 er i øvrigt blevet tilbudt at assistere ved LMR. mod betaling herfor.

- Formandsmøde

JR og KL deltager i formandsmødet d. 14. og 15. april.

Bl. a. skal arbejdernes motionsdag op og vende. Strategi 2022 er et væsentlig pkt. på programmet, som så endeligt skal godkendes på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Info. vedr. den nye persondatalovgivning.

 1. Økonomi

Det var ikke muligt for KL at fremlægge et kvartalsregnskab, idet Nina grundet ferie og sygdom ikke har bogført alle posteringer frem til 31.03.18. Ligeledes har KL endnu ikke modtaget budget 2018 indlagt i SuperNova.

KL fremlagde de væsentligste indtægter og udgifter i perioden fra 01.01.18 og frem til 09.04.18. De opsummerede tal for de enkelte poster blev udleveret til FU som notater på det til generalforsamlingen fremviste budget for 2018.  

Enkelte poster blev vendt. Bl.a. tilskud fra Forbundet samt en ekstraordinær udgiftspost hos Skydning, idet der ved en fejl, i forhold til budget, er indkøbt patroner og skiver til både 2018 og 2019.

 1. Aktivitetsdag d.16/6-18

JR vil kontakte Sannie vedr. aktivitetsdagen d. 16. juni og drøfte et oplæg til afvikling af dagen. Vi vil præsentere 2 nuværende aktiviteter og en eller to nye aktiviteter, bl.a. Motionsfloorball. Starttidspunkt kl. 10:00.

Økonomien aftales på møde d. 19. april hvor også indhold m.v.vendes.

 1. Pr. og markedsføring

Pr og markedsføring er en nødvendighed for at promovere foreningen. Pt. bruger vi Facebook. Vi har pt. en video, der præsenterer foreningens sportsaktiviteter, og det giver en del visninger. De enkelte idrætsafdelinger præsenteres på Facebook og hjemmesiden i forbindelse med opstart af deres aktiviteter og times sådan, at der er god tid til tilmeldingsfristen udløber.

JR booster opslag på Facebook.

Underkategorier

Nyheder fra foreningen Firmaidræt Slagelse

gereralforsamlingGeneralforsamling i Firmaidræt Slagelse

Bliv opdateret om de sidste nye tiltag i foreningen, samt indkaldelse til generalforsamlingen.


FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk