Referat fra den seneste Generalforsamling.

logo

Firmaidræt Slagelse ordinær generalforsamling i Vesthallen, onsdag den 11. marts 2020, kl. 19.00 - jf. foreningens vedtægter.

Jan Reinhold bød velkommen til Generalforsamlingen 2020 i Firmaidræt Slagelse.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.

I henhold til § 7.2 og 7.3 er alle medlemmer stemmeberettigede med mindre medlemmet er i kontingentrestance.

20 var til stede, hvoraf 16 var stemmeberettigede

 1. Valg af dirigent.

Sannie Kalkerup blev valgt enstemmigt.

Sannie takkede for valget og så frem til en god generalforsamling.

Dirigenten konstaterede at:

I henhold til foreningens vedtægter § 6 er Generalforsamlingen foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen i april måned og indkaldes med mindst 21 dages på foreningens www.

Dagsorden og indkaldelse er sendt og afleveret d.18/2-2020 til alle udvalgsformænd og administrator af www.  Dirigenten havde modtaget den d. 20/2-2020.

Dagsordenen skal i henhold til jeres vedtægter mindst indeholde flg. punkter:

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
  2. Valg af dirigent.
  3. Beretning fra bestyrelsen, herunder afdelinger og udvalg
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fremlæggelse af budget til orientering.
  7. Valg i henhold til vedtægterne.
  8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Der var ingen nogle indvendinger imod generalforsamlingens indkaldelse og generalforsamlingens dagsorden, så dirigenten konstaterede at alt var i sin skønneste orden.

 1. Beretning fra bestyrelsen, afdelinger og udvalg.

Formand Jan Reinhold fik ordet og fremlagde den skriftlige beretning

for 2019. Beretningen blev udleveret på generalforsamlingen.

Beretning 2019.

Så er der gået endnu et år, og et travlt et af slagsen. Vi har haft et stort aktivitetsniveau, hvor specielt forretningsudvalget til tider var presset i lighed med 2018. Vi må erkende, at der ikke er nok hænder (personer) i udvalget, hvis vi stadig ønsker et højt aktivitetsniveau og samtidig skal holde sammen på foreningen.

Økonomien udvikler sig stadig positivt; dog ikke i samme målestok som året før. Det er ikke kun events; men også de faste idrætter, der har givet overskud.

Erhvervsskolen

- er et område vi har en del fokus på, og vi har igen i 2019 afholdt aktivitetsdag. Det er et samarbejde der skal plejes, udbygges og forstærkes i de kommende år. Nogle vil måske mene, at det ikke er en naturlig målgruppe; men det er det eftersom, det er de kommende arbejdstagere. Det vil jo være godt at de har et godt kendskab til Firmaidrætten. Det er en investering i fremtiden, så vi vil til stadighed udvikle dette samarbejde. De idrætslige tilbud til Elevhotellerne i Roskilde, Ringsted og Slagelse, som vi startede op i 2018, forsøgte vi at videreføre i 2019 med lidt blandet succes. E-sport kører i Ringsted; men ikke de to andre steder. Vi afviklede også en aktivitetsdag i Ringsted med stor succes. Skydning var et tilløbsstykke for elever alle tre steder, og disse aftener blev afviklet på vores skydebane på Marievangsskolen.

Badmintonafdelingen.

- holder skansen med nogenlunde samme antal baner i brug som sidste år. Vi er pt. 93 medlemmer, der spiller badminton.

Vi har 41 baner til rådighed i Vesthallen. De 32 er besat, så der er derfor mulighed for flere medlemmer. Det er de sene tider og fredag aften det kniber med at få besat.

Ny formand for afdelingen er Pernille Quist.

Tidligere formand, Flemming Rasmussen, fortsætter i Firmaidrætten som sekretær i Forretningsudvalget. Han kan derved påtage sig flere andre opgaver, f.eks. i forbindelse med events.

Bowlingafdelingen.

- kører med en forårssæson og en efterårssæson, som tidligere år; men det ser ud til, atder er en dalende deltagelse, som vi nok skal have kigget på for at få vendt.

Fodboldafdelingen.

Der er god gang i den ”gamle” idrætsgren med aktivitet såvel ude som inde. Fodbold er stadig foreningens største afdeling med et deltagerantal i 2019 på 199 medlemmer. Det ser ud til at vi har fået løst det ledelsesmæssige problem, så vi i fremtiden har en afdelingsbestyrelse.

Motion og Samvær.

2019 har været meget lig de foregående år, og vores aktiviteter har nu stået på i 26 år, hvilket vel er noget af en bedrift, når det hele startede op som et projekt – idræt i dagtimerne. Badminton har 23 medlemmer, der spiller i UV-hallen tirsdage og torsdage. Gymnastikken kører stadig på de høje tangenter med mere end 50 deltagere om torsdagen på VUC med Mikael Nielsen som instruktør, og der er altid godt humør og megen snak og latter. Petanque har ikke de store udsving med 98 deltagere. Stavgang er gået lidt tilbage; der deltager 12 personer.

Indendørs på Rosenkildegården har vi stor glæde af de nye omgivelser. Der er godt fyldt op både mandag og fredag formiddag, ligesom der tirsdag aften mange gange er fyldt mere end op på banerne. Der er altid en god stemning blandt de mange efterhånden garvede medlemmer. Udendørs på banerne ved Slagelse Tennis Center går starten igen midt i april og vi glæder os til at komme derud og få startet op på den nye sæson med turnering og stævner i lighed med tidligere. Stavgang om tirsdagen i Slagelse Lystskov er stadig en populær aktivitet; men vi kunne da godt ønske os lidt flere deltagere. 2019 tegner til at blive meget lig 2018. Vi forsøgte os med lidt nye tiltag – bl.a. annoncering, flyers og lign. for at øge interessen for vores aktiviteter.

Stor tak til vores daglige ledere og instruktører for det gode arbejde I udfører til gavn for så mange deltagere.

Motionsfloorball.

- startede vi op i 2018 på en lånt bane fra Forbundet, som vi måtte aflevere igen. Det gjorde så at vi købte en bane selv, og det har udviklet sig så der i dag er 20 spillere, som spiller hver fredag i Vesthallen kl. 1600-1800. Vi håber på at udviklingen fortsætter med tilgang af flere medlemmer. I så fald er vi parate til at købe en bane mere.

Rigtige Mænd afdelingen (RM).

- kørte videre i 2019 med 20 deltagere, hvor der blev lavet outdoor træning hver onsdag. Efterhånden var der for få fremmødte, så træneren mistede tålmodigheden med dem, og gav op sidst på året. Vi har derfor taget den beslutning at nedlægge afdelingen i starten af 2020.

Skydeafdelingen.

- startede året med en vandskade på banen. Det blev da heldigvis udbedret, så skydningen kunne genoptages i februar måned, i lighed med tidligere, år både tirsdag og onsdag. Afdelingen har fortsat aktivitetsdage med elever fra Marievangsskolen og dage med skydning for ZBC`s elevhoteller, som har givet en positiv udvikling af økonomien.

Events.

Vi har afviklet de sædvanlige events såsom Ladywalk, Rigtige mænd løbet, Ladies MudRace, Xtreme Mandehørm og Julemærkemarchen, som har bidraget til økonomisk vækst. Dog ikke så stor som 2018; men lidt har også ret. Derudover har vi været med i Slagelse Open, hvor vi afviklede nogle idrætsgrene for deltagerne : Badminton, softball, bazooka og skydning.

Fremtiden er svær at spå om; men uden mål og fokusområder vil man i hvert fald ikke have nogen styring, så disse ting er vigtige at have på plads. Ingen skal være i tvivl om at vores events til stadighed vil have vores bevågenhed. Erhvervsskolen er stadig et fokusområde samt udvikling af nye idrætstilbud. Derudover tager vi del i Forbundets strategi 2022 – ”Et sjovere Danmark i bevægelse”

Foreningen har i 2019 investeret i en trailer, så vi har lidt transportkapacitet tilrådighed. 

Til sidst vil Forretningsudvalget gerne takke alle frivillige ledere og hjælpere i foreningen, samt samarbejdspartnere.

Jan supplerede beretningen med at fortælle om et kuldsejlet projekt mellem Slagelse Kommune og en forening i Slagelse. Det er et projekt for personer der ikke ser sig i stand til at cykle på almindelige cykler; men vil kunne køre ture med ligestillede på el-cykler.

Kommunen har henvendt sig til Firmaidræt Slagelse, om vi kunne overtage et sådant projekt; evt under Motion og Samvær.

Det skal FU tage stilling til i den nærmeste fremtid sammen med Motion og Samvær og Kommunen.

Jan omtalte ligeledes situationen omkring Corona-virus. Det er vigtigt at alle afdelingsformænd følger situationen nøje og handler derefter.

Vi skal passe godt på hinanden.    

Bemærkninger til beretningen:

Kaj Johansen,skydeafdelingen, syntes det var en god beretning fra Formanden.

Herefter var der ingen yderligere kommentarer til beretningen, og den blev vedtaget af alle 16 stemmeberettiget.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kirsten Larsen fremlagde det reviderede og revisorpåtegnede regnskab for 2019.

Regnskabet er vedhæftet

Regnskabet udviser et overskud på 175.728 Kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Jan Reinhold bemærkede at regnskaberne for Ladies Mudrace, Extrem Mandehørm og Lady-walk kan beses efter ønske.

De er ikke en del af Firmaidræt Slagelses regnskab.

 1. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.  

 1. Fremlæggelse af budget.

 

Kirsten Larsen fremlagde budgettet for 2020, som udviser et overskud på 125.195 Kr.

Budget vedhæftet.

Budgettet blev vedtaget uden bemærkninger med alle 16 stemmer.

 1. Valg i henhold til vedtægterne.

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 12, 15 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, Vesthallens bestyrelse samt eventuelt afdelingsformænd.

 • Valg til forretningsudvalget:

Pernille Aude, Pr- og Markedsføringsansvarlig – villig til genvalg.

Pernille enstemmigt genvalgt med applaus.

Flemming Rasmussen, sekretær – villig til genvalg

Flemming enstemmigt genvalgt med applaus.

Jan Reinhold, formand – villig til genvalg

Jan enstemmigt genvalgt med applaus.

Ole Olsen kommenterede, at der burde stå, at Bjarne Christensen afgår fra FU uden for tur, og at der ikke er fundet en afløser.

Jan tager dette ad notam; men ville senere informere om dette.

Bjarne trækker sig af personlige årsager.

 • Valg af revisorer:

John Eschricht Jensen , - villig til genvalg.

John enstemmigt genvalgt med applaus.

 • Valg til Vesthallensbestyrelse:

Kurt Petersen, formand – ønsker ikke genvalg.

Forretningsudvalget foreslår Kim Valbum – villig til valg.

Kim Valbum enstemmigt valgt med applaus.

Afdelingsformænd

 • 15.2 Afdelingsformanden vælges på generalforsamlingen eller udpeges i samarbejde med forretningsudvalget.

Afdelingsformænd

Badminton                                                                     Pernille Quist

Fodbold                                                                         Peter Bolin

Skydning                                                                       Kaj Johansen

Bowling                                                                         Flemming Brandt

Motion og Samvær                                                          Niels Jørgen Pedersen

Petanque                                                                       Niels Jørgen Pedersen

Motionsfloorball                                                               Finn Petersen

 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).

Ole Olsen havde 2 kommentarer :

 1. På baggrund af Firmaidrættens gode økonomi ville det være en god ide at lave en hensættelse til et bestemt formål.
 2. Beretningen bør opdeles i to. En beretning der omhandler kun 2019 og en anden, som omhandler fremtiden. Så ville man kunne forkaste den ene del, uden at det gik ud over den anden del.

Hertil svarede Jan :

 1. Der er noget på vej vedr. hensættelse; men skal først drøftes i Forretningsudvalget.
 2. Taget ad notam.

Herefter fik Jan ordet og meddelte, som tidligere nævnt, at Kurt Petersen og Bjarne Christensen trækker sig tilbage i Firmaidræt Slagelse.

Kurt trækker sig tilbage som formand for Vesthallens bestyrelse og nedtoner opgaverne vedr. Firmaidrættens forskellige events.

Jan takkede Kurt for det store arbejde både i Firmaidræt Slagelse og i Forbundet.

Kurt har gennem sine over 50 år i Firmaidrætten ligeledes arbejdet i Europæisk regi.

Kurt fik herefter overrakt et gavekort fra Firmaidræt Slagelse og Vesthallen.

Bjarne har ikke været med i så mange år som Kurt; men har i høj grad været med til at få Firmaidrætten på fode igen, efter nogle turbulente år med underskud og stort frafald af ledere. Bjarne sad som næstformand i Firmaidræt Slagelse.

Bjarne fik et gavekort til det Kongelige Teater for sin indsats.

Både Kurt og Bjarne takkede herefter for den gode tid, de har haft i Foreningen.

Kaj Johansen takkede Kurt og Bjarne for deres arbejde i Firmaidrætten.

På Forbundets vegne takkede Sannie ligeledes Kurt og Bjarne for deres gode og store arbejde i Firmaidrætten.

Sannie oplyste, at udviklingen omkring coronavirus følges af Forbundet. Der vil løbende blive udsendt retningslinjer efter behov.

Sannie omtalte en sparringscamp som afvikles d. 21/11-20. Herom senere.

Sannie takkede for et godt møde.

Jan sluttede mødet og takkede for god ro og orden.

Flemming Rasmussen

Sekretær

Referent

Slagelse d. 15. marts 2020