Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 28. oktober 2019, kl. 16:30

Dagsorden

  1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 27. juni 2019
  1. Bordet rundt.

- Tilbageblik siden sidste møde d.27/6

- Aktiviteterne resten af året.

- Forretningsudvalgets sammensætning fremadrettet.

- Mødekalender 2020.

- Frivillige, herunder frivilligbank

- Pr-Markedsføring

- 2020 aktiviteter og niveau

  1. Økonomi.
  • Opfølgning, hvis muligt (ellers hvordan ser det ud)
  • Investeringer 2020 og finansiering af disse. (reklame på trailer, IT-udstyr)
  1. Eventuelt

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL), Pernille Aude (PA) 

  1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 27 juni 2019 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

  1. Bordet rundt

  - Hvad er sket siden 27/6 2019

JR

FU mødet d. blev aflyst på grund af travlhed.

JR har fundet en frivillig til pakkeholdet vedr. Ladywalk. Der er kommet 2 reaktioner på facebook-opslaget vedr. frivillige. Det er Finn og hustru fra floor-ball-afdelingen.

JR har holdt møde med Claus Thers. Han kan ikke afse tid til Forretningsudvalget; men vil gerne være behjælpelig med rekruttering af frivillige til Firmaidrætten.

FU har afholdt 2 møder med Sannie Kalkerup fra Forbundet vedr. Firmaidræt Slagelses fremtid.

Foreningens største udfordring er helt klart at skaffe frivillige. ( fodbold, badminton, FU og diverse ad hoc opgaver i forbindelse med events.

Forbundet er pt. i gang med at udarbejde en flyer vedr. frivillige til Firmaidræt Slagelse. Skal opslås på hjemmesiden og på face-book.

Frivilligcenteret kunne være en mulighed f.eks. til events.

FS har afholdt LMR og XM. De forløb overordnet godt. Der kunne godt have været flere løbere til XM. Afholdt evalueringsmøde vedr. de 2 løb med diverse ris/ros. Økonomien er ikke på plads endnu; men sammenlagt for de to løb er der et pænt overskud.

JR og FR deltog i nytilflytterarrangement i musikhuset d. 6/10, for at gøre opmærksom på FS.

FS deltog i Sct.Michaels nat med  floor-ball, hvor det var muligt at vinde en præmie. (gavekort til Lady-walk). BMI måleren var en stor succes.

Arbejdspladsernes motionsdag blev ikke til noget fra FS`s side.

På grund af svigtende deltagerantal bliver ”Rigtige Mænd” løbet aflyst i 2020.

Lønnet Eventkoordinator søges på face-book. (ca. 45.000 kr/år)

Andre muligheder var at søge gennem Ældre Sagen og Seniorerhverv. Mulighed for løntilskud fra Forbundet undersøges.  

- Aktiviteter resten af året.

Julemærkemarchen afvikles den første søndag i december.

Annonceres på hjemmeside og Face-book i uge 44.

- FU´s sammensætning fremadrettet.

Som bekendt trækker BC sig fra FS ved generalforsamlingen d. 11/3 2020.

Efter den dato er der kun 4 i FU, hvor vi kan være op til 6.

Der arbejdes på at finde emner.

- Mødekalender 2020.

Mødekalender for 2020 forelægger. Vedhæftes referatet.

- Frivillige, herunder frivilligbank.

 ”Rigtige Mænd” afdelingen nedlægges. BC skriver til face-book gruppen for RM, om der var nogle der ville være frivillig i Firmaidræt Slagelse, f.eks i fodboldafdelingen.

Claus Aude har måske et emne til en frivillig.

Vivi XXX kunne være et emne til events.

  1. Økonomi

Punktet behandles ved efterfølgende bestyrelsesmøde.

  1. Eventuelt

Intet under dette punkt.

FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia