Generelle turneringsregler 

  
1. Gyldighed
  
  1.1 Efterfølgende regelsæt er gældende på lokalt plan.
        Afdelingsbestyrelsen kan dispensere herfra, såfremt sportslige hensyn 
        taler herfor.
        Dispensation(er) bekendtgøres for involverede parter.
  
  1.2 Ved deltagelse i lokale stævner er Dansk 

        Firmaidrætsforbunds regler gældende, med de i pkt. 9 angivne undtagelser.
  
  1.3 Benyttelse af ordet "klub" gælder for arbejdspladsen/firma-
        idrætsklubben, familien og fællesskabet.

  2. Stævne- og turneringsafvikling
  
  2.1 Stævner og turneringer afvikles på en af følgende måder:
        a. efter Cup-systemet,
        b. som en kombination af Cup-Pulje,
        c. som en kombination af Pulje-Cup,
        d. som en kombination af Pulje-Pulje,
        e. alle spiller mod alle (serier/rækker/puljer).
        f.  Schweitisk stigesystem.
       g.  En metode, som fremgår af indbydelsen.

  2.2 Stævner kan udskrives i følgende dicipliner/ rækker:
        a.  triple
        b.  double
        c.  single

  3. Hold-, double- og triplesammensætning

  3.1 Et hold sammensættes af spillere fra ‘en klub.

  3.2 Ved deltagelse i stævner kan doubler og tripler sammensættes
         efter stævneledelsens ønske.

  4. Deltagelse

  4.1 Deltagerberettigede er alle, der på kamptidspunktet er fyldt 10 år.

  4.2 En spiller, som inden for de foregående 12 måneder har deltaget på 
        landsholdet er ikke deltagerberettiget, hvis dette fremgår af indbydelsen.

  4.3 Ved deltagelse i stævner kan en spiller tilmelde sig i single, double
        og triple i h.t. indbydelsen.

  5. Udeblivelse, afbud og indsættelse af spillere

  5.1 Ved udeblivelse eller afbud senere end 8 dage før stævnet, kan det 
        kræves at stævnegebyret betales..

  5.2 En tlmeldt spiller kan udskiftes med en anden spiller indtil stævnestart.

  6. Indplacering

  6.1 Holdene/deltagerne indplaceres efter pointsystemet således:
        - For vunden kamp gives 2 point.
        - For tabt kamp gives 0 point.
        I tilfælde af pointlighed mellem flere hold, spillere, par og tripler er 
        nedenstående prioritetsfølge afgørende for den endelige indplacering:
        a. Indbyrdes kampe (pointberegnet).
        b. Scoringsforskellen (for samtlige kampe).
        c. Indbyrdes kamp.

  7. Kugler

  7.1 Der må anvendes alle typer af stålkugler.
        Kugler kan eventuelt lånes i afdelingen.

8. Præmieregulativ

8.1  2 -   4 spillere/par/tripler : 1 præmie.
         5 -   8                              : 2 præmier.
         9 - 15                              : 3 præmier.
       16 -                                   : 4 præmier.

9. Spilleregler

9.1  Nedenstående angives afvigelser fra og præcisering a DFIF's regler.

9.1.1  Ved udkast af grisen må den ikke berøre baneafmærkningen.
 9.1.2 Målkuglen, også kaldet „grisen", skal have en diameter på 25-35 mm.

9.1.3 Holdet, der har vundet lodtrækningen, tegner en cirkel med en 
        diameter på max. 50 cm, eller placerer udkastringen, hvorfra man ønsker at kaste „grisen" ud.

9.1.4 Man spiller til 13 points, eller til stopsignalet lyder, hvis der spilles på tid.

9.1.5. Når stopsignalet lyder, må "enden spilles færdug. Hvis stillingen derefter er lige, kaster hver spiller en kugle, som tælles med (dog max. ti 13).

10.   Alle ovenstående bestemmelser kan ændres af stævneledelsen, hvis ændringerne fremgår af indbydelsen.


Vedtaget

Senest vedtaget 1.10.2022, med ikrafttrædelse 1.10.2022

Hearts free heart clip art animations danasrhp topMange tak for din indbetaling

Vi er rigtige glade for at du støtter vores forening og deltager aktivt i vores arrangementer.

Du modtager en mail med bekræftigelse på din indbetaling, samt yderligere information.

Skulle der opstå problemer er du meget velkommen til at kontakte os.

Tilbage

Privatlivspolitik for FIRMAIDRÆT Slagelse

Slagelse 25. maj 2018

Firmaidræt Slagelse dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Firmaidræt Slagelse er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Jan Reinhold

Adresse: Skjoldsvej 8

CVR: 12581114

Telefonnr.: 23430915

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: www.firmaidrætslagelse.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer på skytter i f.m. våbenregistrering.
 • Oplysninger om ledere, frivillige og instruktører/trænere:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til firmaidrætsforeningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Firmaidrætsforeningen formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Firmaidrætsforeningen berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
 • Behandling efter lovkrav.
 • Behandling med samtykke.

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Firmaidrætsforeningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Som led i firmaidrætsforeningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt.
 • Administration af din relation til os.
 • Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i firmaidrætsforeningen.
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende.
 • Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i firmaidrætsforeningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i firmaidrætsforeningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Dansk Firmaidrætsforbund i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da firmaidrætsforeningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund, kan videregivelse af oplysninger om ledere og trænere ske til Dansk Firmaidrætsforbund, således ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra Dansk Firmaidrætsforbund
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af firmaidrætsforeningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante arrangører.

Der kan ske videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til Dansk Firmaidrætsforbund.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af firmaidrætsforeningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af firmaidrætsforeningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af firmaidrætsforeningen

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.