Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 04. februar 2019

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat 22.10. 2018
 3. Økonomi
 • Regnskab 2018
 • Budget 2019
 1. Bordet rundt
 • Aktiviteter i 2019
 1. Visioner
 • Foreningen
 • Afdelingerne
 1. Generalforsamling 13. marts 2019

Deltagere :

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Kaj Johansen   

Niels Jørgen Pedersen, Tage Brostrøm, John Henriksen.      

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets første bestyrelsesmøde.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 22. oktober 2018 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Økonomi

 • Regnskab 2018 ( foreløbigt )

Idrætsaktiviteterne samlet udviser et overskud på i alt 48.756,38 Kr.

Heri er medregnet sponsorat på 5000 Kr. og tilskud fra DFIF på 20.000 Kr.

Afdelingsregnskaberne udleveret til formændene.

Er der spørgsmål til afdelingsregnskaberne, bedes afdelingsformændene afklare med Kirsten.

Et flot resultat for afdelingerne.

Samlet set for Firmaidræt Slagelse udviser regnskabet et overskud på 103.554,96 Kr.

Det store overskud kommer især fra vores events.

 • Budget 2019

Der budgetteres i 2019 med et overskud på 131.000 Kr. Aktiviteterne med elevhotellerne

i Slagelse, Ringsted og Roskilde er medregnet.

4

Bordet rundt

JR  (formand)

 • Vesthallen

Vesthallen fra 1972, som er en selvejende institution, har p.t. en trængt økonomi.

Ved en inspektion af halgulvet i 2012 vurderedes det at det havde en levetid på 2-3 år, og

nu er det i så dårlig stand at det bør udskiftes.

Vesthallen har også planer om at udskifte belysningen til LED.

Vesthallens bestyrelse har set på muligheden for at få et kommunegaranteret lån på 700.000 Kr

og på muligheden for et lån i Forbundet, som kommunen skulle tilbagebetale. Begge forslag har

fået nej fra Kommunen.

Firmaidræt Slagelse har den holdning at de ikke vil være med til at finansiere et gulv i hallen, som

mange foreninger og Marievangskolen benytter.

 • Udvidet samarbejde med ZBC

Nye tiltag med ZBC i 2019 :

 • dag for elever. Skal foregå i Bromme i uge 33 med 4-5 aktiviteter.
 • Crossfit på elevhotellerne i Slagelse og Ringsted.
 • E-sport i uge 9 på elevhotellerne i Slagelse, Ringsted og Roskilde.
 • Ved passende lejligheder sætte floor-ball banen op i foyeren på ZBC på

Bredahlsgade.

 • Skolen vil promovere Firmaidræt Slagelses aktiviteter for eleverne.

Derudover har vi de sædvanlige aktiviteter med skolen som er aktivitetsdag på landbrugsskolen

 1. 15/8, og sundhedsuge i uge 41. Aktivitetsdagen på Bredahlsgade i uge 41 bliver ikke gennemført i år.
 • Recovery Bulls

Recovery Bulls er en organisation som er startet i Esbjerg for udsatte personer. De har fået en afdeling i Slagelse. Firmaidræt Slagelse har indgået et samarbejde med dem, hvor de bliver en del af FS. Derved bliver det muligt for Recovery Bulls at booke haltider gennem FS. De betaler FS 25 Kr. pr. medlem.

De har ligeledes også udtrykt ønske om at låne petanquebanen og evt. også andre faciliteter.

 • Medlemsregistrering på alder, køn og kommune er foretaget. FS har i alt 9 idrætsgrene.

Vedr. medlemsantal : Se referat fra forretningsudvalgsmødet afholdt 4/2

 • Jan har forhandlet med Forsvarets ejendomsstyrelse vedr. ny kontrakt om brug af kasernens

     faciliteter i forbindelse med X-trem mandehørm og Ladies Mud-race. Tidligere foregik   

     forhandlingen lokalt. Det har bevirket højere pris; men Jan har forhandlet sig frem til en

     fornuftig pris i forhold til udgangspunktet.  

BC  (næstformand og fodbold)

 • Floor-ball bane købt. Det er svært at skaffe medlemmer. Træningen flyttet fra fredag kl. 18 til

fredag kl. 16, som burde være en bedre tid.

     Indendørssæsonen i fodbold kører med 11 hold og 171 medlemmer.

 • Afdelingsformændene opfordres til at få opdateret deres hjemmeside og rapportere til Jan.

TB  (motion og samvær)        

 • Afdelingen kører fint, som den plejer. Medlemstal ca. på niveau med tidligere.

FR  (badminton og sekretær)

 • Sæsonen kører. Afdelingen har pt. 90 betalende medlemmer. Det er på niveau med 2018.

Afdelingen vil stadig gerne have en formand, så der kan tages nogle initiativer, f.eks omkring stævner.

KJ  (skydning)

 • I forbindelse med regnvejr opstod der en vandskade i skydelokalet sidst i januar.

Der går ca. 3 uger inden der kan skydes igen. Da det er skolens lokale, er der ikke nogen omkostninger for Firmaidrætten.

 • Arrangementet med 8 elever fra Elevhotellet forløb fint. Godt arrangement.
 • Forsvarsbrødrene skyder stadig i Firmaidrætten.

NJP (petanque)

 • Petanque kører as usual. Medlemstal er status quo.

Første søndag efter påske kører turneringen frem til 28/9.

Der er 11 hold tilmeldt sommerturneringen, så der holdes ikke, som tidligere, ferie i juli måned.

JHe (Rigtige Mænd)

 • Møde i afdelingen d.30.januar. Det var på dagsordenen om RM skulle fortsætte. Det har knebet med opbakningen fra medlemmerne.

Medlemmerne har nu aftalt en mere aktiv deltagelse i en prøveperiode frem til 1/7. 

 • Afdelingen vil finde nye medlemmer gennem arbejdspladser.
 • Ved sidste træning var der 10 medlemmer.

KL  (økonomiansvarlig)

 • Kirsten udtrykte tilfredshed med at alle afdelingsbudgetter kom til tiden.

5

Visioner

 • Foreningen

               Få flere mennesker ud at røre sig. ( Forbundets vision 2022 )

Forebyggelse af helbredet gennem motion.

               En person til at igangsætte nye aktiviteter søges. Afdelingsformændene opfordres til at se sig om 

               efter emner.

               Forretningsudvalget er udvidet med en person ( Pernille Aude ). Der ønskes en person yderligere 

               til at tage sig af de forskellige idrætter.

 • Afdelingerne       

                Tage, M&S

                 Udvide Slagelse Open ( petanque ) i september. Promovere med flyers.

Kaj, Skydning

                 Arrangere åben hus events i juni for at skaffe nye medlemmer.

                 Annoncere på face-book.

                 John, Rigtige Mænd

                 Udarbejde flyer til promovering. Udkast til BC.

6

Generalforsamling

 • Der afholdes generalforsamling i Firmaidræt Slagelse onsdag d. 13. marts 2019.

Indbydelse i antal udleveret til formændene til videre distribution blandt medlemmerne.

Der annonceres ikke i dagspressen.

               Der er et forslag fra Jan om at nedlægge ordensudvalget.

7

Diverse

 • John spurgte vedr. Rigtige Mænd løbet. Det er hold af 3 personer. 2 på cykel og en løber.

Tage sluttede med at takke Forretningsudvalget for deres store arbejde

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia