Generelle turneringsregler

1. Gyldighed
1.1 Efterfølgende regelsæt er gældende på lokalt plan.
Afdelingsbestyrelsen kan dispensere herfra, såfremt sportslige hensyn
taler herfor. Dispensation(er) bekendtgøres for involverede parter.
1.2 Ved deltagelse i landsdels- og DM-stævner er Dansk
Firmaidrætsforbunds (DFIF’s) regler gældende.
1.3 Benyttelse af ordet klub gælder for
arbejdspladsen/firmaidrætsklubben, familien og fællesskabet.

2. Stævne- og turneringsafvikling
2.1 Stævner og turneringer afvikles på følgende måde:
a. efter Cup-systemet,
b. som en kombination af Cup-Pulje,
c. som en kombination af Pulje-Cup,
d. som en kombination af Pulje-Pulje,
e. alle spiller mod alle (serier/rækker/puljer).
2.2 I hver holdmatch spilles 4 kampe i følgende orden: 1 HD, 1 DD, 1. MD
og 2.MD.

3. Hold- og doublesammensætning
3.1 Et hold sammensættes af spillere fra èn klub.
3.2 Et hold består af 2 dame- og 2 herrespillere.
3.3 Ved deltagelse i stævner kan doubler sammensættes efter ønske.

4. Holdtilmelding
4.1 Ved tilmelding skal holdene opstilles med spillere (par) i rækkefølge
efter dygtighed (styrke) og med den stærkeste spiller (par) øverst i
hver kategori.
Reserver skal også tilmeldes.

5. Indrangering af spillere
5.1 Inden stævneplanlægningen påbegyndes, vurderes spillernes aktuelle
styrke i relation til mulige rækkeinddelinger. Nødvendige op- og
nedrykninger foretages udfra et godt sportsmanship.
5.2 Rækkeinddelingen er definitiv og kan ikke give anledning til protest
eller ankes.

6. Deltagelse
6.1 Deltagerberettigede er alle der på kamptidspunktet er fyldt.....
Seniorer : 16 år.
Veteraner: 35 år.
6.2 En spiller, som inden for de foregående 12 måneder har deltaget i en
eller flere divisions eller danmarksseriekampe under DBF, er ikke
deltagerberettiget.
6.3 Spillere, der er registreret i afdelingen, kan deltage i Julestævne og
Klubmesterskab. Aktivitetskontingentet inkluderer betaling herfor.
6.4 Alle interesserede spillere kan deltage i Bymesterskabet. Betaling for
deltagelse fastlægges af afdelingsbestyrelsen.
6.5 Ved deltagelse i stævner kan en spiller max. tilmelde sig i 2
kategorier.

7. Udeblivelse, afbud og indsættelse af spillere
7.1 Ved udeblivelse eller afbud fra stævner og turneringer, kan der
idømmes en bøde på kr. 100,00 pr. tilmeldt kategori.
7.2 Ved udeblivelse eller afbud, til stævner, kan der indsættes spillere/par
af samme styrke.

8. Præmieregulativ
8.1 2 - 4 spillere/par: 1 præmie ( nr.1 ),
5 - 15 spillere/par: 2 præmier ( nr. 1 og nr.2 ),
16 - spillere/par: 4 præmier ( nr. 1, nr. 2 og 2 tredje præmier til
nr. 3 og nr. 4 ).

9. Spilleregler
9.1 Badmintonkampe afvikles efter Dansk Firmaidrætsforbunds
spilleregler.

10. Regelsættet
10.1 Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder de nationale forbunds
spille-, turnerings- og regelsæt.

Vedtaget
Senest vedtaget på årsmødet den 1. April 1997
Med ikrafttrædelsesdato den 1. Maj 1997

Spilleregler for badminton

1. Spilleregler
1.1 Hvor intet andet i nedenstående regler er anført, spilles der efter de af
The International Badminton Federation og Dansk Badminton Forbund
til enhver tid fastsatte spilleregler og bestemmelser.

2. Dommere
2.1 Der spilles uden dommere, spillerne dømmer selv. turneringsledelsen,
der er højeste myndighed, kan anvise dommere.

3. Kamplængde/sæt
3.1 I de enkelte kampe spilles bedst af 3 sæt.

Hold

4. Holdturnering
4.1 Alle spillere på holdet skal spille 1 kamp i 2 kategorier i en match.
4.2 I tilfælde af afbud til et hold sættes reserven ind efter følgende regler:
a. I singler som nummer sidst, medens øvrige spillere rykker en plads
op.
b. I doubler sættes reserven ind på den udeblevnes plads i den
oprindelige holdopstilling.
4.3 En spiller, som af en eller anden grund ikke kan gennemføre sin kamp,
kan ikke erstattes i denne, men reserve kan indsættes i evt. efter-
følgende kamp. Bortvises en spiller, kan reserven ikke indsættes i den
pågældende match.
4.4 Såfremt et hold ikke er spilleklart til det for matchen fastsatte
tidspunkt, kan matchen erklæres tabt. Dog kan turneringsledelsen
udsætte kampen i max. 15 minutter.
4.5 Et hold regnes spilleklart, når der er mødt tilstrækkelig mange spillere
til, at der kan opnås matchpoint. Er et hold ikke fuldtalligt i en
kategori, når kampen skal begynde, skal der foretages oprykning af
de tilstedeværende spillere, eller indsættes reserve.

5. Boldforbrug
5.1 Boldforbruget i hver match deles mellem holdene. Er holdene ikke
enige om, hvilken bold, der skal spilles med, spilles der med fjerbolde.

6. Tidnød
6.1 I tilfælde af tidnød i en cupturnering, er turneringsledelsen berettiget til
at afbryde en match, når et hold har tilstrækkeligt mange sejre til at
blive vinder af matchen.

7. Placeringsregler
7.1 Det klubhold, der har vundet flest kampe i matchen, er vinder. I
tilfælde af uafgjort match, er det det klubhold, der har største forskel i
sæt (vundne sæt minus afgivne sæt) subsidiært største forskel i bolde
(vundne bolde minus afgivne bolde), der vinder. Er stillingen stadig
lige, spilles omkamp efter turneringsledelsens bestemmelse.
7.2 Ved afvikling af pulje/rækker, hvor der spilles alle mod alle, er det
hold, der har vundet flest kampe, der vinder rækken. Er dette lige, er
det det hold, der har største forskel i sæt (vundne sæt minus afgivne
sæt), subsidiært største forskel i bolde (vundne bolde minus afgivne
bolde), der vinder. Er stillingen stadig lige mellem 2 hold, er indbyrdes
kamp gældende.

Individuelt

8. Boldforbrug
8.1 Taberen betaler første bold, øvrige bolde deles. Er spillerne ikke enige
om, hvilken bold der skal spilles med, spilles der med fjerbolde.

9. Udskiftning/reserve
9.1 En spiller der udgår af et double par, kan ikke erstattes med en spiller,
der allerede har spillet i samme kategori, eller med en som allerede er
tilmeldt i 2 kategorier.
9.2 Nye spillere kan indsættes i single før den individuelle turnerings start. 9.3 Spillere, som kun er tilmeldt ‘en kategori, kan automatisk anvendes
som reserve i en anden kategori, blot klassificeringsreglerne er
opfyldt. Dog skal reserver i doubler indsættes inden parrets første
kamp.

10. Veteran
10.1
a. I veteran damesingle spilles til 11 point.
b. I veteran herresingle spilles til 15 point.
c. I veteran mix-/damedoubler spilles til 15 point.

11. Placeringsregler
11.1 Ved afvikling af pulje/rækker, hvor der spilles alle mod alle, er det
den spiller/par, der har vundet flest kampe, der vinder rækken. Er
dette lige, er det den spiller/par, der har største forskel i sæt (vundne
sæt minus afgivne sæt) subsidiært største forskel i bolde (vundne
bolde minus afgivne bolde), der vinder.
Er stillingen stadig lige mellem 2 spillere/par, er indbyrdes kamp
gældende.