Firmaidræt Slagelse

Mødekalender for forretningsudvalget (FU) 2020

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

 18. FEB

16:30

Mødelokale/Vesthallen

Regnskab og budget

21. APR

16:30

Mødelokale/Vesthallen

16. JUN

16:30

Mødelokale/Vesthallen

22. SEP

16:30

Mødelokale/Vesthallen

26. OKT

16:30

Mødelokale/Vesthallen

27.  NOV

18:00

Vesthallen

Julefrokost

Generalforsamling d. 11. marts 2020 kl. 19:00 i Vesthallen

Mødekalender for bestyrelsen (Best) 2020.

Dato

Tidspunkt

Sted

Forslag dagsordenen

18. FEB

1800 - 2100

Vesthallen

Regnskab og budget

26. OKT

1800 - 2100

Vesthallen

27. NOV

1800 - ?

Vesthallen

Julefrokost

Julefrokost er for bestyrelsen (+) samt påhæng.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt Slagelse – den 18. februar 2020, 18.00.

Dagsorden

 1. Velkomst og spisning.
 2. Godkendelse af sidste mødereferat 28.10. 2019
 3. Økonomi
 • Regnskab 2019
 • Budget 2020
 1. Bordet rundt

-      Foreningens tilstand

 • Aktiviteter i 2020
 • Lederpleje
 • Frivillig bank
 • Hjemmesiden og sociale medier
 1. Visioner
 • Foreningen
 • Afdelingerne
 1. Generalforsamling 11. marts 2020

Deltagere :

Jan Reinhold, Bjarne Christensen, Flemming Rasmussen, Kirsten Larsen, Pernille Aude, Kaj Johansen   

Niels Jørgen Petersen, Flemming Brandt, Pernille Quist, Jørn Quist, Christian Jacobsen, Claus Ters, Finn Petersen.       

1

Velkomst og spisning

Efter spisning, bød Jan velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.

Præsentation af deltagere :

Jan Reinhold : Formand for foreningen. Medlem af forretningsudvalget. 

Bjarne Christensen : Næstformand. Medlem af forretningsudvalget. Stopper i foreningen ved kommende generalforsamling.

Pernille Aude. Ansvarlig for markedsføring. Medlem af forretningsudvalget.

Niels Jørgen Petersen : Formand for Motion og Samvær. Medlem af bestyrelsen.

Finn Petersen : Træner og formand for Floor-ball. Medlem af bestyrelsen.

Kirsten Larsen : Økonomiansvarlig. Medlem af forretningsudvalget.

Flemming Rasmussen : Sekretær. Medlem af forretningsudvalget. Formand for badminton indtil generalforsamlingen.

Flemming Brandt : Formand for Bowlingafdelingen. Medlem af bestyrelsen.

Kaj Johansen : Formand for Skydeafdelingen. Medlem af bestyrelsen.

Pernille Quist : Formand for Badminton efter generalforsamlingen og derefter medlem af bestyrelsen.

Jørn Quist : Næstformand for Badmintonafdelingen efter generalforsamlingen.

Christian Jacobsen : Aktiv i Slagelse Veteraner. Skal styre aktiviteterne mellem Firmaidræt Slagelse og Padelklubben. Der arbejdes på at oprette en padelafdeling under Firmaidræt Slagelse.

Claus Ters : Styrer Frivilligbanken. Deltager i XM, LMR og Ladywalk.

2

Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet af 28. oktober 2019 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

3

Økonomi

 • Regnskab 2019

Afdelingerne har pt. til sammen et pænt overskud, der må siges at være meget tilfredsstillende.

Samlet for Firmaidræt Slagelse er årsresultatet over budget.

Et godt bidrag til overskuddet er de mange events og diverse tilskud fra Forbund og kommune.

 • Budget 2020

Afdelingerne og Foreningen budgetterer med overskud for 2020.

Regnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen.

Jan benyttede lejligheden under dette punkt til at oplyse at Foreningens trailer og telte kan benyttes af bestyrelsen. Skal ske via Jan.

          

Vedtægter for FIRMAIDRÆT Slagelse

 • 1 Foreningens navn
 • 1.1. Foreningens navn er FIRMAIDRÆT Slagelse.
 • 1.2 Stiftelses år: 21. februar 1941. Under navnet Slagelse Firma Sport.
 • 2 Foreningens hjemsted
 • 2.1 Foreningen er hjemmehørende i Slagelse Kommune.
 • 3 Foreningens formål
 • 3.1 Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, erhvervsskoler, familien, fællesskaber og enkeltpersoner, at fremme interessen for idræt, motion og samvær.
 • 4 Organisationsforhold
 • 4.1 Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for

            dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.

 • 5 Medlemskab
 • 5.1 Foreningen er åben for alle.
 • 5.2 Alle medlemmer optages som enkeltmedlemmer.
 • 5.3 En person er medlem, når kontingentet er betalt.
 • 5.4 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidræts-
             forbund til enhver tid gældende vedtægter og retningslinjer.
 • 6 Generalforsamlingen
 • 6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel på foreningens hjemmeside www.firmaidraetslagelse.dk.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:            

 1. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretning fra bestyrelsen, herunder afdelinger og udvalg.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget til orientering.
 7. Valg i henhold til vedtægterne.
 8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).
 • 6.2 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberet- tigede.
 • 6.3 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
             formanden         skriftligt i hænde senest 10 dage før mødet.
 • 6.4 Æresmedlemmer har ret til, med taleret, at overvære generalforsamlingen.
 • 6.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes med mindst 21 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt fremsætter anmodning herom - bilagt motiveret dagsorden.

En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen - med undtagelse af juli måned.

Mødet indkaldes med 7 dages varsel vedlagt dagsorden.

 • 7 Afstemninger
 • 7.1 Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer
  i vedtægterne.
 • 7.2 Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem
        er i restance.
 • 7.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og der kan således ikke stemmes ved
         fuldmagt.         
 • 7.4 Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende.
 •       Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.
 • 8 Valg
 • 8.1 Valgbar er medlemmer, der er fyldt 18 år.
 • 8.2 Forslag til valgbare personer skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage
        før generalforsamlingen.
 • 8.3 I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere herfra, og supplere
        sig selv frem til førstkommende generalforsamling.      
 • 8.4 Hvor andet ikke er angivet, er valgene gældende for 2 år.
 • 9 Valg til forretningsudvalget
 • 9.1 Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg bestående af en formand og
        indtil 5 udvalgsmedlemmer.

Forretningsudvalget konstituerer sig med en sekretær, en økonomiansvarlig, kommunikationsansvarlig, Pr- og Markedsføringsansvarlig og idrætsansvarlig. Blandt disse personer udpeges næstformanden.

 • 9.2 På lige år vælges formand og 2 medlemmer, og på ulige år vælges de resterende 1-3 medlemmer.
 • 9.3 Ved forfald i utide kan forretningsudvalget supplere sig selv frem til

            førstkommende ordinære generalforsamling.

 • 10 Valg af revisorer
 • 10.1 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.
 • 11 Valg til Vesthallens bestyrelse
 • 11.1 Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer til Vesthallens bestyrelse, jf. Vesthallens
           vedtægter.
 • 11.2 På lige år vælges formand, og på ulige år vælges de 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • 12 Bestyrelsen
 • 12.1 Bestyrelsen består af forretningsudvalget, samt afdelingsformanden eller en
          repræsentant for de aktuelle afdelinger i h. t. Organisationsplanen.
 • 12.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formanden eller næst-
          formanden, er til stede.

            I tilfælde af stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

 • 12.3 Der afholdes minimum 2 møder om året på strategisk vigtige tidspunkter, eller efter behov. Møderne skal fortrinsvis være visions- og udviklingsmøder, der ikke må bære præg af egentlige driftsopgaver.
 • 12.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.
 • 12.5 Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed i ankesager og tvistigheder.
 • 13 Forretningsudvalget
 • 13.1 Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen
          og generalforsamlingen.
 • 13.2 Forretningsudvalget kan ansætte lønnet medhjælp.
 • 13.3 Forretningsudvalget udarbejder og vedligeholder sin egen og bestyrelsens
           forretningsorden.
 • 13.4 Der udarbejdes et beslutningsreferat, der udsendes senest 3 uger efter mødet.
 • 14 Afdelinger
 • 14.1 Hver aktivitet ledes af en afdelingsbestyrelse, der varetager den daglige drift
  og udvikler egne aktiviteter.
 • 14.2 Afdelingsformanden vælges på generalforsamlingen eller udpeges i samarbejde
           med forretningsudvalget.
 • 14.3 Afdelingsformanden sætter sit eget hold (afdelingsbestyrelsen), og uddelegerer
           ansvar og opgaver.
 • 14.4 Hver afdeling udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil
           hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser, herunder budget og kompe-
           tencer, som godkendes af forretningsudvalget.
 • 14.5 Afdelingerne er ansvarlige overfor forretningsudvalget i det daglige og overfor
           generalforsamlingen.
 • 15 Ad hoc-udvalg
 • 15.1 Forretningsudvalget kan nedsætte ad hoc udvalg, hvortil der også kan udpeges
           personer udenfor foreningen.
 • 15.2 Forretningsudvalget udarbejder et kommissorium, der indeholder budget og
           tidsramme, samt udpeger formanden, der sætter sit eget hold.
 • 16 Tegning, prokura og hæftelse
 • 16.1 Foreningen tegnes af formanden.
 • 16.2 Der kan for driftskonti, med det samlede forretningsudvalgs underskrifter, meddeles
             prokura til de enkelte forretningsudvalgsmedlemmer.   
 • 16.3 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af general-
           forsamlingen, samt underskrift af bestyrelsen.
 • 16.4 Foreningen hæfter kun med sin formue.
 • 16.5 Bestyrelse, afdelinger, udvalg og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt ved
           lovligt trufne beslutninger.
 • 17 Kontingent
 • 17.1 Kontingent fastsættes af forretningsudvalget efter samråd med afdelingerne ud fra aktuelle omkostninger eller andre hensyn.
 • 17.2 Ved restance kan forretningsudvalget, i samråd med den aktuelle afdeling, udelukke
           et medlem for deltagelse i foreningens aktiviteter.
 • 17.3 Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.
 • 18 Regnskab og revision
 • 18.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.
 • 18.2 Økonomiansvarlig fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære general-forsamling.
 • 18.3 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før generalforsamlingen.

Revisorerne er underlagt de af Dansk Firmaidrætsforbund udarbejdede ”Retnings-linjer for folkevalgte revisorer”.

 • 18.4 Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.
 • 19 Eksklusion
 • 19.1 Forretningsudvalget kan til enhver tid, med øjeblikkeligt varsel, ekskludere medlem-mer og/eller hold, der bevisligt ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinjer, eller udviser grov usportslig optræden indenfor foreningens rammer.
 • 19.2 En eksklusion skal forelægges på førstkommende generalforsamling.
 • 20 Pædofilipolitik
 • 20.1 Foreningen vil, i overensstemmelse med loven, indhente en børneattest for ledere
          og instruktører, der er fast tilknyttet foreningen og som har direkte kontakt med,
           eller færdes fast blandt børn under 15 år, som led i udførelsen af deres arbejde.
 • 20.2 Dansk Firmaidrætsforbund udsendte ”Vejledning til foreningerne om at indhente og
           håndtere børneattester” vil blive benyttet.
 • 21 Dopingpolitik
 • 21.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund underlagt
           forbundets gældende dopingregulativ.                        
 • 21.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest,
          som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
 • 21.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk
            Firmaidrætsforbunds dopingregulativ.
 • 22 Våbenpåtegning
 • 22.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningen også forpligtet
           til at tilbagekalde en påtegning overfor et medlem, der efter foreningens skøn af
           hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse
            til et våben, samt give politiet underretning om tilbagekaldelsen.
 • 22.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.
 • 23 Foreningens opløsning
 • 23.1 Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlem-
           mer stemmer herfor, på en i samme anledning indkaldt generalforsamling.
 • 23.2 På samme møde tages der stilling til fordeling af foreningens midler og ejendele.
 • 23.3 Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til en ordentlig afvikling af foreningen.

Senest revideret på generalforsamlingen den 13. marts 2019

Referat af ordinært forretningsudvalgsmøde i Firmaidræt Slagelse tirsdag den 18. februar 2020, kl. 16:30.

Dagsorden

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat af 28. oktober 2019
 1. Bordet rundt.

- Tilbageblik siden sidste møde d.28/10-19

- Fordeling af ansvarsområder i FU

- Årshjul

- Rekruttering

- Frivillige, herunder frivilligbank

- Mødekalender

- Synliggørelse af foreningen samt vore events

- 2020 aktiviteter

- Bestyrelsesmøde senere i dag

 1. Økonomi.
 • Status regnskab 2019
 • Status budget 2020
 • Budgetter og regnskaber, events
 1. Eventuelt

Deltagere:

Jan Reinhold (JR), Bjarne Christensen (BC), Flemming Rasmussen (FR), Kirsten Larsen (KL), Pernille Aude (PA) 

 

 1. Opfølgning og godkendelse af sidste mødereferat.

 

    Referatet fra sidste møde d. 28. oktober 2019 blev godkendt og underskrevet.

    Der var ingen kommentarer til referatet.

 1. Bordet rundt

  - Tilbageblik siden sidste møde d. 28. oktober 2019

JR

FU har afholdt en række rekrutteringsmøder sammen med Sannie Kalkerup for at styrke organisationen i Slagelse Firmaidræt.

JR har arbejdet meget med Ladywalk, XM og LMR.

Det er endnu ikke helt afklaret med forsvaret, om vi kan benytte en del af øvelsesområdet til XM og LMR. Vi forventer dog en positiv afklaring.

JR har fundet en ny madleverandør til Ladywalk, da det ikke var tilfredsstillende sidste år. Det bliver Kolberg.

Aldersopdelt medlemsregistrering foretaget af JR

Der er bestilt grønne baner og haltider til næste sæson.

Halfordelingsmøde på Antvorskov Skolen d. 30. marts. Pernille og Jørn Quist, Flemming Rasmussen og Peter Bolin deltager.

Der er indberettet 10 tilskudsberettiget idrætsgrene til Forbundet, som Firmaidræt Slagelse afvikler. ZBC elever ligeledes indberettet.

Johnny Forse, John Jensen og Flemming Rasmussen deltager i Inspirationsmesse med en stand på Gerlev Idrætshøjskole d. 28. februar.

Bokseklubben har meldt fra til XM og LMR som ruteteam. B73 er på banen.

PA

Ingen kommentarer.

KL

Økonomi omtales til bestyrelsesmødet kl:18:00

FR

Pernille Quist bliver ny badmintonformand efter generalforsamlingen.

Overtager efter Flemming.

BC

Bjarne har bestilt en roll-up vedr. floor-ball. Den er ikke dukket op. BC efterlyses ved Forbundet.

- Årshjul

Omtales ved bestyrelsesmødet kl. 18:00.

Besluttet at FR vedligeholder

Foreningsoplysninger

Firmaidræt Slagelse
Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse
CVR: 12581114
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Forening 5035 Firmaidræt Slagelse
Stiftet den 21.02.1941
Formand Jan Reinhold
Kenyavej 5
4200  Slagelse
Mobil 23 43 09 15
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasserer/
økonomileder
Kirsten Larsen

Tlf prv. 22 71 02 72
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Postadresse Jan Reinhold
Kenyavej 5
4200  Slagelse
Mobil 23 43 09 15
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
E-postmodtager Jan Reinhold
Kenyavej 5
4200  Slagelse
Mobil 23 43 09 15
E-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Underkategorier

Nyheder fra foreningen Firmaidræt Slagelse

gereralforsamlingGeneralforsamling i Firmaidræt Slagelse

Bliv opdateret om de sidste nye tiltag i foreningen, samt indkaldelse til generalforsamlingen.


FIRMAIDRÆT SLAGELSE · CVR: 12581114 · Skjoldsvej 8 · 4200 Slagelse · 23430915 · kontakt@firmaidraetslagelse.dk Combinemedia