Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 26. oktober 2020, kl. 18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat 18.02. 2020
 3. Lederrekruttering
 4. Økonomi
 • Regnskab 2020
 • Budget 2021
 • Økonomiske hjælpepakker
 1. Bordet rundt

-      Foreningen anno 2020

 • Aktiviteter i 2021
 • Lederpleje
 • Frivillig bank
 • Hjemmesiden og sociale medier

6.     Visioner

 • Foreningen
 • Afdelingerne

7.     Generalforsamling 10. marts 2021

Deltagere :

Jan Reinhold,  Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Kaj Johansen, Peter Bolin,     

Niels Jørgen Petersen, Pernille Qwist, Claus Thers, Finn Petersen, Steen Pedersen.       

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.

Præsentation af deltagere :

Jan Reinhold : Formand for foreningen. Medlem af forretningsudvalget. 

Niels Jørgen Petersen : Formand for Motion og Samvær. Medlem af bestyrelsen.

Finn Petersen : Træner og formand for Floor-ball. Medlem af bestyrelsen.

Kirsten Larsen : Økonomiansvarlig. Medlem af forretningsudvalget.

Flemming Rasmussen : Sekretær. Medlem af forretningsudvalget.

Kaj Johansen : Formand for Skydeafdelingen. Medlem af bestyrelsen.

Pernille Qwist : Formand for Badminton. Medlem af bestyrelsen.

Peter Bolin : Formand for fodbold. Medlem af bestyrelsen

Claus Thers : Styrer Frivilligbanken. Deltager i XM, LMR og Ladywalk.

Steen Sulstad Pedersen : Konsulent for Firmaidræt Slagelse, Korsør og Skælskør efter 1/1-2021

Nye restriktioner vedr. Corona virus er udsendt til bestyrelsen.

Under hensyntagen til de nye restriktioner, kan der fortsat spilles badminton og floorball i Vesthallen.

Halinspektør, Pernille fra badminton og Finn fra floorball koordinerer aktiviteterne.

Julefrokosten d. 27. november flyttes evt. til 11. december.

Helle Christensen er blevet valgt som ny bestyrer for cafeteriet i stedet for Marianne.

Da Kim Valbum har ønsket at træde tilbage som formand for Vesthallens Bestyrelse; men gerne fortsætter som menigt medlem, overtager Jan Reinhold formandsposten.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 18. februar 2020 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Lederrekruttering

På grund af coronasituationen er dette projekt sat på stand by. Det skal nu kick startes. Derfor var Sannie Kalkerup og Steen Pedersen fra Forbundet inviteret til Forretningsudvalgsmødet tidligere i dag.

Formålet var at få udarbejdet en revideret handlingsplan vedr. lederrekruttering, så vi kan få gang i projektet igen. Plan foreligger nu. (se bilag).

Vi mangler folk til at drive de forskellige ting vi har i gang i Foreningen, f.eks:

 • Padletennis
 • El-cykelprojekt
 • (Foreningen har fået 2 baner af Forbundet)
 • Stigegolf (Vi får lavet 2 baner)
 • Deltage i diverse arrangementer, for at promovere foreningen.

Derfor ønskes 2 personer mere i Forretningsudvalget, og flere folk i idrætsudvalgene. Derudover ønskes flere frivillige til events.

Opgaven med ansættelse af projektleder fortsættes.

Claus Thers har oprettet frivilligbanken på Facebook. Alle opfordres til at dele.

Et temamøde for Bestyrelse og Forretningsudvalg vedr. rekruttering blev diskuteret. Er der interesse?

Kunne være en god ide; men ikke før end i 2021.

4

Økonomi

 • Regnskab 2020

Resultatet for 2020 viser pt. et underskud. Det er meget normalt på dette tidspunkt af året. Der vil komme yderligere indtægter fra afdelingerne.

Vi kan dog ikke forvente at overholde budgettet på grund af Corona krisen.

Fodbold forår og efterår er aflyst. Skydning for 2020 er aflyst. Bowling efterår er aflyst.

Jan Reinhold søger alle de hjælpepakker der er mulighed for, så vi forventer en delvis kompensation for tabt indtægt for idrætsafdelingerne, og for de aflyste events.

 • Budget 2021

Budget fra afdelingerne skal være Kirsten i hænde senest 15/11-20. 

5

Bordet rundt

JR  (formand)

 • Foreningen anno 2020

På grund af manglende aktiviteter i 2020, har Foreningen haft medlemsnedgang i 2020.  

Vi håber at de vender tilbage når aktiviteterne tilbydes igen.

Steen påpegede at der kunne være en fare for at medlemmerne i mellemtiden fandt andre aktiviteter uden for foreningen og dermed ikke kom tilbage.

Vi må være meget aktive med at informere om opstart af aktiviteterne.

Vedrørende aktiviteter med ZBC, har stort set alt været aflyst i 2020.

Jan var til møde med ZBC d. 21/10, og aktiviteterne i foråret 2021 er ved at være på plads.

Sundhedsuddannelsen del 2 og Facebook kursus 2020 blev aflyst. Afholdes på et senere tidspunkt.

PQ spurgte vedr. betaling af medlemskontingent når der ingen idrætsaktivitet er :

Der skal ikke betales kontingent, når der ikke er aktivitet. Det er derfor vores medlemstal er faldet i 2020. 

 • Aktiviteter i 2021

Det forventes at aktivitetsniveauet bliver det samme som i 2019. Der kan dog stadig være restriktioner vedr. Corona.

Nye aktiviteter, som kan komme på tale : Padletennis, Yoga og El-cykelprojekt.

-   Lederpleje

Vigtigt at lederne i foreningen kender hinanden, og hjælper hinanden. Derfor er det vigtigt med fælles events, f.eks. julefrokost og andre fælles arrangementer.

Der er ligeledes mulighed for at de enkelte afdelinger kan afholde sociale arrangementer.

Lederne opfordres til at få opdateret hjemmesiden for deres område. Ændringer kan sendes til Jan. Foto til Jan, for dem der mangler.

Jan er gået i gang med at invitere til Frivilligbanken på Facebook. Facebook er blevet et vigtigt redskab for Foreningen, bl.a. til boost af de forskellige aktiviteter.     

-   Mødekalender

Mødekalenderen er blevet opdateret. Møde 27. oktober er flyttet til 26. oktober. Se bilag.

6

Visioner

 • Foreningen

               Foreningen har planer om at afholde et face-book kursus for lederne, som vil kunne bruges til at

promovere Firmaidræt Slagelse og de enkelte afdelinger.

 • Afdelingerne

               Afdelingslederne bør hele tiden overveje hvad der skal ske i de enkelte afdelinger med hensyn til

visioner, fremtid og forandringer.

7

Generalforsamling

-   Generalforsamlingen flyttes, jvf. mødekalender , fra 10/3-2021 til 17/3-2021.