Firmaidræt Slagelse

Medlemsskab og kontingenter

Medlemskab

Medlemskontingentet gælder for kalenderåret og betales kun 'en gang om året, uanset hvor mange aktiviteter du deltager i.

Herudover betales et aktivitetsgebyr til de aktuelle idrætsafdelinger.

Kontingent

Medlemskontingent der betales uanset alder for perioden
1/1 -31/12:

kr. 150,00 der betales sammen med aktivitetsgebyret.

Mødekalender for forretningsudvalget (FU) 2019.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

 04. FEB

15:00

Mødelokal/Vesthallen

Regnskab og budget

 08. APR

15:00

Mødelokal/Vesthallen

 17. JUN

15:00

Mødelokal/Vesthallen

02. SEP

15:00

Mødelokal/vesthallen

 21. OKT

15:00

Mødelokal/vesthallen

22.  NOV

18:00

Vesthallen

Julefrokost

Generalforsamling d. 06. marts 2019 kl. 1900 i Vesthallen

Mødekalender for bestyrelsen (Best) 2019.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

04. FEB

1800 - 2100

Vesthallen

Regnskab og budget

21. OKT

1800 - 2100

Vesthallen

22. NOV

1800 - ?

Vesthallen

Julefrokost

Julefrokost er for bestyrelsen (+) samt påhæng.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 22. oktober 2018, kl. 18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat.
 3. Bordet rundt.
 • Foreningens organisatoriske samt fremtidige tilstand
 • Strategi 2022.
 1. Indleveringstidspunkter for sæsontilmeldinger sommer 2019.
 2. Økonomi.
 • Status indeværende år.
 • Budget 2019.
 1. Vision og målsætninger.
 • Nye tiltag

Deltagere :

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Pernille Aude   

Niels Jørgen Pedersen, Tage Brostrøm, John Henriksen, Jesper Hansen, Brian Rosenquist     

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets andet bestyrelsesmøde.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 05. februar 2018 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Bordet rundt

JR  (formand)

 • Foreningens organisatoriske samt fremtidige tilstand.

Forretningsudvalget er underbemandet, og ønsker derfor at øge personkredsen med 2 personer.

Der udvides derfor med Pernille Aude, som bl.a. skal tage sig af PR og markedsføring.

Der søges derudover en idrætskoordinator, som skal servicere de forskellige idrætsgrene.

Alle opfordres til at se sig om efter en sådan person.   

 • Strategi 2022

I strategien frem til 2022 vil der blive sat mere fokus på de lokale foreninger.

Derfor udvides fra en til tre konsulenter i regionen, hvilket vil øge serviceringen markant. 

Lokal idræt skal styrkes under f.eks. mottos som ”Et sjovere Danmark i bevægelse” og

”Kollegamotion”

Strategi 2022 kan ses på Forbundets hjemmeside.

2 telte er købt af Plejehjemmet. Det er telte, som vi tidligere lejede i forbindelse med X-trem

Mandehørm. Det betalte vi 3.500 Kr. for pr. år. De er nu købt for 3.500 Kr.

Vi har købt en container, som er opstillet bag Vesthallen til opbevaring af diverse ting, bl.a. teltene og stole der pt. er opbevaret i hallen. Den er købt for 10.000 Kr. 

            Der arbejdes på et samarbejde med ”Recovery Bulls Slagelse”, som er en organisation, der har til formål at hjælpe udsatte mennesker.

            Organisationen bliver medlem af Firmaidræt Slagelse; men kører deres egne aktiviteter.

                          

BC  (næstformand og fodbold)

 • 10 hold er tilmeldt indendørsturneringen. Flere rene firmahold i denne sæson end tidligere sæsoner.

Motionsfloorball er startet op i uge 43 i Vesthallen. Der spilles fredage mellem 18 og 20.

Muligvis fundet en person der vil stå for det.

Floorballbanen er lånt af Forbundet, til vi ser om det bliver en succes. Så køber vi vores egen. 

 

TB  (motion og samvær)       

 • Badminton kører tirsdag og torsdag. Kører fint.
 • Stavgang om tirsdagen kører OK. Der kommer ikke rigtig nogen nye.
 • Gymnastikken kører rigtig godt. Der er kommet 18 nye medlemmer. Der er nu 55 medlemmer.

 

FR  (badminton)

 • Badminton er startet op i Vesthallen primo september. Stagnerende medlemstal.

KJ  (skydning)

 • Medlemstallet er stagnerende. Forsvarsbrødrene skyder hver onsdag. De er 24 medlemmer under FS.

 

NJP (petanque)

 • Petanque kører fint.
 • Korsørafdelingen kommer med ca. 20 medlemmer til indendørssæsonen.

Opholdsstuen er blevet malet af 6 medlemmer.

Udendørsbanen har fået overdækket terrasse, så der kan holdes nogle grillaftener til næste sommer.

Afdelingen har haft besøg af et svensk hold på 15 personer, som kom for at spille med vores medlemmer og deltage i spisning. Et godt arrangement.

Stævnet d. 30/9 var en stor succes.

JHe (Rigtige Mænd)

 • Registreret 22 medlemmer. Mangler lidt indbetalinger. (14 har betalt)
 • Stævne d. 10. marts med fodbold i Vesthallen og skydning på Marievangsskolen blev aflyst pga. mangel på tilmeldinger.
 • Ved årsskiftet skal der betales 550 Kr. i kontingent.
 • John ville gerne have folder vedr. ”Rigtige Mænd” uddelt ved arrangementer, som f.eks. Xtrem mandehørm. Kunne ligges i goodie-bagen.

                                                                                                                                                                                 

JHa (Bowling) 

- Tilmeldt 18 hold til forestående sæson.

   Starter op onsdag d.24/10

   Comwell Hotel har udvist interesse for bowling. Der arbejdes videre i afdelingen med dette.

         

KL  (økonomiansvarlig)

 • En opstramning af medlemsregistrering er ønskelig. (navn, adresse, fødselsdato.)

4

Indleveringstidspunkter for sæsontilmeldinger sommer 2019.

JR har udsendt nyt skema for registrering af medlemmerne. Der er ændringer i forhold til aldersopdeling og køn. Det er vigtigt at der registreres korrekt og tilbagemeldes til JR.

5

Økonomi

 • Saldobalance gennemgået.

Samlet set giver årets events større overskud end budgetteret.

Kontingent og aktivitetsgebyrer ser ud til at komme i mål.

Bestyrelsen ser positivt på årets resultat.

 • Afdelingsbudgetter for 2019 gennemgået af afdelingsformændene.

Der er overskud for Badminton og Motion og Samvær. Øvrige afdelinger balancerer.

6

Visioner og målsætning

 • Events

De eksisterende events fortsætter i 2019, evt. med mindre ændringer.

 • Afdelingerne

NJP : Eventen med ZBC på Bredahlsgade i uge 41 var under al kritik.

JR og BC skal til evaluering med skolen, hvor eventen gennemgås for kritikpunkter.

 • Nye tiltag

Motionsfloorball startet op i Vesthallen i uge 43. Foregår fredage mellem 18 og 20. Næste sæson vil vi søge om haltid mandage i tidsrummet fra kl. 19:30 – 21:00.

Vesthallen er en selvejende institution
med hjemsted i Slagelse kommune

Læs mere på Veshallens egen hjemmeside om:
www.slagelse.dk/Vesthallen

 • Vedtægter for Vesthallen.
 • Forretningsorden for bestyrelsen.
 • Referater fra bestyrelsesmøder. 

Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse

Formål
Institutionens formål er som ejer, at drive sportshallen "Vesthallen", til sportslige, kulturelle og almennyttige formål. 

Vesthallen er indviet i oktober 1972
Efter branden i 2001 er hallen udvidet, så den nu også rummer et boksecenter, og cafeteriet er gjort tilsvarende større - se billedet.

I 2004 blev omklædningsrummene renoveret og i 2006 fik fællestoiletterne samme omgang.

Hallen gennemgår løbende forbedringer, i den takt pengene rækker,
til gavn for hallens daglige brugere.
Det forpligter brugerne til at tage vare på hallen og dens inventar,
så der ikke skal bruges unødvendige penge til vedligeholdelse eller udbedring af hærværk.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og disponerer
over dens midler i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne
er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, men formanden forsøger
at opnå enighed blandt bestyrelsens medlemmer - i tilfælde af stemme-lighed bortfalder forslaget.

Læs mere på Veshallens egen hjemmeside: www.slagelse.dk/Vesthallen

Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse mandag den 22. oktober 2018, kl. 15:00.

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 03/09-18
 1. Bordet rundt.

- Herunder status (organisation, events m.m.)

- Forretningsudvalgets sammensætning.

- Frivillige ledere.

 1. Økonomi.
 1. Bestyrelsesmøde senere i dag.
 1. Strategi og visioner.

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL)

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 03/09-18 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

 1. Bordet rundt

  - Status

JR

Alle årets events er afviklet undtagen julemærkemarchen, som afvikles d.2.

december.

De forskellige idrætsgrene omtales nærmere på bestyrelsesmødet senere dd.

Vedr. medlemsregistrering er oprettet et nyt system vedr. opdeling i alder og køn.

JR udsender info. til formændene for de forskellige idrætsgrene.

Vedr. Ladywalk:

Problemer med fortæringen. Bl.a. var der ikke nok til at de frivillige kunne få noget at spise.

Der søges en ny samarbejdspartner i stedet for Næstved Firmaidræt.

En lokal klub fra Skælskør eller en anden relevant klub kunne komme på tale.

Ny madleverandør i 2019.

Vedr. Rigtige Mænd:

Lidt ventetid hist og her; men ellers en succes.

Afvikles også i 2019.

Det gamle logo må ikke bruges i 2019.

Vedr. Ladies Mud Race og Xtrem Mandehørm

Begge løb gik over al forventning. Små skønhedspletter bl.a. var der ventetid ved visse forhindringer.

I 2019 er det fra central hold, der skal forhandles priser med hensyn til leje af

lokaler og faciliteter på kasernen. Det kan betyde prisstigninger.

BC

Fodbold for ældre i samarbejde med B73 bliver ikke i år. Prøver igen til næste år.

BC og JR skal til møde med ZBC (Selandia).

Firmaidræt Slagelse skal måske arrangere event med eleverne i Ringsted i lighed med den event vi har i Slagelse i august.  

 • Forretningsudvalgets sammensætning.

FU ønsker at udvide udvalget med 2 nye medlemmer, idet FU mener at der er

for lidt medlemmer.

Derfor udvides  med Pernille Aude, koordinator samt Pr- og Markedsføring.

Der søges derudover en idrætskoordinator, som skal servicere de forskellige idrætsudvalg. 

 1. Økonomi

Anne står p.t. som administrator for Super Nova.

Det skal være en anden fremover, idet Anne ikke mere har med Firmaidrættens regnskaber for vores events at gøre. Administrator til systemet skal findes.

Afdelingsbudgetter for 2019 gennemgået. Overskud for badminton og Motion og samvær. Øvrige afdelinger balancerer.

Saldobalance gennemgået.

Samlet set giver årets events større overskud end budgetteret.

Kontingent og aktivitetsgebyrer ser ud til stort set at komme i mål.

FU ser positivt på årets resultat.   

 1. Bestyrelsesmøde senere i dag.

    Mødet afholdes jvf. dagsorden.

Strategi for 2022, som omtales, er Forbundets strategi. 

 1. Strategi og visioner

Flere frivillige hænder ønskes.

Der arbejdes på et samarbejde med ”Recovery Bulls Slagelse”, som er en      

                organisation, der har til formål at hjælpe udsatte mennesker.

                Organisationen bliver medlem af firmaidrætten, men kører deres egne aktiviteter

Underkategorier

Nyheder fra foreningen Firmaidræt Slagelse

gereralforsamlingGeneralforsamling i Firmaidræt Slagelse

Bliv opdateret om de sidste nye tiltag i foreningen, samt indkaldelse til generalforsamlingen.


FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk