Firmaidræt Slagelse

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 24. Juni 2021, 18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse og opfølgning af sidste mødereferat 26.10. 2020
 3. Lederrekruttering
 4. Økonomi
 • Regnskab 2020
 • Budget 2021
 1. Bordet rundt

-      Foreningen anno 2021

 • Aktiviteter i 2021
 • Lederpleje
 • Frivillig bank
 • Hjemmesiden og sociale medier

6.     Visioner

 • Foreningen
 • Afdelingerne

7.     Generalforsamling 07. juli 2021

Deltagere :

Jan Reinhold,  Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Brian Rosenquist, Kim Walbum,     

Niels Jørgen Petersen, Jørn Quist, Claus Thers, Finn Petersen, Pernille Aude.       

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.

Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev godkendt.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 26. oktober 2020 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Lederrekruttering

Hvordan kommer vi videre i Foreningen?

De visioner vi har i Foreningen og i afdelingerne kan vi ikke opfyldes uden ledere.

Vi har en strategi for lederrekruttering; men vi har svært ved at følge strategien.

Er der gode ideer fra afdelingslederne, og kan de skaffe frivillige blandt medlemmerne.

Konkret :

Claus Thers har oprettet frivilligbanken på Face-book. Alle opfordres til at dele. Ad hoc opgaver beskrives.

Afdelingslederne skal være mere aktive med at tale med/skrive ud til medlemmerne omkring lederrekruttering.

Firmaidrætten står og falder med frivillige ledere.

     

4

Økonomi

 

 • Regnskab 2020

Resultatet for 2020 bliver på ca. 45.500 Kr

Det har kun kunnet lade sig gøre via diverse hjælpepakker, som vi har fået pga. manglende aktivitet i forbindelse med Corona-situationen.

Der har Jan været meget aktiv med henblik på at få hjælpepakkerne i hus.

Firmaidrættens økonomi er på den baggrund god; men vi ville hellere få indtægterne gennem idrætsaktiviteter.

-   Budget 2021.

     Foreningen budgetterer med et overskud på 73.720 Kr

5

Bordet rundt

JR  (formand)

 • Foreningen anno 2021

Vi har i det forgangne år tabt mange medlemmer; men vi håber medlemmerne vil vende tilbage, når vi har mere normale tilstande.

Vi har ikke haft en udendørsturnering i fodbold i år, da der kun var 3 hold tilmeldt.

Indendørs kan vi først starte efter 1. januar 2022, da UV-hallen er prioriteret til anden side.

Fodbold betragtes ikke som en decideret indendørs sport.

Vi går ud fra at de øvrige indendørs aktiviteter gennemføres på normal vis over vinteren.

 • Aktiviteter i 2021

Floor-ball for kræftramte kører i UV-hallen. Der arbejdes på at lægge denne aktivitet ind under FS. Flyer er ved at blive udarbejdet. På sigt også for kræftramte kvinder. Jan og Finn arbejder på sagen sammen med Jørgen Rygaard, som er kontaktperson for aktiviteten.

Det tidligere omtalte projekt vedr. el-cykelture for folk med lungesygdomme træder FS ud af.

Vi har fået en forespørgsel fra Æblehaven (mentalt handicappede brugere) om vi kunne lave en eller anden form for forhindringsbane vedr. en aktivitetsdag i Æblehaven. Vi kunne evt. bruge de gamle rekvisitter, som vi brugte til ”Rigtige mænd”-løbet.

I uge 34 vil vi deltage i Slagelse Open med 2 aktiviteter fordelt på 3 moduler. 2 gange Bazooka og 1 gange farve-race.

Som tidligere arrangerer vi aktivitetsdag sammen med ZBC på landbrugsskolen. Det bliver medio august. Møde snarest med skolen.

Kvindernes og mændenes motionsdag er på samme dag. Vi tilbyder ca. 3 aktiviteter, for at promovere foreningen. Bliver ultimo august/primo september.

Arbejdspladsernes Motionsdag er i uge 41. FS nøjes med at dække 1 dag. Jan prøver at få fat i en instruktør, der kan dække Slagelse, Korsør og Skælskør.

Ladies Mud-race og Xtreme Mandehørm er flyttet fra 11. september til 2. oktober. Der holdes løbende møder i styregruppen.

Julemærkemarch afholdes primo december.    

   -   Lederpleje

Vigtigt fokusområde, for uden tilstrækkelige frivillige ledere kan vi ikke opfylde vores ambitionsniveau.

Vigtigt at lederne i foreningen kender hinanden, og hjælper hinanden. Derfor er det vigtigt med fælles events, f.eks. julefrokost og andre fælles arrangementer, hvor også hjælperne inviteres med. 

Der er ligeledes mulighed for at de enkelte afdelinger kan afholde sociale arrangementer.

-    Frivilligbank

Der opfordres til at alle bruger den så meget som muligt.                                                                                                    

              

-   Hjemmesiden og sociale medier.

Combine Media har hidtil oprettet og forvaltet vores hjemmeside. Claus nedlægger imidlertid  sin virksomhed, så FS skal have fundet en anden løsning, evt. stadig med hjælp fra Claus.

Der har været problemer med at der har været trukket beløb fra vores face-book konto.

(2400 kr). Kontoen er nu lukket af Jan.

6

Visioner

 • Visioner for afdelingerne og foreningen behandles på næste bestyrelsesmøde som et af de første

punkter.

7

Generalforsamling

-   Generalforsamlingen er planlagt til 7. juli 2021. Mødeindkaldelse er sendt ud.

          

Vedtægter for FIRMAIDRÆT Slagelse

 • 1 Foreningens navn
 • 1.1. Foreningens navn er FIRMAIDRÆT Slagelse.
 • 1.2 Stiftelses år: 21. februar 1941. Under navnet Slagelse Firma Sport.
 • 2 Foreningens hjemsted
 • 2.1 Foreningen er hjemmehørende i Slagelse Kommune.
 • 3 Foreningens formål
 • 3.1 Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, erhvervsskoler, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at fremme interessen for idræt, motion og samvær.
 • 4 Organisationsforhold
 • 4.1 Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for

            dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.

 • 5 Medlemskab
 • 5.1 Foreningen er åben for alle.
 • 5.2 Alle medlemmer optages som enkeltmedlemmer.
 • 5.3 En person er medlem, når kontingentet er betalt.
 • 5.4 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidræts-
             forbund til enhver tid gældende vedtægter og retningslinjer.
 • 6 Generalforsamlingen
 • 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel på foreningens hjemmeside www.firmaidraetslagelse.dk.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:            

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen, herunder afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget til orientering.
 7. Valg i henhold til vedtægterne.
 8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).
 • 6.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberet- tigede.
 • 6.3 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
             formanden         skriftligt i hænde senest 10 dage før mødet.
 • 6.4 Æresmedlemmer har ret til, med taleret, at overvære generalforsamlingen.
 • 6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes med mindst 21 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt fremsætter anmodning herom - bilagt motiveret dagsorden.
 • 6.6 Generalforsamling eller ektraordinær generalforsamling kan afholdes virtuelt/online, hvis fysisk afholdelse kke kan lade sig gøre pga. nationale eller lokale forsamlingsrestriktioner.

En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen - med undtagelse af juli måned.

Mødet indkaldes med 7 dages varsel vedlagt dagsorden.

 • 7 Afstemninger
 • 7.1 Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer
  i vedtægterne.
 • 7.2 Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem
        er i restance.
 • 7.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og der kan således ikke stemmes ved
         fuldmagt.         
 • 7.4 Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende.
 •       Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.
 • 8 Valg
 • 8.1 Valgbar er medlemmer, der er fyldt 18 år.
 • 8.2 Forslag til valgbare personer skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage
        før generalforsamlingen.
 • 8.3 I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere herfra, og supplere
        sig selv frem til førstkommende generalforsamling.      
 • 8.4 Hvor andet ikke er angivet, er valgene gældende for 2 år.
 • 9 Valg til forretningsudvalget
 • 9.1 Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg bestående af en formand og
        indtil 5 udvalgsmedlemmer.

Forretningsudvalget konstituerer sig med en sekretær, en økonomiansvarlig, kommunikationsansvarlig, Pr- og Markedsføringsansvarlig og idrætsansvarlig. Blandt disse personer udpeges næstformanden.

 • 9.2 På lige år vælges formand og 2 medlemmer, og på ulige år vælges de resterende 1-3 medlemmer.
 • 9.3 Ved forfald i utide kan forretningsudvalget supplere sig selv frem til

            førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 10 Valg af revisorer
 • 10.1 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.
 • 11 Valg til Vesthallens bestyrelse
 • 11.1 Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer til Vesthallens bestyrelse, jf. Vesthallens
           vedtægter.
 • 11.2 På lige år vælges formand, og på ulige år vælges de 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • 12 Bestyrelsen
 • 12.1 Bestyrelsen består af forretningsudvalget, samt afdelingsformanden eller en
          repræsentant for de aktuelle afdelinger i h. t. Organisationsplanen.
 • 12.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formanden eller næst-
          formanden, er til stede.

            I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

 • 12.3 Der afholdes minimum 2 møder om året på strategisk vigtige tidspunkter, eller efter behov. Møderne skal fortrinsvis være visions- og udviklingsmøder, der ikke må bære præg af egentlige driftsopgaver.
 • 12.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.
 • 12.5 Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed i ankesager og tvistigheder.
 • 13 Forretningsudvalget
 • 13.1 Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen
          og generalforsamlingen.
 • 13.2 Forretningsudvalget kan ansætte lønnet medhjælp.
 • 13.3 Forretningsudvalget udarbejder og vedligeholder sin egen og bestyrelsens
           forretningsorden.
 • 13.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.
 • 14 Afdelinger
 • 14.1 Hver aktivitet ledes af en afdelingsbestyrelse, der varetager den daglige drift
  og udvikler egne aktiviteter.
 • 14.2 Afdelingsformanden vælges på generalforsamlingen eller udpeges i samarbejde
           med forretningsudvalget.
 • 14.3 Afdelingsformanden sætter sit eget hold (afdelingsbestyrelsen), og uddelegerer
           ansvar og opgaver.
 • 14.4 Hver afdeling udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil
           hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser, herunder budget og kompe-
           tencer, som godkendes af forretningsudvalget.
 • 14.5 Afdelingerne er ansvarlige overfor forretningsudvalget i det daglige og overfor
           generalforsamlingen.
 • 15 Ad hoc-udvalg
 • 15.1 Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg, hvortil der også kan udpeges
           personer udenfor foreningen.
 • 15.2 Forretningsudvalget udarbejder et kommissorium, der indeholder budget og
           tidsramme, samt udpeger formanden, der sætter sit eget hold.
 • 16 Tegning, prokura og hæftelse
 • 16.1 Foreningen tegnes af formanden.
 • 16.2 Der kan for driftskonti, med det samlede forretningsudvalgs underskrifter, meddeles
             prokura til de enkelte forretningsudvalgsmedlemmer.   
 • 16.3 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af general-
           forsamlingen, samt underskrift af bestyrelsen.
 • 16.4 Foreningen hæfter kun med sin formue.
 • 16.5 Bestyrelse, afdelinger, udvalg og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt ved
           lovligt trufne beslutninger.
 • 17 Kontingent
 • 17.1 Kontingent fastsættes af forretningsudvalget efter samråd med afdelingerne ud fra aktuelle omkostninger eller andre hensyn.
 • 17.2 Ved restance kan forretningsudvalget, i samråd med den aktuelle afdeling, udelukke
           et medlem for deltagelse i foreningens aktiviteter.
 • 17.3 Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.
 • 18 Regnskab og revision
 • 18.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.
 • 18.2 Økonomiansvarlig fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære general-forsamling.
 • 18.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før generalforsamlingen.

Revisorerne er underlagt de af Dansk Firmaidrætsforbund udarbejdede ”Retnings-linjer for folkevalgte revisorer”.

 • 18.4 Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.
 • 19 Eksklusion
 • 19.1 Forretningsudvalget kan til enhver tid, med øjeblikkeligt varsel, ekskludere medlem-mer og/eller hold, der bevisligt ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden indenfor foreningens rammer.
 • 19.2 En eksklusion skal forelægges på førstkommende generalforsamling.
 • 20 Pædofilipolitik
 • 20.1 Foreningen vil, i overensstemmelse med loven, indhente en børneattest for ledere
          og instruktører, der er fast tilknyttet foreningen og som har direkte kontakt med,
           eller færdes fast blandt børn under 15 år, som led i udførelsen af deres arbejde.
 • 20.2 Dansk Firmaidrætsforbund udsendte ”Vejledning til foreningerne om at indhente og
           håndtere børneattester” vil blive benyttet.
 • 21 Dopingpolitik
 • 21.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund underlagt
           forbundets gældende dopingregulativ.                        
 • 21.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest,
          som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
 • 21.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk
            Firmaidrætsforbunds dopingregulativ.
 • 22 Våbenpåtegning
 • 22.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningen også forpligtet
           til at tilbagekalde en påtegning overfor et medlem, der efter foreningens skøn af
           hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse
            til et våben, samt give politiet underretning om tilbagekaldelsen.
 • 22.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.
 • 23 Foreningens opløsning
 • 23.1 Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlem-
           mer stemmer herfor, på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
 • 23.2 På samme møde tages der stilling til fordeling af foreningens midler og ejendele.
 • 23.3 Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til en ordentlig afvikling af foreningen.

Senest revideret på generalforsamlingen den 07. Juli 2021

Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse Tirsdag den 15. juni 2021, kl. 16:30

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 26. april 2021
 1. Bordet rundt.

- Næste bestyrelsesmøde.

- Generalforsamling.

- Ny portal (kommunen)

- Opstart efter Corona.

- Hvad er der sket siden sidste møde.

- Mødeaktiviteter i resten af 2021.

- Opstart af nye aktiviteter.

- Events i resten af 2021 (muligheder og udfordringer)

3.  Økonomi.

 • Den økonomiske situation.

4.  Eventuelt

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL)    

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

    Referatet fra sidste møde d. 26. april 2021 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

2. Bordet rundt

  -  Næste bestyrelsesmøde

Afholdes torsdag d. 24/6 2021 kl. 18:00 med spisning.

-  Generalforsamling.

    Afholdes onsdag d. 7/7 2021 kl. 19:00. Spisning fra 18:00 mod tilmelding. 

-  Ny portal (kommunen)

    Her kan bookes haltider, søges medlemstilskud, indberettes regnskaber, vedtægter og referater fra generalforsamling.

Hidtil er det kun Jan der har adgang til portalen. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der var flere brugere. Punktet tages op på bestyrelsesmødet.

- Opstart efter Corona

Jan foreslog at vi skal trække mere på Forbundet for ideer med henblik på opstart efter Corona. Hvad kan vi gøre for at trække medlemmer tilbage til Firmaidrætten, f.eks nye aktiviteter i form af træningscenter, multi-bane og andre nye aktiviteter.

-  Hvad er der sket siden sidste møde.         

Lady walk afholdt i dagene 30. og 31. maj.

Jan holdt møde med Bente Nørgaard, Slagelse Kommune vedr. det tidligere omtalt El-cykel projekt, som er en aktivitet for folk med lungesygdomme og lign.

En opstart kunne være et interview i avisen.

Jan ser en mulighed i at lade ”Recovery Bulls” eller Frivilligcenteret styre projektet. Der foreligger tilbud på El-cykler.

Jan talt med Susanne Havsager vedr. Slagelse Open i uge 34.

Softfodbold, Bazooka, Farveræs og diverse fra ”Rigtige Mænd” kunne komme på tale. Skal i år afholdes udendørs.

Jan talt med en person fra Æblehaven vedr. om vi kunne stå for en event med aktiviteter a`la ”Rigtige Mænd” eller en eller anden form for forhindringsbane.

Vedkommende vil vende tilbage.

Jan ringet op af Lise Østergaard, Kommunen om vi kunne tilknytte floor-ball for kræftramte til vores afdeling i Firmaidrætten. Der arbejdes videre med Jørgen Rygaard, som er formand for foreningen. I første omgang laves en flyer, som lægges ind på hjemmesiden.

Floor-ball for kræftramte kvinder kunne også komme på tale. 

-    Mødeaktiviteter i resten af 2021

     Mødekalender rettes vedr. nye datoer på FU og bestyrelsesmøde.

-   Opstart af nye aktiviteter.

Der er tanker i gang vedr.  nye aktiviteter i Firmaidrætten: El-cykelprojekt, Dart, Yoga, Træningscenter, Multibane, E-sport.

Der foreligger ingen tidshorisont på disse aktiviteter. Vil blive omtalt på bestyrelsesmødet.

-   Events i resten af 2021 (muligheder og udfordringer

     Med de færre restriktioner forventes at vi kan afholde X-treme mandehørm og  

     Ladys Mudrace i september på stort set normal vis.

     Aktiviteten på Landbrugsskolen i august forventes at blive afholdt uden

     restriktioner.

     Arbejdernes motionsdag afholdes i uge 41.

     Julemærkemarchen afholdes først i december                  

3. Økonomi

-  Behandles under Bestyrelsesmødet d. 24/6 

4. Eventuelt

Flemming foreslog at vi skulle arbejde videre med en sammenlægning af Firmaidrætterne i Slagelse, Korsør og Skælskør. Det kunne løse nogle af de problemer vi har med at rekruttere ledere.    

Mødekalender for forretningsudvalget (FU) 2021

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

 09. FEB

16:30

Mødelokale/Vesthallen

Regnskab og budget

20. APR

16:30

Mødelokale/Vesthallen

15. JUN

16:30

Mødelokale/Vesthallen

24. AUG

16:30

Mødelokale/Vesthallen

25. OKT

16:30

Mødelokale/Vesthallen

26.  NOV

18:00

Vesthallen

Julefrokost

Generalforsamling d. 07. Juli 2021 kl. 19:00 i Vesthallen

Mødekalender for bestyrelsen (Best) 2021.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

24. JUNI

1800 - 2100

Vesthallen

Regnskab og budget

25. OKT

1800 - 2100

Vesthallen

26. NOV

1800 - ?

Vesthallen

Julefrokost

Julefrokost er for bestyrelsen (+) samt påhæng.

Velkommen til foreningen

Forretningsudvalget i foreningen som er den daglige ledelse består af 4 - 6 personer.

 • Jan Reinhold, formand
 • Flemming Rasmussen, sekretær
 • Kirsten Larsen, Økonomiansvarlig/kasserer
 • Pernille Aude, Pr- og markedsføringsansvarlig

Historie

Slagelse Firma Sport blev stiftet den 21. februar 1941 af en række forudseende folk, der med god opbakning fra flere lokale virksom-heder fandt ud af, at ansatte på alle niveauer ville have gavn af sund motion i samvær med kolleger. Den 12. april 2011 blev foreningens logo og navn ændret til: FIRMAIDRÆT Slagelse.
Ideen har været bæredygtig, og foreningen har nu gennem mere end 75 år virket for sit formål:

Gennem arbejdspladsen, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Domicil

domicil

Foreningen har hjemsted i Vesthallen der blev indviet den 1. oktober 1972 og udbygget i 2002 efter en brand i hallen. Skydeafdelingen flyttede ind i egne lokaler på Marievangsskolen i 1983.

Udover de mange sportslige aktivite-ter er Vesthallen også rammen om mødeaktivitet for forretningsudvalg, afdelinger og udvalg, samt kurser og halarrangementer, ligesom dele af det administrative arbejde udføres her.

aktivitet | fællesskab | livskvalitet

Organisationsforhold

Firmaidræt Slagelse er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

Ledere

Foreningen har 38 frivillige ledere til at klare den daglige ledelse og til at udføre de mange opgaver, der skal løses for at få dagligdagen til at fungere.
At være leder i firmaidrætten giver gode muligheder for personlig udvikling via praktisk og teoretisk træning.
Foreningen tilbyder gennem Dansk Firmaidrætsforbund uddannelse af nuværende og kommende ledere.

petanque

Sammenhold gør stærk, når man har fælles mål for øje

Deltagelse

Det brede og nuancerede udbud af aktiviteter er kendetegnet for foreningen og dækker behovet for:

 • Holdaktivitet,
 • Individuel deltagelse
 • Socialt samvær både før, under og efter udfoldelsen.

Aktiviteterne udbydes i f. m. kampagner, træning og turneringer.

Formål

Foreningens formål er, gennem arbejdspladsen, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Målgruppe

Foreningens målgruppe er arbejds- pladser, fællesskaber, familier og enkeltpersoner, der er beskæftiget og/eller bosat i Slagelse Kommune
og omegn.

Et fællesskab er en organiseret enhed, med et fælles mål/formål og en synlig afgrænsning af medlemsskaren, herunder beboer-, bolig- og fagforeninger, samt motions- og brevdueklubber.

Livskvalitet

Firmaidræt er den motionsvenlige sport, hvor der ikke altid kræves den store træningsindsats for at kunne være med. 
Kolleger, venner og familie kan, i samvær om en fælles interesse, vedligeholde og forbedre sit niveau for god fysisk og psykisk form, som medvirker til øget livskvalitet.

Vision

Vores vision er at:

 • Styrke fællesskabet i foreningen, for derigennem at tiltrække nye ledere og medlemmer.
 • Udnytte hinandens kompetencer  og resurser

Mål

Vores mål er at:

 • Styrke det sociale samvær,
 • Styrke lederrekrutteringen,
 • Øge synligheden,
 • Opstarte nye aktiviteter for derigennem at tiltrække nye
  medlemmer.

Den motionsvenlige
FIRMAIDRÆT
er for alle aldre.

Aktivitet

Firmaidrætten er en flerstrenget forening, der kan tilbyde vore medlemmer og byens borgere et bredt udbud af aktiviteter, så som:

batminton

FIRMAIDRÆT
– når der går sport i jobbet.

rigtig maend logo

Medlemskab og kontingent

penge

Aktivitetskontingentet er forskelligt for de enkelte idrætsgrene, og det fremgår af indbydelsen, samt på foreningens hjemmeside
www.firmaidraetslagelse.dk

Aktivitetskontingentet inkluderer også medlemskab af foreningen, og skal indbetales i f. m. tilmeldingen.

cykling

HUSK
livsglæden og livskvaliteten afhænger af dig selv.

 

Underkategorier

Nyheder fra foreningen Firmaidræt Slagelse

gereralforsamlingGeneralforsamling i Firmaidræt Slagelse

Bliv opdateret om de sidste nye tiltag i foreningen, samt indkaldelse til generalforsamlingen.