Firmaidræt Slagelse

Medlemsskab og kontingenter

Medlemskab

Medlemskontingentet gælder for kalenderåret og betales kun 'en gang om året, uanset hvor mange aktiviteter du deltager i.

Herudover betales et aktivitetsgebyr til de aktuelle idrætsafdelinger.

Kontingent

Medlemskontingent der betales uanset alder for perioden
1/1 -31/12:

kr. 150,00 der betales sammen med aktivitetsgebyret.

Mødekalender for forretningsudvalget (FU) 2019.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

 04. FEB

15:00

Mødelokal/Vesthallen

Regnskab og budget

 15. APR

15:00

Mødelokal/Vesthallen

 17. JUN

15:00

Mødelokal/Vesthallen

02. SEP

15:00

Mødelokal/vesthallen

 21. OKT

15:00

Mødelokal/vesthallen

22.  NOV

18:00

Vesthallen

Julefrokost

Generalforsamling d. 13. marts 2019 kl. 1900 i Vesthallen

Mødekalender for bestyrelsen (Best) 2019.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

04. FEB

1800 - 2100

Vesthallen

Regnskab og budget

21. OKT

1800 - 2100

Vesthallen

22. NOV

1800 - ?

Vesthallen

Julefrokost

Julefrokost er for bestyrelsen (+) samt påhæng.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 04. februar 2019

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat 22.10. 2018
 3. Økonomi
 • Regnskab 2018
 • Budget 2019
 1. Bordet rundt
 • Aktiviteter i 2019
 1. Visioner
 • Foreningen
 • Afdelingerne
 1. Generalforsamling 13. marts 2019

Deltagere :

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Kaj Johansen   

Niels Jørgen Pedersen, Tage Brostrøm, John Henriksen.      

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets første bestyrelsesmøde.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 22. oktober 2018 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Økonomi

 • Regnskab 2018 ( foreløbigt )

Idrætsaktiviteterne samlet udviser et overskud på i alt 48.756,38 Kr.

Heri er medregnet sponsorat på 5000 Kr. og tilskud fra DFIF på 20.000 Kr.

Afdelingsregnskaberne udleveret til formændene.

Er der spørgsmål til afdelingsregnskaberne, bedes afdelingsformændene afklare med Kirsten.

Et flot resultat for afdelingerne.

Samlet set for Firmaidræt Slagelse udviser regnskabet et overskud på 103.554,96 Kr.

Det store overskud kommer især fra vores events.

 • Budget 2019

Der budgetteres i 2019 med et overskud på 131.000 Kr. Aktiviteterne med elevhotellerne

i Slagelse, Ringsted og Roskilde er medregnet.

4

Bordet rundt

JR  (formand)

 • Vesthallen

Vesthallen fra 1972, som er en selvejende institution, har p.t. en trængt økonomi.

Ved en inspektion af halgulvet i 2012 vurderedes det at det havde en levetid på 2-3 år, og

nu er det i så dårlig stand at det bør udskiftes.

Vesthallen har også planer om at udskifte belysningen til LED.

Vesthallens bestyrelse har set på muligheden for at få et kommunegaranteret lån på 700.000 Kr

og på muligheden for et lån i Forbundet, som kommunen skulle tilbagebetale. Begge forslag har

fået nej fra Kommunen.

Firmaidræt Slagelse har den holdning at de ikke vil være med til at finansiere et gulv i hallen, som

mange foreninger og Marievangskolen benytter.

 • Udvidet samarbejde med ZBC

Nye tiltag med ZBC i 2019 :

 • dag for elever. Skal foregå i Bromme i uge 33 med 4-5 aktiviteter.
 • Crossfit på elevhotellerne i Slagelse og Ringsted.
 • E-sport i uge 9 på elevhotellerne i Slagelse, Ringsted og Roskilde.
 • Ved passende lejligheder sætte floor-ball banen op i foyeren på ZBC på

Bredahlsgade.

 • Skolen vil promovere Firmaidræt Slagelses aktiviteter for eleverne.

Derudover har vi de sædvanlige aktiviteter med skolen som er aktivitetsdag på landbrugsskolen

 1. 15/8, og sundhedsuge i uge 41. Aktivitetsdagen på Bredahlsgade i uge 41 bliver ikke gennemført i år.
 • Recovery Bulls

Recovery Bulls er en organisation som er startet i Esbjerg for udsatte personer. De har fået en afdeling i Slagelse. Firmaidræt Slagelse har indgået et samarbejde med dem, hvor de bliver en del af FS. Derved bliver det muligt for Recovery Bulls at booke haltider gennem FS. De betaler FS 25 Kr. pr. medlem.

De har ligeledes også udtrykt ønske om at låne petanquebanen og evt. også andre faciliteter.

 • Medlemsregistrering på alder, køn og kommune er foretaget. FS har i alt 9 idrætsgrene.

Vedr. medlemsantal : Se referat fra forretningsudvalgsmødet afholdt 4/2

 • Jan har forhandlet med Forsvarets ejendomsstyrelse vedr. ny kontrakt om brug af kasernens

     faciliteter i forbindelse med X-trem mandehørm og Ladies Mud-race. Tidligere foregik   

     forhandlingen lokalt. Det har bevirket højere pris; men Jan har forhandlet sig frem til en

     fornuftig pris i forhold til udgangspunktet.  

BC  (næstformand og fodbold)

 • Floor-ball bane købt. Det er svært at skaffe medlemmer. Træningen flyttet fra fredag kl. 18 til

fredag kl. 16, som burde være en bedre tid.

     Indendørssæsonen i fodbold kører med 11 hold og 171 medlemmer.

 • Afdelingsformændene opfordres til at få opdateret deres hjemmeside og rapportere til Jan.

TB  (motion og samvær)        

 • Afdelingen kører fint, som den plejer. Medlemstal ca. på niveau med tidligere.

FR  (badminton og sekretær)

 • Sæsonen kører. Afdelingen har pt. 90 betalende medlemmer. Det er på niveau med 2018.

Afdelingen vil stadig gerne have en formand, så der kan tages nogle initiativer, f.eks omkring stævner.

KJ  (skydning)

 • I forbindelse med regnvejr opstod der en vandskade i skydelokalet sidst i januar.

Der går ca. 3 uger inden der kan skydes igen. Da det er skolens lokale, er der ikke nogen omkostninger for Firmaidrætten.

 • Arrangementet med 8 elever fra Elevhotellet forløb fint. Godt arrangement.
 • Forsvarsbrødrene skyder stadig i Firmaidrætten.

NJP (petanque)

 • Petanque kører as usual. Medlemstal er status quo.

Første søndag efter påske kører turneringen frem til 28/9.

Der er 11 hold tilmeldt sommerturneringen, så der holdes ikke, som tidligere, ferie i juli måned.

JHe (Rigtige Mænd)

 • Møde i afdelingen d.30.januar. Det var på dagsordenen om RM skulle fortsætte. Det har knebet med opbakningen fra medlemmerne.

Medlemmerne har nu aftalt en mere aktiv deltagelse i en prøveperiode frem til 1/7. 

 • Afdelingen vil finde nye medlemmer gennem arbejdspladser.
 • Ved sidste træning var der 10 medlemmer.

KL  (økonomiansvarlig)

 • Kirsten udtrykte tilfredshed med at alle afdelingsbudgetter kom til tiden.

5

Visioner

 • Foreningen

               Få flere mennesker ud at røre sig. ( Forbundets vision 2022 )

Forebyggelse af helbredet gennem motion.

               En person til at igangsætte nye aktiviteter søges. Afdelingsformændene opfordres til at se sig om 

               efter emner.

               Forretningsudvalget er udvidet med en person ( Pernille Aude ). Der ønskes en person yderligere 

               til at tage sig af de forskellige idrætter.

 • Afdelingerne       

                Tage, M&S

                 Udvide Slagelse Open ( petanque ) i september. Promovere med flyers.

Kaj, Skydning

                 Arrangere åben hus events i juni for at skaffe nye medlemmer.

                 Annoncere på face-book.

                 John, Rigtige Mænd

                 Udarbejde flyer til promovering. Udkast til BC.

6

Generalforsamling

 • Der afholdes generalforsamling i Firmaidræt Slagelse onsdag d. 13. marts 2019.

Indbydelse i antal udleveret til formændene til videre distribution blandt medlemmerne.

Der annonceres ikke i dagspressen.

               Der er et forslag fra Jan om at nedlægge ordensudvalget.

7

Diverse

 • John spurgte vedr. Rigtige Mænd løbet. Det er hold af 3 personer. 2 på cykel og en løber.

Tage sluttede med at takke Forretningsudvalget for deres store arbejde

Vesthallen er en selvejende institution
med hjemsted i Slagelse kommune

Læs mere på Veshallens egen hjemmeside om:
www.slagelse.dk/Vesthallen

 • Vedtægter for Vesthallen.
 • Forretningsorden for bestyrelsen.
 • Referater fra bestyrelsesmøder. 

Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse

Formål
Institutionens formål er som ejer, at drive sportshallen "Vesthallen", til sportslige, kulturelle og almennyttige formål. 

Vesthallen er indviet i oktober 1972
Efter branden i 2001 er hallen udvidet, så den nu også rummer et boksecenter, og cafeteriet er gjort tilsvarende større - se billedet.

I 2004 blev omklædningsrummene renoveret og i 2006 fik fællestoiletterne samme omgang.

Hallen gennemgår løbende forbedringer, i den takt pengene rækker,
til gavn for hallens daglige brugere.
Det forpligter brugerne til at tage vare på hallen og dens inventar,
så der ikke skal bruges unødvendige penge til vedligeholdelse eller udbedring af hærværk.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og disponerer
over dens midler i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne
er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, men formanden forsøger
at opnå enighed blandt bestyrelsens medlemmer - i tilfælde af stemme-lighed bortfalder forslaget.

Læs mere på Veshallens egen hjemmeside: www.slagelse.dk/Vesthallen

Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 15. april 2019, kl. 15:00

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 04. februar 2019
 1. Bordet rundt.

- Hvad er sket siden 01/01 til 14/04 2019

- Aktiviteterne resten af året.

- Nye tiltag, brainstorm.

- Formandsmødet i forbundet.

 1. Økonomi.
 • Opfølgning, hvis muligt (ellers hvordan ser det ud)
 • Er der nogen investeringer i årets løb, og hvis der er hvordan finansieres de.
 1. Forretningsorden. (vedhæftet indkaldelse)
 1. Funktions- og arbejdsbeskrivelser. (vedhæftet indkaldelse)

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL), Pernille Aude (PA)

Fraværende : Claus Thers (CT)

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

 

    Referatet fra sidste møde d. 04. februar 2019 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

 1. Bordet rundt

  - Hvad er sket siden 01/01 – 14/4 2019

JR

Firmaidræt Slagelse har afholdt generalforsamling d. 13 marts.

Her blev Pernille Aude som nyt medlem valgt ind i Forretningsudvalget. Pernille skal være PR- og Markedsføringsansvarlig.

På generalforsamlingen vedtog man ligeledes visse vedtægtsændringer.

JR og BC repræsenterede FS på livstilsmessen i Skælskør i marts.

Svært at vurdere effekten; men vores holdning er at være synlige, og en vis effekt på tilmeldingerne på Ladywalk, kan vi håbe på.

D.11. april var der styregruppemøde i Ladywalk før eventen, som er d.27. maj.

Stort set alt på plads.

JR har deltaget i TV2 Østs repræsentantskabsmøde, og er blevet valgt ind i repræsentantskabet sammen med en repræsentant fra Guldborg Firmaidræt.

JR skal til møde med Jørn fra SIR for at drøfte diverse emner.

Løbende samarbejde med Elevhotellet omkring Crossfit, Esport og andre aktiviteter. (badminton og skydning)

JR og BC har holdt møde med Niels Jørgen og Johnny Forse fra Motion og Samvær. Afdelingen kører videre i samme stil som da afdøde Tage Brostrøm var formand. Formandsposten varetages af Niels Jørgen.

Afdelingen får en PC stillet til rådighed.

KL får adgang til afdelingens konto.

KL og Nina finder en løsning med afdelingen vedr. økonomisk rapportering.

BC

Afsluttet indefodbold med 10 hold.

Udendørssæsonen starter 30. april. Der er kun tilmeldt 6 hold, mod 9 hold i sidste sæson.

Floorball kører tilfredsstillende med nu 9 spillende deltagere.

BC gjorde opmærksom på at vi kun har fået tilskud for 8 idrætsgrene fra Forbundet. Vi har indberettet 9. KL kontakter Forbundet.

Hjemmesiden mangler stadig opdateringer. Få det nu rettet.

FR

Badmintonsæsonen slutter d.29. april. Nye indbydelser udsendes i juni.

KL

Ingen kommentarer

PA

Ingen kommentarer.

 • Aktiviteter resten af året

Skydning holder pause i april. Startet op igen til maj.

Vandskaden i skydeafdelingens lokale på Marievangsskolen er nu i orden.

Udgiften er dækket af Slagelse Kommune.

Events som foregående år.

Markedsføringsmidler søgt hos Danske Bank Fonden. Markedsføringen af

Julemærkemarchen. Håber på positiv tilbagemelding.

BC omtalte projekt ”Slagelse Open”

Det er en event for voksne personer med særlige behov. Eventen består af 7

aktiviteter (moduler) over 4 dage i uge 34. FS er blevet kontaktet af Sussanne

Havsager, fritidskonsulent i Slagelse Kommune, om vi kunne tilbyde at slå for

nogle af modulerne. Vi har sagt ja til 4 moduler, f.eks. skydning, badminton,

floorball, og en eller anden sjov aktivitet.

Det kniber med tilmeldinger til ”Rigtige Mænd-løbet” d.4/6.

Der er dog lidt tid endnu, så vi håber der kommer mange flere hold.

Gennem Firmaidræt Slagelse og DFIF er det nu muligt at uddanne sig til

sundhedsambassadør. Kurset henvender sig til personer der gerne vil gøre

en forskel med hensyn til motion og sundhed på deres arbejdplads. Første

modul foregår I Vesthallen onsdag d. 27. november 2019.

Vedr. arbejdspladsernes motionsdag til oktober afholder JR, DFIF og Slagelse

Kommune et møde d. 22. maj for at drøfte det videre forløb i planlægningen

af denne dag.   

Introdag for ZBC i Bromme i uge 33, f.eks. skydebane og andre aktiviteter.

Aktivitetsdag for nye elever på landbrugsskolen d. 15. august.

Vedr. sundhedsugen med ZBC i uge 41, melder de ud hvad de vil i den uge

og hvad FS skal samarbejde med dem om.

FR og BC deltager ved et velkomstarrangement i Musikhuset d. 25/5.

Det er for nye Slagelse-borgere.

 • Nye tiltag, Brainstorm.

Pernille Aude er formand for ”Kollegamotion” i DFIF. Der er de ved at strikke

en digital pakke sammen vedr. motion og sundhed. Denne pakke skal kunne

tilbydes arbejdspladser, som en hjælp til deres arbejde inden for det område.

FS vil gerne være sparringspartner/prøveklud vedr. dette arbejde.

Seniorfodbold er et interessant område; men vi mangler pt. resurser.

 • Formandsmøde

Program udsendt til Forretningsudvalget.

Fra FS deltager JR og PA.

JR afholder på dette møde et indlæg om Elevhotellerne og vores gode samarbejde med dem.

 1. Økonomi

Foreløbig har Firmaidræt Slagelse investeret i en harddesk til 799 Kr og

kuglepenne til uddeling for 2775 Kr.

Vi har endnu ingen balance for i år.

Økonomien følger foreløbig budgettet.

Danske Banks kassekredit nedlægges. Der er ikke behov.

 1. Forretningsorden

    Gennemlæses og kommenteres på næste FU.

     Retur til JR inden næste møde med evt. rettelser.

 1. Funktions- og arbejdsbeskrivelser.

Som overstående

Underkategorier

Nyheder fra foreningen Firmaidræt Slagelse

gereralforsamlingGeneralforsamling i Firmaidræt Slagelse

Bliv opdateret om de sidste nye tiltag i foreningen, samt indkaldelse til generalforsamlingen.


FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia