Generelle turneringsregler

1. Gyldighed
  
  1.1 Efterfølgende regelsæt er gældende på lokalt plan.
        Afdelingsbestyrelsen kan dispensere herfra, såfremt sportslige
        hensyn taler herfor.
        Dispensation(er) bekendtgøres for involverede parter.

  1.2 Ved deltagelse i DM-kvalifikationsstævner og DM-stævner er
        Dansk Firmaidrætsforbunds (DFIF’s) regler gældende.

  1.3 Benyttelse af ordet "klub" gælder for arejdspladsen/ firmaidræts-
        klubben, familien og fællesskabet.

  2. Stævne- og turneringsafvikling

  2.1 Stævner og turneringer afvikles på følgende måde:
        a. efter Cup-systemet,
        b. som en kombination af Cup-Pulje,
        c. som en kombination af Pulje-Cup,
        d. som en kombination af Pulje-Pulje,
        e. alle spiller mod alle (serier/rækker/puljer).

  3. Holdsammensætning

  3.1 Et hold kan sammensættes af spillere fra maximum 3 klubber.

  4. Holdopstilling
  
  4.1 Tilmelder en klub mere end 1 hold i samme række/ serie, så skal  
        holdene nummereres således, at laveste nummer angiver bedste 
        holdopstilling.
        Holdopstilling(er) skal afleveres, ved første turneringskamp, til bane-
        vagten.
  
  4.2 Inden nye spillere deltager i kamp, skal disse opføres på ovennævnte 
        holdopstilling.
  
  4.3 Ønsker en klub at flytte en spiller fra et hold til et andet, skal der 
        afleveres en motiveret skriftlig ansøgning til afdelingsformanden.

  
  5. Bruttohold
  
  5.1 Et bruttohold kan bestå af lige så mange spillere, som klubben måtte 
        ønske.
        Begrænsninger i de enkelte kampe skal overholdes.

  6. Indrangering af hold
  
  6.1 Hvis en klub tilmelder hold for første gang, eller klubben ikke har 
        deltaget i den forgangne sæson, skal afdelingen skønne holdets styrke 
        evt. på grundlag af indhentede oplysninger og indrangere holdet i den 
        rigtige række/serie.

  7. Op- og nedrykning
  
  7.1 Op- og nedrykning, fra hver række/serie, sker under hensyntagen til
        tilmeldingernes antal og efter afdelingens skøn.
        Ude- og indendørsafviklingen er adskilt.

  8. Deltagelse
  
  8.1 Deltagerberettigede er alle der på kamptidspunktet er fyldt.....  
        - Seniorer  : 16 år.
        - Old-girls : 30 år.
        - Old-boys: 32 år.
        - Super Old-boys: 38 år.
        - Veteran: 45 år.
        - Super Veteran 50 år.

  9. Dommere
      Kvalificerede dommere til samtlige kampe skaffes og betales af SFS.

10.  Protest mod dommeren

10.1 Skønner anføreren af et hold, at dommeren har anvendt loven forkert, 
        så skal der for at indsigelsen kan tages i betragtning, på spillepladsen, 
        straks protesteres overfor dommeren.

10.2 Dommeren skal, efter kampen skriftligt eller mundtligt overfor 
        turneringslederen bekræfte, at der er nedlagt protest mod ham,
        samt angive årsagen hertil.

10.3 Det protesterende hold skal, efter kampen udfærdige en skriftlig 
        protest, som skal være afdelingsformanden i hænde senest 48 timer 
        efter kampen.

10.4 Behandling af protester er beskrevet i "Fællesbestemmelser for SFS".


11. Flytning af kampe

11.1 En kamp kan ikke flyttes, uanset om der foreligger velbegrundet 
        motivering herfor.
        Det er kun afdelingen, der er bemyndiget hertil.

12. Udeblivelse, for sent fremmøde eller afbud

12.1 Ved udeblivelse eller afbud senere end det i programmet fastsatte 
        tidspunkt, idømmes en bøde på kr. 200,- pr. kamp/kampdag.

12.2 Udeblivelse, for sent fremmøde eller afbud medfører automatisk, at 
        kampen er tabt.
        Modstanderen tildeles 3 point og målscoren føres 3 - 0.
        Såfremt begge hold ikke stiller op rettidigt, så tildeles begge hold 0 
        point og målscoren føres 0 - 0.
12.3 Ved udeblivelse fra 2 kampe/kampdage eller ved gentagne afbud
        uden væsentlig begrundelse, kan holdet nægtes videre deltagelse.

12.4 Når et hold nægtes videre deltagelse eller af anden årsag ikke kan  
        fuldføre en igangværende turnering, så annulleres samtlige holdets 
        kampresultater.

13. Indplacering af hold

13.1 Turnerings- eller puljeafvikling.

        Holdene indplaceres efter pointsystemet således:
        - For vunden kamp gives 3 point.
        - For uafgjort kamp gives 1 point.
        - For tabt kamp gives 0 point.
        I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold er nedenstående 
        prioritetsfølge afgørende for den endelige placering:
          a. Indbyrdes kampe (pointberegnet).
          b. Målforskellen (for samtlige kampe).
          c. Flest scorede mål (for samtlige kampe).
          d. Straffesparkkonkurrence i henhold til § 13.3.

13.2 CUP-afvikling
       
     a. Ved afvikling af CUP-kampe fortsættes med forlænget spilletid, 
         såfremt det ordinære resultat er uafgjort.
         I den forlængede spilletid spilles efter reglerne for Golden Goal, 
         d.v.s. at kampen afbrydes ved første scoring.
         Ender den forlængede spilletid også uafgjort, afvikles straffe-
         sparkkonkurrence.
       
     b. I indledende indefodboldkampe skal der spilles til først scorede mål,
         såfremt det ordinære resultat er uafgjort.
         Dommerbordet lader spillet fortsætte uafbrudt
         (Midlertidigt udviste spillere kommer ikke på banen).

13.3 Straffesparkkonkurrence
      
     a. Straffesparkkonkurrence afvikles efter DBU’s regler ved lands-
         pokalturnering.
         I 5 mands/dames- og indefodbold, dog kun 3 spark i første omgang.
     
     b. Er der mere end 2 hold, der skal deltage, trækker dommeren lod om 
          rækkefølgen, og holdene konkurrerer indbyrdes - alle mod alle
          (kun 2 hold samtidigt).
     
     c. For vunden straffesparkkonkurrence gives 3 point.
        I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold fortsætter 
        udvælgelseskriteriet med målforskel og derefter flest scorede mål.

14. Spilletid

14.1 Spilletiden er ens, uanset om deltagelse foregår i senior-, old-girls
        eller old- boysrækker.

       Ordinære kampes længde er:
       - 11- mands:   2 x 30 min.
       -   7- mands:   2 x 20 min.
       -   7- dames:   2 x 15 min.
       -   5- mands/dames : 2 x 15 min.
       -   Mix- ude: 2 x 15 min.
       -   Indendørs : 1 x 9 min.
      Pause mellem halvlege på højst 5 min.

14.2 Omkampes længde er uden pause mellem halvlege:
       - 11- mands :  2 x 10 min.
       -   7- mands/dames: 2 x5 min.
       -   5- mands/dames: 2 x5 min.
       -   Mix- ude :   2 x5 min.
       -   Indendørs : 1 x5 min.

14.3 Tidsreduktion:
        Ved stævne- og turneringsplanlægningen kan afdelingen, hvis den  
        kommer i tidnød, reducere spilletiden.

14.4 Tidtagning/målscoring:
        Ved indendørskampe fører dommerbordet kontrol med tid, målscoring 
        og giver signal til kampens afslutning.

15. Spillernes antal

15.1 Et hold må, i de enkelte kampe, maksimum benytte:
        - 11 mands : 15 spillere.
        -   7 mands/dames: 10 spillere.
        -   5 mands/dames:  8 spillere.
        -   4 mands/dames:  7 spillere.
        -   Udendørs 5 mix:  8 spillere.
        -   Indendørs : 7 spillere.

15.2 Nedennævnte antal spillere skal - på banen - have været til rådighed for holdet,
        på det programsatte tidspunkt:
        - 11 mands : 7 spillere.
        -   7 mands/dames: 5 spillere.
        -   5 mands/dames: 4 spillere.
        -   4 mands/dames: 3 spillere.
        -   Udendørs 5 mix:  4 spillere. 
        -   Indendørs: 3 spillere.

       Hvis ovennævnte minimumkrav ikke er opfyldt, regnes dette som 
       udeblivelse fra kamp.

16. Påklædning og bolde

16.1 Spillernes påklædning.
        a. Spillerne skal være ensartet påklædt - trøjen må dog ikke være 
            sort.
            Såfremt dommeren skønner, at de 2 holds spilledragt er ens eller 
            næsten ens, så skal det i programmet sidstnævnte hold foretage
            en sådan ændring ved sin spilledragt, evt. skifte trøje, at fejltagelse 
            undgås (SFS har overtrækstrøjer).
        b. Udendørs: 
            Reglementerede fodboldstøvler/sko med knopper eller tværribber 
            samt benskinner skal benyttes.

16.2 Bolde
        a. Udendørs skal hvert hold medbringe mindst 1 godkendt bold i 
            spilleklar stand.
        b. Indendørs stiller foreningen spilleklare bolde til rådighed.

17. Præmieregulativ

17.1 I hver række/serie uddeles følgende antal præmier:
          3 - 5 hold  1 præmie.
          6 - 9 hold  2 præmier.
        10 -    hold  3 præmier.

18. Karantæner

18.1 En spiller, der er udvist for resten af kampen, skal af dommeren 
        indberettes til afdelingsformanden.

18.2 Sagen behandles af afdelingen og spilleren idømmes en eller flere  
        spilledages karantæne, alt efter udvisningens karakter.
        Klubbens kontaktperson modtager en skrivelse, der angiver de kampe 
        spilleren ikke må deltage i.

19. Spilleregler

19.1 Mix-fodbold afvikles efter Dansk Firmaidrætsforbunds spilleregler.

19.2 Inde-fodbold afvikles efter de af:
        - Dansk Fodbolddommer-Union,
        - Dansk Firmaidrætsforbund,
        - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger,
        - KFUM’s Idrætsforbund samt
        - Foreningen af Lokalunioner
        godkendte spilleregler for Indefodbold.

20. Regelsæt

20.1 Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder de nationale forbunds 
        spille-, turnerings- og regelsæt.
20.2 Ændringer på DFIF´s årsmøde i april/maj træder så vidt muligt i kraft 
        med det samme.

11 mands fodbold

Specielle turnerings- og spilleregler

1. Spilleregler
  
1.1  Hvor andet ikke er anført i disse regler gælder "Fodboldloven" - 
       seneste udgave.

1.2  Tildeles en spiller en advarsel (gult kort), medfører det en 10 min. 
       udvisning af spilleren.
       I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt 
       kort).

1.3  Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i holdets 
        efterfølgende kamp.
  
1.4  Et hold består af indtil 15 spillere, der alle må anvendes i en kamp.
  
1.5  Fri udskiftning er tilladt hele kampen.
        Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en stansning i spillet.

2. Linievogtere

2.1  Holdene skal stille med hver en linievogter til egne kampe.
         Såfremt dette ikke overholdes, skal dommeren bede anføreren om
         at udpege en af spillerne til dette hverv.
         Spilleren kan genindtræde i kampen, når linievogterhvervet er løst
         på betryggende vis.

7 mands fodbold

Specielle turnerings- og spilleregler

1. Spilleregler

1.1 Off-side reglen anvendes ikke.
  
1.2  Ved frispark skal modspilleren være mindst 7 meter væk fra bolden.
  
1.3 Dommeren skal, i stedet for en advarsel, foretage tidsbegrænset 
      udvisning af spilleren i 5 min.
      I gentagelsestilfælde resten af kampen.
  
1.4 Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i den efterfølgende 
      kamp.
  
1.5 Løbende udskiftning er tilladt med dommerens accept.

1.6  Al udskiftning (dette gælder også når bolden er ude af spil) skal foregå 
       fra midterlinien for såvel udtrædende som indtrædende spiller.
         Udtrædende spiller skal være ude inden ind- trædende går ind.
 
1.7  Målmanden kan ikke score ved udkast med hånden.

1.8 Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder love for Association 
      fodbold.

2. Mål og spilleplads

2.1 Målenes størrelse er min: 4,00 x 2,00 m. og max.: 5,50 x 2,44 m.

2.2 Dimensioner på målstænger og overliggere samt materialevalg er som 
      anvendt ved 11-mands fodboldmål (godkendt af International Board).
2.3 Opmærkning af spillepladsen skal ske i overensstemmelse med den af
      Dansk Firmaidrætsforbund godkendte skitse, såfremt det er muligt
      med de baner der er stillet til rådighed.
      Længde 60 - 80 m og Bredde 40 - 50 m.


5 mands fodbold

Specielle turnerings- og spilleregler

1.  Spilleregler

1.1  Off-side reglen anvendes ikke.

1.2  Ved begyndelsesspark, der er retningsfrit, ved frispark, straffespark, 
      målspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 7 meter væk 
      fra bolden.

1.3  Dommeren skal, i stedet for en advarsel, foretage tidsbegrænset 
      udvisning af 
        spilleren i 5 min.
        I gentagelsestilfælde resten af kampen.

1.4  Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i den efter-
       følgende kamp.

1.5 Flyvende udskiftning er tilladt uden dommerens accept.

1.6  Al udskiftning (dette gælder også når bolden er ude af spil) skal foregå 
       fra midterlinien for såvel udtrædende som indtrædende spiller.
       Udtrædende spiller skal være ude inden indtrædende går ind.
1.7  Kun lettere tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med 
       skulderen er tilladt.
       Grovere tacklinger, angreb med skulderen og sammenstød straffes 
       med direkte frispark, evt. straffespark.
  
1.8  Målmanden kan ikke score med hånden (udkast).
 
1.9  Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder love for Association 
       fodbold (nyeste udgave).

2.  Mål og spilleplads

2.1  Målene størrelse er min.: 2 x3 m (håndbold mål) og max.: 2 x 5 m.

2.2  Opmærkning af spillepladsen skal ske i overensstemmelse med den af
       Dansk Firmaidrætsforbund godkendte skitse, såfremt det er muligt   
       med de baner der er til rådighed. Længde: 50 - 60 m og Bredde: 25 - 
       30 m.

2.3  Af banens afmærkninger bruges:
       a. Midterlinien fra hvis midte begyndelsessparket tages retningsfrit.
       b. Arealet mellem banens fuldt optrukne linie og mållinien som 
           målfelt/straffesparkfelt.
       c. Midten af banens straffesparklinie som straffesparkplet.

3.  Målmanden
  
3.1  Udenfor mål feltet er målmanden ikke beskyttet og må ikke benytte 
      hænder/arme  
        (markspiller).

Indefodbold

Specielle turnerings- og spilleregler

1. Spilleregler

1.1 Inde-fodbold afvikles efter de af:
        - Dansk Fodbolddommer-Union,
        - Dansk Firmaidrætsforbund,
        - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger,
        - KFUM’s Idrætsfobund samt
        - Foreningen af Lokalunioner
       godkendte spilleregler for Indefodbold.

1.2 En kamp startes ved, at det i programmet førstnævnte hold giver bolden 
      op.

1.3  Al udskiftning (dette gælder også, når bolden er ude af spil) samt 
       indtræden på banen skal foregå gennem den dertil indrettede låge i 
       egen endebande. 

1.4 En udvist spiller skal benytte den nærmeste låge.

1.5 Såfremt en spiller ikke benytter den rigtige låge eller springer over 
      banden, så medfører dette udvisning af yderligere den medspiller der
      er nærmest forseelsen.

1.6 Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i den efterfølgende 
      kamp.

MIX-fodbold

Specielle turnerings- og spilleregler

Spilleregler, udendørs
  
1. Generelt afvikles kampene efter gældende regler for 5 mands/dames 
    fodbold. 
  
2. Holdet består af 8 spillere, der alle må anvendes i en kamp.
    En af spillerne - m/k efter eget valg - skal være målmand. 
  
3. Der må højest være 2 herrer - incl. mål- manden - på banen, og de
    skal opholde sig på hver sin banehalvdel. 
4.
    a. Hvis den ene herre bliver udvist - med gult kort - skal den anden 
        herre vælge banehalvdel, og blive der, indtil et af holdene har scoret.
    b. Hvis en herre bliver udvist - med rødt kort - skal den anden herre 
        vælge banehalvdel, og blive der resten af kampen.
    c. Såfremt en herre bliver udvist - med gult eller rødt kort - må den 
        anden herre erstattes af en dame, denne må bevæge sig over hele 
        banen. 
  
5. Mål scoret af damer tæller dobbelt.
    Mål scoret i eget net tæller een score. 

6. Hvis et hold møder op til kamp med 4 damer og 1 herre, er alle 
    spilleberettiget.
    Herren skal igen vælge banehalvdel, denne gang for helekampen. 
  
7. Møder et hold kun med damer eller herrer, er holdet ikke spilleberettiget.

Spilleregler, indendørs 
  
1. Generelt afvikles kampene efter gældende inde-fodboldregler. 

2. Holdet består af 2 damer samt 2 herrer +   3 udskiftningsspillere 
    (damer eller herrer). 
  
3. Der må højest være 2 herrer på banen, og de skal opholde sig på hver 
    sin banehalvdel.
 
4.
    a. Hvis den ene herre bliver udvist - med gult kort - skal den anden 
        herrevælge banehalvdel, og blive der, indtil et af holdene har scoret.
     
    b. Hvis en herre bliver udvist - med rødt kort - skal den anden herre 
        vælge banehalvdel, og blive der resten af kampen.
    
    c. Såfremt en herre bliver udvist - med gult eller rødt kort - må den 
        anden herre erstattes af en dame, denne må bevæge sig over hele 
        banen.  
  
5. Mål scoret af damer tæller dobbelt.
    Mål scoret i eget net tæller een score. 
  
6. Et hold, der møder op til kamp med 3 damer og 1 herre, er alle spille 
    berettiget.
    Herren skal igen vælge banehalvdel, denne gang for hele kampen. 
  
7. Møder et hold kun med damer eller herrer, er holdet ikke spilleberettiget.


Vedtaget

Senest vedtaget på årsmødet den 25. marts 2002
Med ikrafttrædelsesdato den 1. maj 2002