Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse tirsdag den 19. maj 2020, kl. 16:30

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 18. februar 2020
 1. Bordet rundt.

- Hvad er der sket siden sidste møde d.18/02-20

- Foreningens tilstand. Specielt antal FU og frivillige generelt

- Kickstart af foreningen (hvad og hvordan)

- Gennemgang af årshjulet.

- Mødeaktiviteter i resten af 2020

- Events i 2020

 1. Økonomi.
 • Revurdering af budget 2020
 • Økonomiske hjælpepakker
 1. Eventuelt

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL), Pernille Aude (PA) 

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 18. februar 2020 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

 1. Bordet rundt

  - Hvad er der sket siden sidste møde d. 18. februar 2020

 1. 11. marts afholdt Firmaidræt Slagelse generalforsamling. Det var samme dag som Statsministeren lukkede Danmark ned, så det var i sidste øjeblik vi fik afholdt den.

Dagen efter blev al aktivitet i FS nedlukket.

Udendørsaktiviteten, Petanque, er startet op igen med restriktioner.

Fodboldturneringen er aflyst i sommeren 2020.

Samtalerne med projektlederemner blev afbrudt pga. coronavirussen; men tages op igen. Det er dog tvivlsomt om der ansættes en projektleder i år. Jan tager evt.teten ved de kommende events, LW og LMR/XM. Endnu ikke helt afgjort om disse events i det hele taget bliver afviklet i år.

FS har haft en mindre tilbagegang i medlemsantal i 2019. Der skyldes bl.a. at ZBC´s afdeling i Ringsted er overtaget af Firmaidræt Ringsted.

Jan deltog i online møde i Region Sjælland. Her fortalte Jan Knudsen om søgemuligheder vedr. tilskud til tabt indtjening i Firmaidrætsforeningerne.

Jan nævnte at Politiet har arrangeret et virtuelt løb. Kunne være inspiration for FS?

Ladywalk, der skulle være afholdt d.25. maj blev aflyst. Det er nu planlagt til at blive afholdt søndag d. 27. september. Det vides endnu ikke om det vil blive gennemført.

XM/LMR afholdes lørdag d. 12. september. Området ved kasernen er endnu ikke helt på plads; men det forventes det snarest. Slagelse garden er nyt ruteteam i år.

Hvis eventen skulle blive aflyst, har FS ikke penge i klemme, ud over nogle markedsføringsomkostninger.

Der kan søges penge fra Forbundet til dækning af indtægtstab.

- Foreningens tilstand. Specielt antal FU og frivillige generelt

Det er et stort problem at der kun er 4 personer i FU. Der burde være 6. Det er af højeste prioritet at få løst det problem. Jan sparrer pt med Sannie vedr. dette problem.

I idrætsafdelingerne er problemet ikke så akut; men specielt fodbold, bowling og skydning kunne godt bruge flere ledere.

- Kickstart af foreningen (hvad og hvordan)

FU vedtog at søge de 10.000 Kr., som der er mulighed for at søge i Forbundet. Det er penge der skal bruges til at kickstarte foreningen igen oven på covid 19. Det er i form af flyere,foldere osv. til afdelingerne. Materiale der kan bruges til at promovere foreningen med henblik på at skaffe nye medlemmer og fastholde de gamle. Face-book og hjemmeside vil også være et oplagt forum.

Der vil blive planlagt et møde med afdelingsformændene for at informere mere om kickstarten.

Pernille udarbejder en plan for kickstart og fastholdelse af medlemmer.        (se bilag)

På grund af coronakrisen vil Firmaidræt tabe penge; bl.a bliver der ikke  sommerturnering i fodbold i år.

Der er afsat 3,5 mill. Kr. til dækning af tabte indtægter i landets foreninger. Dem søger Jan at få del i. Det bliver dog langt fra at alle tab der dækkes.

- Gennemgang af årshjul

Årshjulet, som skulle være en hjælp til at holde styr på foreningens aktiviteter, afskaffes. Det vil blive alt for tungt at opdatere og vedligeholde.

- Mødeaktiviteter resten af året.

Møder afholdes resten af året, jf. mødekalender.(bilag) Der planlægges desuden et møde med bestyrelsen vedr. kickstart og fastholdelse af medlemmer.

- Events i 2020

LMR/XM og LW (12/9 og 27/9) planlægges fortsat. Jan indkalder til styregruppemøder for de respektive events.

Aktivitetsdag med ZBC d.14. august afklarer Jan med skolen. Bliver muligvis aflyst.     

 1. Økonomi

- Revurdering af budget 2020.

Budgettet revurderes ikke. Der forventes dog et mindre overskud end budgetteret. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere indtægtstabet, da der er mange uafklarede punkter.

FU er ikke bekymret over foreningens økonomiske tilstand.

- Økonomiske hjælpepakker

Som tidligere omtalt har Jan søgt de økonomiske hjælpepakker som der kan   søges om vedr. indtægtstab. 

 1. Eventuelt

Intet under dette punkt.  

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia