Generelle skyderegler for riffel og pistol

  
1. Gyldighed

  1.1 Efterfølgende regelsæt er gældende på lokalt plan.
        Afdelingsbestyrelsen kan dispensere herfra, såfremt sportslige
        hensyn taler herfor.
        Dispensation(er) bekendtgøres for involverede parter.

  1.2 Ved deltagelse i kreds-, landsdels- og landsstævner er Dansk 
        Firmaidrætsforbunds regler gældende.

  1.3 Benyttelse af ordet "klub" gælder for arbejdspladsen/firmaidræts-
        klubben, familien og fællesskabet.


  2. Stævne- og turneringsafvikling

  2.1 Stævner og turneringer afvikles på følgende måde:
        Skytterne/holdene opdeles i rækker, der kæmper alle mod alle efter
        et pointsystem.
  
  3. Holdsammensætning

  3.1 Et hold sammensættes på følgende måde:

        a. Hvis en klub har 4 skytter og derover, så sammensættes holdet
            af disse skytter.

        b. Skytter under klub 77 (skytter uden klub- tilhørs forhold) kan
            danne hold.
 
        c. Hvis 2 klubber har max. 3 skytter hver, så kan holdet sammen-  
            sættes af disse skytter.
        d. Hvis en klub har max. 3 skytter, så kan holdet supplere med klub 
            77 skytter efter behov.

  4. Holdopstilling

  4.1 Holdopstilling(er) skal afleveres, inden første kamp, til afdelings-
        formanden.

  4.2 Inden nye skytter deltager i en kamp, skal disse opføres på 
        ovennævnte holdopstilling.

  4.3 Tilmelder en klub mere end 1 hold i samme skydediciplin, så skal 
        holdene nummereres således, at laveste nummer angiver bedste 
        holdopstilling.

  4.4 Ønsker en klub at flytte en spiller fra et hold til et andet, skal der 
        afleveres en motiveret skriftlig ansøgning til afdelingsformanden.

  5. Bruttohold

  5.1 Et hold består af max. 5 skytter.
        I den enkelte holdskydning må der max. anvendes 4 skytter,
        hvoraf de 3 bedste resultater tæller.

  6. Indrangering af hold

  6.1 Hvis en klub tilmelder hold for første gang, eller klubben ikke har 
        deltaget i den forgangne sæson, skal holdets styrke bestemmes ved 
        min. 2 skydninger, der klassificerer/indrangerer holdet i den rigtige 
        række.

  7. Op- og nedrykning

  7.1 Op- og nedrykning, fra hver række/serie, sker ved en klassificering
        - 2 gange om året.

  8. Deltagelse

  8.1 Deltagerberettiget er alle, der på kamptidspunktet er fyldt:
        - Børn          : 10 - 14 år.
        - Juniorer     : 15 - 17 år.
        - Seniorer    : 18 - 49 år.
        - Veteraner  : 50 - år .

  8.2 Skytter, der ikke kan registreres under en klub, tilmeldes under
        klub 77.

  8.3 En skytte, der inden for de foregående 12 måneder har deltaget på
        1. divisions- eller landshold under et specialforbund, er ikke 
        deltagerberettiget.

  8.4 Skytter, der er registreret i afdelingen, kan deltage i Julestævne og 
        Klubmesterskab herunder mesterskabsskydning.
        Betaling for deltagelse fastlægges af  afdelingsbestyrelsen.

  8.5 Alle interesserede skytter kan deltage i Bymesterskabet.
        Betaling for deltagelse fastlægges af afdelings- bestyrelsen.

  9. Protester

  9.1 Det protesterende hold skal - efter kampen - udfærdige en skriftlig 
        protest, som skal være afdelingsformanden i hænde senest 48 timer 
        efter holdskydningen.

  9.2 Behandling af protester er beskrevet i "Fællesbestemmelser for SFS".

10. Udsættelse af en turneringsskydning

10.1 En turneringsskydning kan udsættes, når der foreligger en 
        velmotiveret begrundelse herfor.
        Udsættelsens længde er max. 14 dage, af hensyn til udarbejdelse af 
        resultatliste.

10.2 Det henstilles til skytterne, at de skyder forud i tilfælde af arbejde, 
       ferie, kurser og lignende.


11.Udeblivelse, afbud og indsættelse af skytter

11.1 Hold

     a. Ved udeblivelse eller afbud senere end det i programmet fastsatte 
         tidspunkt, kan der idømmes en bøde på kr. 200,- pr. kamp/ 
         kampdag.
     
     b. Udeblivelse eller afbud medfører automatisk, at kampen er tabt og 
         resultatet registreres med 0 point.

     c. Ved udeblivelse fra 2 kampe/kampdage eller ved gentagne afbud
         uden væsentlig begrundelse, kan holdet nægtes videre deltagelse.
 
     d. Når et hold nægtes videre deltagelse eller af anden årsag ikke kan 
         fuldføre en igangværende turnering, så annulleres samtlige holdets 
         kampresultater.

11.2 Stævner
 
     a. Ved udeblivelse eller afbud erstattes startgebyret ikke. 
         Derudover kan der idømmes en bøde på kr. 100,- pr. tilmeldt 
         kategori.
    
     b. Ved udeblivelse eller afbud kan der indsættes skytter af samme
         klasse eller lavere - holdet vil dog ikke blive flyttet.

12. Indplacering af hold

12.1 Holdene indplaceres efter pointsystemet således:
        - For vunden kamp gives 2 point.
        - For uafgjort kamp gives 1 point.
        - For tabt kamp gives 0 point.
          I tilfælde af pointlighed har det hold vundet, der samlet har flest 
          point.

12.2 Det er skyttens første individuelle resultat i ugen, der er gældende
        for holdskydningen.

13. Våbenpåtegning

13.1 For udstedelse af våbenpåtegning opkræves et administrationsgebyr.

14. Patroner

14.1 Der må kun benyttes de på skydebanen købte patroner.

15. Præmieregulativ

15.1  I hver række uddeles følgende præmier:
           2 -   5  hold/deltagere:   1 præmie.
           6 - 10  hold/deltagere:   2 præmier.
         11 -       hold/deltagere:   3 præmier.
         Er der kun 1 hold/deltager uddeles en erindringspræmie.

16. Våbenpåtegning/transporttilladelse

16.1 Våbenpåtegning til eget våben kan først opnås efter:
        For riffel: 1 års skydning i anerkendt skydeklub.
        For pistol: 2 års skydning i anerkendt skydeklub, med 1 år på 
        pistol/revolver.

16.2 Midlertidig transporttilladelse kan kun udfærdiges til en person,
        der i forvejen er godkendt af politiet.

16.3 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens 
        bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent 
        at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens 
        skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af 
        en meddelt tilladelse til et våben.
        Der kræves blandt andet, at man skyder jævnligt.

16.4 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af skydeafdelingen 
       ophører.

17. Øvrige bestemmelser

17.1 Hvor ovennævnte regler ikke er dækkende, træder de af Dansk 
        Firmaidrætsforbund sidst udgivne Generelle bestemmelser og  
        sikkerhedsbestemmelser for henholdsvis riffel og pistol ind som 
        supplement hertil.

18. Regelsættet

18.1 Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder de nationale forbunds 
        regelsæt.
 

Specielt skydereglement for
riffel 15m og 50m

  1. Våben

  1.1 Der anvendes rifler, der overholder UIT-reglementet for standard-rifler 
        Kal. 22.

  2. Skudantal

  2.1 15m. skydningen er en 20 skuds serie - 2 skud til hver plet.
        50m. skydningen er en 15 skuds serie - 5 skud til hver plet.

  3. Parskydning/15 m.

  3.1 I en parskydning deltager 1 herre og 1 dame.
        Skyderesultaterne lægges sammen.

  3.2 Er ens ægtefælle/samlever registreret i skydeafdelingen, kan man ikke 
        danne par med andre.

  3.3 Der skydes efter pointsystemet. Vunden kamp giver 1 point og
        tabt kamp giver 0 point.

  3.4 Stiller et par ikke op i den uge, hvor der er parskydning, får parret
        0 point.

  3.5 Ved pointlighed gives samme matchpoint, og næstfølgende match-
        point bortfalder.
        I tilfælde af matchpointlighed går det par forud, som har flest 
        turneringspoint.

  3.6  Hvis kun en af skytterne får skudt, kan der ikke opnås point.

  3.7 Opstår der tvivl om reglerne, afgør SFS‘s skydeafdeling sagen.
      Behandling af protester er beskrevet i "Fællesbestemmelser for SFS".

    3.8 Skydningen er en 20 skuds serie - 2 skud til hver plet.
 

Specielt skydereglement for
pistol 15 m og 25 m
 

  1. Våben

  1.1 Der anvendes standardpistoler Kal. 22.

  2. Skudantal

  2.1 15m. skydningen er en 20 skuds serie - 5 skud til hver plet.

  2.2 25m. skydningen er en 20 skuds serie - 5 skud til hver plet.

Vedtaget

Senest vedtaget på årsmødet den 15. april 1997 
Med ikrafttrædelsesdato den 1. maj 1997