Referat fra den seneste Generalforsamling.

logo

Firmaidræt Slagelse generalforsamling i Vesthallen, onsdag den 07. marts 2018, kl. 19.00

Dagsorden

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.

18 stemmeberettigede.

Jørgen Pilegaard blev valgt til referent

 1. Valg af dirigent

Sannie Kalkerup (forbundskonsulent) modtog valget. Sannie kunne herefter

konstaterer at generalforsamlingen var lovligt indkaldt efter foreningens retningslinjer

- pkt 6 i dagsorden: Fastsættelse at kontingent- bortfalder, da dette punkt blev

fravalgt på generalforsamlingen i 2017

 1. Beretning fra bestyrelsen, afdelinger og udvalg.

Formand Jan Reinhold kommenterede den udsendte skriftlige beretning.

Medlemsfremgang til vores aktiviteter specielt fodbold, motion og samvær.

Ligeledes vores events har øget tilslutning, dog undtaget XM, så derfor prøver vi noget nyt på den front, så vi forhåbentlig kan få minimum 800 deltagere.

Som sagt stor aktivitet hos de fleste afdelinger, dog undtaget skydning, hvor der til stadighed er for lidt aktivitet, bowlingafdelingen har skiftet bestyrelse, som nævnt med 3 i bestyrelsen. Rigtige mænd er en ny afdeling med træning hver onsdag udendørs hele året (Trines helte) kommunikationen mellem træner og deltagerne foregår kun via facebook. Fremtiden er altid svær at spå om, men man kan lave nogle tiltag så man på den måde præger denne og det vil vi bl.a. gøre ved at lave en aktivitetsdag d. 16/6 i og omkring Vesthallen, ligeledes på event siden vil vi i f.m. XM

Afvikle Lady Mud Race (LMR) løbet vil blive på den samme rute, som XM, på 8 km med åbning kl.0900 og dette skal så være færdig når XM starter. Erhvervsskolen (ZBC) vil også i 2018 have vores bevågenhed og samarbejde. Rigtige mænd løbet, Ladywalk og julemærkemarchen vil ligeledes blive gennemført, så vi hviler ikke på laurbærrene, men forsøger til stadighed at præge fremtiden.  

Kommentarer til beretningen: Sannie Kalkerup ønskede foreningen tillykke med de to hædersbevisninger foreningen modtog i 2017: Slagelse Kommunes initiativpris og DFIF´s ”Årets forening”

Beretningen blev taget til efterretning

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Jan R. fremlagde det reviderede regnskab, da den regnskabsansvarlige havde forfald. Økonomien i foreningen er god (alle deltagere havde fået udleveret et eksemplar af regnskabet)

Kommentarer: Der var en anmærkning fra de interne revisorer om, at der manglede et konto bilag fra Nordea. Revisor Ole Olsen kunne dog meddele, at dette bilag var blevet gennemgået senere, så regnskabet blev godkendt af revisorerne.

Kaj Johansen spurgte til økonomien omk. kopimaskinen. Jan Reinhold fortalte, at leasing aftalen udløber efter andet kvartal 2018, og foreningen har valgt at købe maskinen på meget favorable vilkår. Ligeledes berettede Jan om nye og billigere forsikringsaftaler og bedre aftaler om tyverialarmer på skydebanen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 1. Indkomne forslag.

- Ingen indkomne forslag

 1. Fremlæggelse af budget.

Det fremlagte budget blev gennemgået af formanden, da kassereren ikke var tilstede.

Lidt forsigtige budgetteringer, men det bunder i vurderinger, specielt omkring events,

som jo er vanskelige at budgetterer for sidste år var rimelige med undtagelse af XM.

Så hellere lidt forsigtige. 

Valg i henhold til vedtægterne.

I henhold til foreningens vedtægter § 9, 10, 11, 12, 15 skal der vælges til Forretningsudvalg, revisorer, ordensudvalg, Vesthallens bestyrelsesamt afdelingsformænd.

Valg til forretningsudvalget:

Jan Reinhold, formand – villig til genvalg (valgt)

Flemming Rasmussen, sekretær – villig til genvalg (valgt)

Valg af revisorer:

John Eschricht Jensen , - villig til genvalg (valgt)

Valg til ordensudvalget:

Niels Jørgen Pilegaard, formand – er villig til genvalg. (valgt)

Valg til Vesthallensbestyrelse:

Kurt Petersen, formand – villig til genvalg. (valgt – genopstiller ikke om 2 år )

Alle blev enstemmigt valgt med applaus.

Afdelingsformænd

 • Badminton: Hans Henrik Nielsen
 • Fodbold: vacant
 • Skydning: Kaj Johansen
 • Bowling: Jesper Hansen
 • Motion og Samvær: Tage Brostrøm
 • Petanque: Niels Jørgen Pedersen
 • Rigtige Mænd: John Henriksen

Alle blev enstemmigt valgt med applaus.

 1. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

Jan omtalte de nye foldere som foreningen har fået udfærdiget. Ligeledes folderene om de forestående aktiviteter i foråret.

Sannie roste forretningsudvalget for deres store arbejde i foreningen, og lykønskede foreningen med hæderen som årets forening – den var meget velfortjent samt initiativprisen fra Slagelse Kommune. Ligeledes takkede Sannie for et godt samarbejde med FU. I er et FU med masser af drive, god initiativer, visioner – og ikke mindst kompetente og kvalificerede samarbejdspartnere.

Dirigenten takke forsamlingen for en god generalforsamling.

Jan Reinhold takkede Sannie Kalkerup for at hun ville modtage valget som dirigent til generalforsamlingen.

Flemming Rasmussen

Sekretær

Referent

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia